Edustus ja toiminta

Espoon nuorisovaltuuston pääpaino on kunnallispolitiikassa. Nuorisovaltuuston aloitteet ja kannanotot hyväksytään yleiskokouksessa, jonka jälkeen ne lähtevät kaupungin kirjaamon kautta lautakuntiin ja kaupunginhallitukselle. Nuorisovaltuustolla on edustus kaupunginvaltuuston kokouksissa sekä jokaisessa kaupungin lautakunnassa.

Nuorisovaltuuston toimintaa ohjaa sen kunkin kauden ensimmäisen yleiskokouksen hyväksymät säännöt ja vuosittainen toimintasuunnitelma. Nuorisovaltuusto raportoi toimintaansa puolivuotiskertomuksilla kaupunginhallitukselle.

Lautakuntaedustus

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajat kaupungin lautakuntiin. Valitut lautakuntaedustajat osallistuvat lautakuntien kokouksiin, voivat esitellä nuorisovaltuuston hyväksymät aloitteet kokouksissa ja ilmaista nuorten mielipiteitä kokousten asioihin. Äänioikeutta lautakuntien kokouksissa nuorivaltuutetuilla ei ole. Lautakuntaedustus on konkreettista ja käytännönläheistä vaikuttamistyötä. Edustus lautakunnassa voi olla haastavaa ja vaatii paneutumista asiaan, mutta samalla se on erinomainen väylä osallistua kaupungin päätöksentekoon.

Aloitteet

Nuorisovaltuuston aloitteet syntyvät useimmiten kaupungin palveluiden epäkohdista ja niillä tuodaan esiin uusia toimintaehdotuksia. Ideat aloitteisiin tulevat nuorisovaltuutetuilta sekä muilta nuorilta. Kuka vaan voi ottaa yhteyttä nuorisovaltuustoon ja ehdottaa mihin tärkeään asiaan nuorisovaltuuston tulisi puuttua. Nuorisovaltuutettu valmistelee aloitteen ja se käsitellään yleiskokouksessa. Hyväksytyt aloitteet viedään kaupungin kirjaamon kautta lautakuntien käsittelyyn.

Kannanotot

Kannaotoilla pyritään vaikuttamaan kaupungin ajankohtaisiin päätöksiin. Kannanoton laatiminen vaatii huolellista perehtymistä asiaan ja tehtyihin selvityksiin. Usein kannanotot valmistellaan yhdessä tai sen valmisteluun valitaan vastuuhenkilö. Myös kannanotot hyväksytään yleiskokouksessa.

Nuorisovaltuuston julkaistut aloitteet ja kannanotot löydät Aloitteet ja kannanotot -välilehdeltä.

Hallitus

Nuorisovaltuuston on valinnut keskuudestaan viisi hallituksen jäsentä. Hallitukseen kuuluu myös puheenjohtajisto. Hallitus valmistelee yleiskokouksen esityslistan asiat ja tekee käsiteltäviin asioihin päätösehdotukset. Hallitus kokoontuu vähintään kerran yleiskokousten välillä ja sen kokoukset ovat avoimia kaikille nuorisovaltuutetuille.

Alueryhmät

Vuoden 2021 alusta Nuorisovaltuusto on jakanut Espoon seuraaviin suuralueisiin:
- Keski- ja Pohjois-Espoon alue ja Leppävaaran alue muodostavat yhden alueen.
- Suur-Matinkylän alue ja Suur-Espoonlahden alue muodostavat uuden Suur-Etelä-Espoon alueen.
- Espoon ruotsinkieliset koulut muodostavat uuden alueen Svenska områdesgruppen.

Alueryhmän tehtävänä on tuoda saman alueen nuorisovaltuutetut yhteen pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä ja ongelmia alueella. Alueryhmä on myös avoin foorumi yhteistyölle paikallisten nuorten ja oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten kanssa sekä ensisijainen väline nuorisovaltuuston paikalliseen markkinointiin ja tapahtumien toteuttamiseen.

Nuorisovaltuuston vuoden 2021 alueryhmien puheenjohtajat

Keski- ja Pojois-Espoo sekä Leppävaara: Juho Virolainen
Suur-Etelä-Espoo: Kassius Erolin
Svenska områdesgruppen: Matilda Westerlund