Oppilaat ja huoltajat vastasivat: etäopetusjakso sujui Espoossa pääosin hyvin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.5.2020 klo 14.00

Oppilaat ja huoltajat kertoivat kokemuksiaan poikkeuksellisesta etäopetusjaksosta kaupungin kyselyssä. Valtaosa oppilaista arvioi saaneensa opettajiltaan sopivasti tukea ja olleensa päivittäin yhteydessä heidän kanssaan.  

Peruskoulujen oppilaat opiskelivat 18.3.-13.5. poikkeuksellisesti etäopetuksessa. Etäopetuksen sujumista kartoitettiin toukokuun alkupuolella kyselyssä, johon vastasi 7554 huoltajaa ja 7491 oppilasta suomenkielisistä peruskouluista. 

Kyselyssä selvitettiin etäopetuksen sujumista ja yhteydenpitoa opettajien kanssa, oppilaan saamaa tukea sekä hyviä käytänteitä ja kehittämisen paikkoja poikkeusajan opetusjärjestelyissä. 

Oppilaiden ja heidän huoltajiensa vastaukset olivat pääosin yhteneviä, joskin huoltajat vastasivat oppilaita useammin ”en osaa sanoa”. 

Oppilaiden opiskelu etäopetuksessa sujui pääosin hyvin 

Oppilaat ja huoltajat arvioivat opiskelun sujumista etäopetuksessa asteikolla 0-10 (erittäin huonosti – erittäin hyvin). Oppilaiden vastausten keskiarvo oli 7.9 ja huoltajien 8.1 eli etäopetuksen arvioitiin sujuneen hyvin. 

Valtaosa oppilaista (72 %) ja huoltajista (74 %) vastasi 8-10. Tämä tarkoittaa, että valtaosan mielestä opiskelu etäopetuksessa sujui hyvin tai erittäin hyvin. Pieni joukko vastasi opiskelun sujuneen hyvin huonosti tai erittäin huonosti. 

Avointen vastausten perusteella opetuksen koettiin parantuneen kevään edetessä, kun oppilaille ja opettajille muodostui uusia rutiineja ja yhteydenpito tiheni. 

Valtaosa oppilaista kertoi saaneensa tukea sopivasti 

Etäopetusjakson loppupuolella päivittäin yhteydessä opettajan kanssa oli ollut 87% kaikista peruskoulujen oppilaista. Sopivasti tukea ja opetusta opettajiltaan ilmoitti saaneensa 89 % oppilaista. Huoltajista jonkin verran pienempi joukko, 75 % arvioi lapsensa saaneen sopivasti opetusta ja tukea.

Alakouluissa hieman useampi oppilas (89%) ilmoitti olleensa yhteydessä opettajaan päivittäin kuin yläkouluissa tai yhtenäisissä peruskouluissa. Alakoulujen oppilaista useampi (94%) kertoi myös saaneensa sopivasti tukea opettajiltaan kuin yläkouluissa tai yhtenäisissä peruskouluissa. 

Kyselyssä oppilaat, jotka kertoivat saaneensa opettajilta riittävästi tukea, vastasivat opiskelunsa sujuneen paremmin.  

Etäopetuksen käytänteet, kuten videoyhteyksien määrä, jakoivat mielipiteitä 

Etäopetuksen käytänteet jakoivat sekä oppilaiden että huoltajien mielipiteitä avoimissa kysymyksissä. Osa piti etäopetuksesta lähiopetusta enemmän. Hyviksi puoliksi mainittiin esimerkiksi oppilaan mahdollisuus edetä omaan tahtiin ja itselle sopivalla tavalla. Kotona oli osan mielestä helpompi keskittyä tehtäviin. 

Etenkin huoltajat toivoivat lisää opetusta videoyhteyden avulla, kun taas oppilaista osa halusi vähemmän videopuheluita ja enemmän aikaa omaan työskentelyyn. 

Huoltajat kokivat raskaaksi opetuksessa käytettyjen erilaisten välineiden ja alustojen määrän. Useamman koululaisen perheessä eri opettajat saattoivat käyttää eri alustoja, jolloin seurattavaa oli oppilaalla ja vanhemmalla paljon. 

Oppilaat antoivat palautetta tehtävien määrästä ja palautusajoista. Osan mielestä tehtäviä oli liikaa ja annetuissa ajoissa pysyminen oli itsenäisesti vaikeaa. Osa oppilaista ja huoltajista toivoi myös enemmän tehtäviä. 

Kiitosta oppilaiden tukemisesta ja monipuolisista tehtävistä  

Avoimissa vastauksissa mainittiin useita kertoja etäopetuksen sujuneen olosuhteisiin nähden hyvin. Huoltajat kertoivat etäopetusjakson aikana oppineensa uutta lapsistaan ja nykykoulusta. 

Kiitosta opettajat saivat oppilaiden tukemisesta erikoisessa tilanteessa sekä monipuolisista ja luovista tehtävistä. Joissakin kodeissa yhteydenpito lapsen opettajaan ja yhteustyö olivat etäopetuksen myötä tiivistynyt.  

Tulokset samansuuntaisia ruotsinkielisten koulujen vastausten kanssa 

Vastaava kysely toteutettiin ruotsinkielisissä kouluissa hieman aiemmin, huhtikuussa ja sen perusteella ruotsinkielisten peruskoulujen oppilaat ja huoltajat suhtautuivat myönteisesti etäopetukseen ja kokivat yhteydenpidon kodin ja koulun välillä sujuneen hyvin. 

Tavallisesta kouluarjesta vastaajat kaipasivat erityisesti vuorovaikutusta ja kavereiden tapaamista. Useat huoltajat totesivat kyselyssä, että lapsi tarvitsee vähän tai jonkin verran enemmän tukea koulunkäyntiin etänä. 

Koulujen henkilökunta ja etäopetusjärjestelyt saivat ruotsinkielisten koulujen kyselyssä paljon kiitosta perheiltä.  

Kyselytuloksia käytetään etäopetuksen kehittämiseen 

Kyselyiden tuloksia hyödynnetään etäopetuksen kehittämiseen Espoossa. Jos opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelema väliaikainen muutos perusopetuslakiin menee läpi, syksyllä on mahdollista vuorotella lähi- ja etäopetuksen välillä.