Opetussuunnitelmat uudistuvat - Espoossa yhtenäinen oppijan polku esiopetuksesta lukioon

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.3.2016 klo 13.09

Perusopetuksen, esiopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat uudistuvat. Opetussuunnitelma on keskeinen opetusta ohjaava asiakirja. Espoon kuntakohtaiset opetussuunnitelmat on hyväksytty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa, ja kevään aikana koulut, lukiot ja esiopetusta antavat päiväkodit työstävät yksikkökohtaiset opetussuunnitelmat. Uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan elokuussa, osin porrastetusti.

Espoossa opetussuunnitelmia uudistettaessa on huomioitu oppijan yhtenäinen koulupolku esiopetuksesta toiselle asteelle niin, että varhaiskasvatuksessa aloitetut opetussuunnitelman kuntakohtaiset painotukset ja linjaukset jatkuvat perusopetuksessa sekä myös lukiokoulutuksessa. Espoon uusissa opetussuunnitelmissa panostetaan toimintakulttuurin kehittämiseen. Oppilaiden ja opiskelijoiden osallistuminen korostuu aiempaa enemmän. Keskeinen uudistus on myös oppiainerajat ylittävä oppiminen ja osaamisen laaja-alaisuus.

Myös kieltenopetus uudistuu siten, että ruotsin kielen opiskelu alkaa viimeistään 6. luokalla.   Espoossa peruskouluissa voi opiskella ruotsin lisäksi englantia, saksaa, ranskaa, espanjaa, kiinaa ja venäjää.
 

Oppilaiden osallisuus keskiössä

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa oppilaalla on aiempaa aktiivisempi rooli. Oppilaiden toiveille, tarpeille ja mielipiteille annetaan entistä enemmän tilaa opetukseen ja oppimisympäristöihin sekä viihtyvyyteen liittyvissä asioissa. Myös oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaan oppimiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Myös lukioissa vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta entisestään. Uudessa opetussuunnitelmassa on haluttu korostaa opettajan roolia kannustajana ja ohjaajana. Yhdessä opiskelijoiden kanssa etsitän parhaita tapoja oppia ja opiskella. -Osallistavaa ja opiskelijalähtöistä viestiä on pyritty kirjoittamaan läpi koko opetussuunnitelman, kertoo Espoossa opetussuunnitelmatyöstä vastannut opetuspäällikkö Elina Rönkkö. -Olemme saaneet palautetta lukion opetussuunnitelmasta, että sitä lukiessa tuli hyvä mieli. Toivomme, että hyvä mieli välittyy kaikille, jotka tekstiä lukevat ja että se näkyy myös kaikessa oppimisessa ja opetustyössä, jatkaa Elina Rönkkö.


Oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaan oppimiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiotaLaaja-alainen osaaminen yli oppiainerajojen

Yksi keskeinen muutos opetussuunnitelmissa on laaja-alaisen osaamisen edistäminen sekä oppiainerajat ylittävä opiskelu. Perusopetuksessa kaikilla oppiaineilla on ensimmäistä kertaa yhteisiä, laaja-alaiseen osaamiseen tähtääviä tavoitteita. Valtakunnallisesti on määritelty seitsemän laaja-alaista osaamiskokonaisuutta, joista Espoossa painotetaan seuraavia: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Lukiokoulutuksen uudessa opetussuunnitelmassa laaja-alaisuus toteutuu aihekokonaisuuksien kautta. Aihekokonaisuudet on huomioitu oppiainekohtaisissa osuuksissa sekä toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavissa teemoissa. Espoossa painotetaan Teknologia ja yhteiskunta -aihekokonaisuutta. Uusina eheyttämistä tukevina tiedonaloja yhdistävinä opintoina tarjotaan teemaopintoja. Teemaopintojen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kykyä hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. -Työelämässä tarvitaan taitoa soveltaa tietoa yli oppiainerajojen. Haluamme antaa lapsille ja nuorille sellaisia eväitä, joita tarvitaan paitsi työelämässä, myös hyvän elämän ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, Elina Rönkkö summaa laaja-alaisuuden näkökulmaa.
 

Opetussuunnitelma tehdään yhdessä

Espoossa opetussuunnitelmatyö toteutetaan osallistavalla työotteella. Prosessi nimettiin ”Tehdään yhdessä Espoon OPS”, ja yhdessä tekemisen periaate on onnistunut. Opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen kehuu opetussuunnitelmatyön toteutusta: -Lyhyessä ajassa on onnistuttu tehokkaasti ja hyvässä hengessä käynnistämään laaja uudistusprosessi. Yhteisten OPS-koulutusten ja pajapäivien lisäksi peruskouluille on tarjottu videoalustuksia, joiden avulla koulut ovat työstäneet ops-aiheisia sisältöjä oman henkilöstönsä kanssa heille sopivina ajankohtina. Myös oppilaiden, huoltajien ja kuntalaisten näkemyksiä on haluttu huomioida prosessissa. -Yhteistyö huoltajien ja yhteistyökumppaneiden luo sitoutumista yhteiseen opetus- ja kasvatustyöhön nyt ja tulevaisuudessa, jatkaa Kaisu Toivonen.
 

Varhaiskasvatuksessa OPS-työ jatkuu

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita uudistetaan parhaillaan Opetushallituksessa. Normina toimiva uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja pitäisi olla valmiina lokakuussa ja paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien käytössä 1.8.2017 alkaen. Espoon varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Virpi Mattila on iloinen tulevasta työskentelystä: -Kuntakohtaisella varhaiskasvatussuunnitelmalla liitetään myös nuorimmat lapset osaksi elinikäisen oppimisen jatkumoa.