Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 16.5.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.5.2018 klo 21.42

6 Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämisen vaihtoehtoja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämisen vaihtoehdoista. Kaikki selvitetyt vaihtoehdot lisäävät kaupungin kustannuksia. Lautakunta päätti, että valmistelua yksityisen varhaiskasvatuksen saatavuuden parantamiseksi jatketaan vaihtoehdon 3 pohjalta eli otetaan käyttöön palveluseteli, säilytetään yksityisen hoidon tuki kuntalisineen ja luovutaan ostopalveluista. Palvelusetelin käyttöönotto tai yksityisen hoidon tuen kehittäminen tulosidonnaisempaan suuntaan antaisivat perheille nykyistä paremmat mahdollisuudet hakeutua yksityiseen varhaiskasvatukseen, sillä niiden myötä yksityinen palvelutarjonta tulisi useammille perheille edullisemmaksi.

Edetessä kohdan kolme mukaisesti huomioidaan yhä palveluverkkopäätöksen yhteydessä tehty kirjaus: Ostopalvelusopimuksista voidaan luopua vähitellen, kun alueella on riittävästi korvaavia varhaiskasvatuspaikkoja eivätkä lasten matkat varhaiskasvatukseen olennaisesti pitene. Muutoksissa huomioidaan lapsen etu ja mahdollisimman yhtenäinen koulupolku ja kuullaan perheiden ja henkilökunnan toiveita ja selvitetään mahdollisuutta jatkaa lapsiryhmien toimintaa kaupungin omana toimintana tai yksityisenä palveluna. Erityistä huomiota tulee kiinnittää erityispedagogiikkaan painottuneisiin ostopalvelupäiväkoteihin.

Edetessä kohdan kolme mukaisesti asetetaan palveluille maksukatto, jotta kuntalaisten mahdollisuus aidosti tasa-arvoisesti valita palveluntuottaja varmistetaan.

7 Viherkallion ja Viherlaakson koulujen yhdistäminen 1.8.2018 lukien

Perusopetusta koskeva opetuslainsäädäntö ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet perustuvat ajatukseen yhtenäisestä perusopetuksesta. Hallinnollisesti yhtenäinen, vuosiluokkien 1-9 peruskoulu tukee yhtenäisen perusopetuksen toteuttamista.

Suomenkielisen opetuksen palveluverkon kehittämisen periaatteiden mukaisesti lähekkäin sijaitsevia kouluja liitetään yhtenäisen perusopetuksen kouluiksi, kun se on tarkoituksenmukaista.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta:

1.    Päätti, että Viherkallion alakoulusta ja Viherlaakson yläkoulusta muodostetaan 1.8.2018 lukien yhtenäinen peruskoulu. Koulun nimeksi tulee Viherlaakson koulu.

2.    Päätti, että Viherkallion koulun johtokunta sekä Viherlaakson koulun ja lukion yhteinen johtokunta lakkaavat 31.7.2018.

3.    Päätti, että 1.8.2018 muodostettavan yhtenäisen peruskoulun johtokunnassa voivat halutessaan jatkaa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 17.8.2017 § 45 Viherkallion sekä § 94 Viherlaakson koulun ja lukion yhteiseen johtokuntaan nimeämät perusopetuksen oppilaita ja henkilöstöä edustavat jäsenet ja varajäsenet.  

4.    Kehotti uutta Viherlaakson koulun johtokuntaa tekemään esityksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle johtokunnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

5.    Päätti, että Viherlaakson lukiolla on 1.8.2018 lukien oma johtokunta, jossa jatkavat opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 17.8.2017 § 94 Viherlaakson koulun ja lukion yhteiseen johtokuntaan nimeämät lukion opiskelijoiden huoltajia ja lukion henkilöstöä edustavat jäsenet ja varajäsenet.

6.    Päätti, että Viherlaakson lukion johtokuntaa tulee täydentää 1-3 huoltajaedustajalla sekä yhdellä henkilökunnan edustajalla sekä näiden varajäsenillä.

7.    Kehottaa Viherlaakson lukiota huoltajien kokouksen lukuvuoden 2018-2019 alussa.

8.    Päätti esittää, että Viherlaakson koulun rehtorin virka muutetaan virka-apulaisrehtorin viraksi Viherlaakson yhtenäiseen perusopetuksen kouluun.

8 Lahnuksen ja Kalajärven koulujen yhdistäminen 1.8.2018 lukien

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Lahnuksen ja Kalajärven kouluja ei yhdistetä. Perusteluna se, että jokainen koulu tarvitsee oman mahdollisimman paljon paikalla olevan rehtorin. Rehtorin tärkein tehtävä on pedagoginen johtaminen. Lautakunta toivoo, että Lahnuksen koulunjohtajan työtaakan jakamiseksi etsitään pikaisesti muita ratkaisuja kuin koulujen yhdistäminen.

10 Lausunto valtuustokysymykseen yläkoulujen koulupäivän päättymisestä keskiviikkoisin klo 14.00, asianosaisten kuulemisesta sekä kustannuksista (pöydälle 18.4.2018)

Lautakunta palautti asian valmisteluun, jotta valmistelun aikana selvitetään muiden kuin urheilutoimijoiden mukanaolo. Vastaukseen tulisi lisätä tarkasti, kuinka kouluja on kuultu asian valmistelussa.

11 Lausunto valtuustokysymykseen pätevien lastentarhanopettajien saamisen turvaamisesta, henkilökunnan pysyvyyden vahvistamisesta ja palkkatason kehittämisestä (kv-asia) (pöydälle 18.4.2018)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi Inka Hopsun ja 44 muun valtuutetun 19.3.2018 jättämään valtuustokysymykseen pätevien lastentarhanopettajien saamisen turvaamisesta, henkilökunnan pysyvyyden vahvistamisesta ja palkkatason kehittämisestä lausunnon.

Lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien työn vaativuus on lisääntynyt uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä. Olemme tehneet valintoja, joiden myötä panostamme jatkossa yhä enemmän varhaiskasvatuksen saatavuuteen. Osallistumisasteen nousun ja maksuttomuuden myötäkään emme voi tinkiä kasvatuksen laadusta, joka muodostuu ennen kaikkea ammattilaisten työstä. Siksi Espoossa toteutetaan työn vaativuuden arviointi lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien työstä. Työn vaativuuden arviointi on kaikkien työntekijöiden kannalta oikeudenmukainen tapa tarkastella palkankorotustarpeita ja varmistaa, että Espoo on lastentarhanopettajille houkutteleva työnantaja.

12 Lausunto valtuustoaloitteeseen URHEA-kouluyhteistyön lisäämiseksi Espoossa (pöydälle 18.4.2018)

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian taustalla on Urhea-säätiö, jonka yksi perustajajäsen Espoon kaupunki on. Kaikki kaupungit ovat itsenäisessä vastuussa oman akatemiatoimintansa resursoinnista ja kehittämisestä. Urhea-akatemia varmistaa koulun ja urheilemisen tasapainoisen yhdistämisen, mahdollisuuden nuoren kaksoisuraan. Tuloksena saadaan parhaimmat tulokset yksilön näkökulmasta opiskelun, urheilun, levon ja vapaa-ajan suhteen.

Urheatoiminta jakaantuu kahteen eri osaan 1) yläkouluihin = yläkoulu-urhea ja 2) toiseen asteen urheiluakatemia toimintaan.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi valtuutettu Riikka Pakarisen ja 18 muun valtuutetun 19.3.2018 jättämään valtuustoaloitteeseen Urhea-kouluyhteistyön lisäämiseksi Espoossa lausunnon.

13 Lausunto valtuustoaloitteeseen uudesta avoimesta lukiosta ja nuorten korkeakoulupolusta (pöydälle 18.4.2018)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi lausunnon valtuustoaloitteeseen uudesta avoimesta lukiosta ja nuorten korkeakoulupolusta.

14 Lausunto valtuustoaloitteeseen toisen asteen koulutuksen kustannusten selvittämisestä ja alentamisesta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi valtuutettu Saara Hyrkön ja 55 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen toisen asteen kustannusten selvittämisestä ja alentamisesta lausunnon.

15 Lausunto valtuustoaloitteeseen vegaaniruoan tarjoamisesta Espoon kouluissa (Kv-asia)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi lausunnon valtuustoaloitteeseen vegaaniruoan tarjoamisesta Espoon kouluissa.

Lautakunta esittää, että Espoo käynnistää vegaaniruuan tarjoamisen ja viimeistään budjettikäsittelyn yhteydessä käsitellään määräraha myös vegaaniruokailijoiden ruokajuomaan. (Tampereen arvion perusteella n. 4000 euroa/vuosi).

16 Lausunto valtuustoaloitteeseen maksullisesta englannin kielisestä koulusta ja lukiosta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi valtuutettu Mika Heleniuksen ja 24 muun valtuutetun 26.2.2018 jättämään valtuustoaloitteeseen maksullisen englanninkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen mahdollistamisesta Espoossa lausunnon.

17 Lausunto valtuustoaloitteeseen peruskoulun oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta digitaalisessa oppimisympäristössä

Espoon kaupunginvaltuuston valtuutetut laativat 26.2.2018 valtuustoaloitteen (996/2018) koskien peruskoulun oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumista digitaalisessa oppimisympäristössä. Valtuustoaloitteessa tuodaan esille huoli koulunkäynnin kangertelun merkityksestä eriarvoisuuden ja huono-osaisuuden kasautumisessa. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti oppiminen tapahtuu yhä enemmän sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntäen.

Espoon perusopetuksessa käytössä oleva monimuotoinen oppimisympäristö tarjoaa oppilaille mahdollisuuden käyttää monipuolisesti eri laitteita ja alustoja oppimisen työvälineinä. Tavoitteena on, että digiteknologian hyödyntäminen on luonnollinen tapa hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja tuottaa uutta tietoa sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti ja myös kouluilla käytössä olevat laitteet ja niiden määrät kehittyvät.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi vastauksen valtuustoaloitteeseen peruskoulun oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta digitaalisessa toimintaympäristössä.

27 Lautakunta-aloite: Koulujen turvallisuuden kehittäminen

Viime aikoina huoli koulujen turvallisuusympäristöstä on kasvanut. Lautakunta on käynyt keskustelua koulujen kanssa. Opettajat ja rehtorit kaipaavat lisää työkaluja ja apua turvallisuuden varmistamisessa; ennakoinnissa ja sattuneiden ikävien tapahtumien jälkihoidossa. Vantaalla on käytössä hyväksi todettu toimintamalli, johon sisältyy sivistystoimen turvallisuus yhteyshenkilö, joka tukee kouluja, päiväkoteja ja oppilaitoksia turvallisuuden kehittämisessä. Lautakunta esittää, että sille valmistellaan vastaavan mallin käyttöönotto Espoossa.

28 Selvityspyyntö

Lautakunta pyytää selvityksen siitä, kuinka yhtenäisten peruskoulujen (luokat 1-9) erityisluokille (es. autismiluokat) valittujen oppilaiden koko kouluaikainen opintopolku toteutuu ja varmistetaan, ilman koulun vaihtumista. Lisäksi lautakunta haluaa selvityksen myös siitä, miten turvataan erityistä tukea tarvitseville lapsille myönnettyjen, lasten kasvua ja kehitystä tärkeällä tavalla tukevien terapioiden toteutus koulupäivien aikana ja iltapäivisin, koulujen tiloissa.

Lista-asia 3 (Koulutilojen ja varhaiskasvatuksen tilojen kuntalaiskäytön yleisten periaatteiden sekä kuntalaiskäytön yleisten periaatteiden sekä käyttökorvauksien hyväksyminen 1.8.2018 alkaen) poistettiin kokouksessa listalta. Muut asiat lautakunta hyväksyi esityksen mukaan tai pienin muutoksin.