Leppävaaran keskustan pohjoispuolen kehittämiseen etsitään ehdotuksia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.9.2013 klo 9.06

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti hakea ehdotuksia Leppävaaran Sellon pohjoispuolisen alueen kehittämiseksi. Ehdotusten pohjalta tullaan esittämään suunnitteluvarausta yhdelle tai useammalle ryhmittymälle. Suunnitteluvarauksen saaneen tai saaneiden kanssa aloitetaan suunnittelutyö ja asemakaavan muutoksen laadinta kaupungin ohjauksessa niin, että rakentamisen ensimmäinen vaihe voitaisiin toteuttaa  pian.

Alueen suunnittelun päätavoitteita on kehittää Leppävaaran keskustaa tehokkaana, toiminnallisesti monipuolisena ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena keskustaympäristönä.  Ehdotuksen on oltava realistinen, taloudellinen, joustava, kehityskelpoinen ja vaiheittain toteutettava. Aluetta on voitava kehittää jo lähitulevaisuudessa kuitenkin siten, että ensimmäinen toteutusvaihe on kytkettävissä joustavasti myöhempiin, esimerkiksi radan ylitse rakentuviin vaiheisiin.

Leppävaaran merkitys liikenteen solmukohtana paranee. Liityntä- ja polkupyöräpysäköinnin paikkamäärät kasvavat huomattavasti. Ehdotuksessa tulee esittää pysäköintijärjestelyn pääperiaatteet. Kokonaisuudesta tavoitellaan laadukasta eri toimintoja joustavasti palvelevaa ja eri suunnista lähestyttävää laajaa pysäköintiratkaisua. Kiinnitetään huomiota viihtyisään ja turvalliseen kävely-ympäristöön sekä sujuviin jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin.

Yhteydet radan poikki kehittyvät vaiheittain siten, että terminaali- ja rata-alueen sekä Turuntien eri puolia jakava vaikutus vähenee. Linja-autoterminaalista ja radan laiturialueista muodostuu nykyaikainen ja säänsuojainen matkakeskustasoinen joukkoliikenneympäristö, joka mahdollistaa myös Raide-Jokerin liityntäpysäkin.

Turuntie, joka nykyisellään on maantiemäinen ja leveä autoliikenteen ympäristö, kehittyy katumaiseksi, laadukkaaksi ja enemmän ihmisen mittakaavaiseksi kaupunkibulevardiksi.

Ehdotuksen tulee sisältää palvelu- ja työpaikkarakentamisen lisäksi paikkaan soveltuvaa monipuolista asuinrakentamista, Espoon korkean rakentamisen periaatteet huomioon ottaen. Ehdotuksen tulee mahdollistaa myös kaupungin palveluiden sijoittuminen.

Ehdotuksessa voi ottaa kantaa suunnitteluvarausaluetta laajempaan tarkastelualueeseen, kuten Gallerian ja Läkkitorin kehittämiseen ja niiden rooliin, osana Leppävaaran aluekeskusta, vaikka kehitysvaiheet toteutuisivatkin myöhemmin tulevaisuudessa.

Muut asiat elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti esityksen mukaisesti.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaostonesityslista/ennakkopöytäkirja