Lapsen elatus

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen

Perheoikeudellisten palvelujen yksikön lastenvalvojat vahvistavat lapsen elatusta koskevat sopimukset, kun lapsen asuinpaikka on Espoo, tai jos lapsella ei ole kotipaikkaa Suomessa, mutta elatusvelvollisen kotipaikka on Espoo.

Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. 

Elatus käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon vanhempien ikä, työkyky, mahdollisuus osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä lakiin perustuva muu elatusvastuu. 

Oikeusministeriö on antanut ohjeen lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohje on luonteeltaan suositus, ja se on laadittu tavanomaisiin elatustilanteisiin, eikä siten välttämättä sovellu erityistilanteisiin. Ohjeen rahamääriä on korotettu vuoden 2021 alussa. Katso lisätietoa: Kuntainfo: Elatusapujen ja elatustukien määrät vuonna 2021

Elatusavut on sidottu elinkustannusindeksiin. Elatusapuja nostettiin 0,20 prosentilla 1.1.2021. Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä, viimeistään 31.12.2020 vahvistettuja elatusapusopimuksia.  Täysimääräisen elatustuki on 1.1.2021 alkaen 167,35 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Perheoikeudellisten palvelujen yksikössä indeksitarkistusmerkintöjä hoitaa elatusapusihteeri. Mikäli elatusavun maksu on Kelan hoidossa, indeksitarkistusmerkinnät tehdään Kelassa.

Kela: Elatustuki selkosuomella

Elatusapu 18 vuotta täyttäneelle eli ns. koulutusavustus

Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuneista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tällöin otetaan erityisesti huomioon lapsen taipumukset, koulutuksen kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aiheutuvista kustannuksista. Koulutusavustus koskee ensimmäistä peruskoulun jälkeistä eli 2. asteen koulutusta, lukio-opiskelua tai ammattiin valmistavaa koulutusta. Koulutuskustannuksiin luetaan myös koulutuksen aikaiset elinkustannukset.

Jos koulutusavustuksesta sovitaan ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta, lapsen kanssa asuva vanhempi toimii lapsen edustajana ja sopimuksen allekirjoittajana. Jos lapsi on täyttänyt 18 vuotta, on hän itse sopijaosapuolena. Koulutusavustusta koskeva sopimus voidaan laatia ja vahvistaa lastenvalvojan luona.

Elatussopimusneuvottelut puhelimitse

Espoolaisten lasten vanhemmilla on tietyin edellytyksin mahdollista asioida lapsen elatusapua koskien call in -palvelussamme. Palvelu on avoinna tiistaisin klo 8.30-10 numerossa 09 816 27711 (puhelimessa valitaan asiointinumeroksi 5). 

Lue lisätietoa sivulla: Call in -palvelu elatussopimusasioissa