Ero lapsiperheessä

Kun lapsiperheessä erotaan, keskeisimpiä käytännössä hoidettavia asioita ovat parisuhteen purkaminen, lapsen asioiden järjestäminen sekä omaisuuden jakaminen.

Avioero ja avoero

Avioliitto voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä. Avioeroa haetaan käräjäoikeudelta, ja sen voi saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai ilman harkinta-aikaa, kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Oikeusministeriö: Avioliittolaki/ Avioliiton purkaminen

Avoliiton purkaminen tapahtuu avopuolisoiden keskinäisellä päätöksellä ilman viranomaistoimia.

Yhteistyövanhemmuus ja lasta koskevat sopimukset

Lapsen selviäminen vanhempien eron aiheuttamista muutoksista ja menetyksistä riippuu ratkaisevasti siitä, miten vanhemmat selviävät keskinäisistä ristiriidoistaan. Jos vanhemmat oppivat suhtautumaan toisiinsa myönteisesti ja tekemään yhteistyötä lapsen asioissa, se suojaa lasta ja auttaa häntä ylläpitämään kiinteää suhdetta kumpaankin vanhempaansa. Vanhempien yhteistyökyvyttömyys ja riitely aiheuttaa lapselle hyvin todennäköisesti vakavia ristiriitoja ja stressiä. Vanhempien on tärkeä hakea mahdollisimman varhain apua yhteistyöongelmiinsa, joita he eivät pysty keskenään ratkaisemaan.

Lapsen asioiden järjestäminen tapahtuu samalla tavalla riippumatta siitä, onko kyseessä avio- vai avoero. Vanhempien tulee sopia alaikäisen lapsensa huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta.

Ero on aina myös psykososiaalinen prosessi, jonka työstäminen on yhtä tärkeää kuin käytännön asioiden hoitaminen. Ks.Ensi- ja turvakotien liitto: Vanhemman opas - Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Vanhempien tulee sopia alaikäisen lapsensa huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Lastenvalvojan tehtävänä on avustaa vanhempia sopimusten laadinnassa ja valvoa, etteivät sopimukset ole lapsen edun vastaisia. Lastenvalvojan luona neuvoteltu ja vahvistettu sopimus on oikeudellisesti samanveroinen kuin tuomioistuimen päätös, ja lastenvalvoja arvioi lapsen etua samoilla perusteilla kuin tuomioistuin.

Mikäli vanhemmat eivät kykene sopimaan lapsen asioista keskenään tai lastenvalvojan luona, päätetään niistä tuomioistuimessa. Asian selvittämiseksi tuomioistuin voi pyytää sosiaalitoimelta sellaista sosiaalityön asiantuntemukseen perustuvaa lisätietoa, jota tuomioistuimen on vaikea muutoin saada. Tätä selvitystä kutsutaan olosuhdeselvítykseksi.

Omaisuuden jakaminen

Kun avioeroa koskeva asia on tullut tuomioistuimessa vireille, voi kumpikin puoliso vaatia omaisuuden jakamista. Omaisuuden jakamiseen liittyvä sääntely koskee vain avioliiton purkamista.

Lue lisää:
Oikeus.fi:  Avioliittolaki/ Puolisoiden omaisuuden jako 
Finlex: Avoliiton yhteistalouden purkaminen

Erotilanteen palvelut

Lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat ja niihin liittyvät sopimusneuvottelut. Lue lisätietoa kustakin teemasta, linkki ko. sivuille.