Neuvolaohjelmat ja rokotukset

Tervetuloa neuvolaan!

Perheen ja neuvolan yhteinen matka alkaa, kun perhe ottaa yhteyttä neuvolaan ajanvarauksen merkeissä. HoitotasollaNeuvolassa perhe käy raskauden ensikäynnistä alkaen aina siihen asti, kunnes lapsi siirtyy kouluterveydenhoidon piiriin. Joskus, esim. adoptiotilanteessa, neuvolan ja perheen yhteistyö alkaa suoraan lastenneuvolasta.

Neuvolatoiminta on perheille vapaaehtoista ja perustuu työntekijän ja perheen väliseen luottamukseen ja yhteistyöhön. Perheen elämäntilanne, kulttuuritausta, tottumukset ja ympäristö otetaan huomioon ja asiakkaan päällimmäiset huolet ja tarpeet otetaan kulloisenkin tapaamisen lähtökohdaksi.

Neuvola pyrkii vahvistamaan vanhempien kykyjä toimia oman perheensä hyväksi. Kaikkiin kasvatuksellisiin ja hoidollisiin kysymyksiin ei aina löydy yhtä oikeaa vastausta. Neuvolasta saa tukea ja tietoa erilaisista vaihtoehdoista ja niiden seurauksista lapsen ja koko perheen terveydelle, joista vanhemmat voivat rakentaa omaan elämäntilanteeseensa parhaiten sopivan ratkaisun. Tavoitteena on tukea vanhemmuutta, parisuhdetta ja koko perheen toimivuutta.

Äitiysneuvolassa muun muassa:

 • Seurataan sikiön, lasta odottavan naisen ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia
 • Tunnistetaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset häiriöt ja niiden riskitekijät, puututaan niihin ja ohjataan tarvittaessa lisätutkimuksiin ja hoitoon
 • Tarjotaan molemmille vanhemmille terveysneuvontaa, joka tukee koko perheen voimavaroja, vanhemmuutta ja parisuhdetta sekä kannustaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja
 • Järjestetään ensimmäistä lasta odottaville perheille perhevalmennusta, jotta perheet saisivat vahvistusta äidiksi ja isäksi kasvuun sekä parisuhteen hoitamiseen.

Lastenneuvolassa muun muassa:

 • Seurataan ja tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä
 • Annetaan ajantasaista ja tutkimuksiin perustuvaa tietoa vanhemmille
 • Mahdollistetaan vanhemmille riittävä tuki vanhemmuuteen ja parisuhteeseen
 • Tuetaan vanhempia kasvatustehtävässä
 • Annetaan rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja pidetään yllä lasten rokotussuojaa
 • Tunnistetaan mahdollisimman ajoissa epäsuotuisan kehityksen merkit ja puututaan varhain terveyttä vaarantaviin tekijöihin
 • Ohjataan lapsi ja perhe tarvittaessa muille asiantuntijoille tutkimuksiin tai hoitoon

Jos neuvolan terveydenhoitaja tai lääkäri havaitsee lapsen terveydessä tai kehityksessä tuentarvetta, sovitaan yhdessä vanhempien kanssa jatkotoimenpiteistä. Neuvolan yhteistyökumppaneita ovat mm. perhetyö, perheneuvola, neuvolapsykologit, puheterapeutit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, ravitsemusterapeutit sekä suun terveydenhuollon henkilöstö. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös päivähoidon kanssa. Joskus lapsen terveydentila vaatii lähetettä erikoissairaanhoitoon.

Elämässä saattaa tulla eteen vastoinkäymisiä, huolenaiheita, kriisejä tai menetyksiä, jotka vaikuttavat koko perheen arkeen ja terveyteen. Tällaisessa tilanteessa neuvolaterveydenhoitaja tai lääkäri ohjaa perhettä avun piiriin. Neuvolasta saa myös ohjausta, jos vanhemmalla on oman hyvinvoinnin ja mielenterveyden pulmia.


Käytännön tietoisku

Koska neuvolassa käy asiakkaina infektioille hyvin herkkiä vauvoja ja pikkulapsia, toivottavaa olisi, että neuvolassa asioitaisiin vain terveenä. Jos olet itse sairaana tai lapsesi on sairas, siirrä neuvola-aikaa myöhemmäksi ja ota tarvittaessa yhteyttä terveysasemalle.

Neuvolakäynnit

Neuvolakäynnin koostuvat määräaikaiskäynneistä, laajoista terveystarkastuksista sekä tarvittaessa yksilöllisistä lisäkäynneistä vastaanotolla tai avoneuvolassa. Joissakin neuvoloissa järjestetään myös lastenneuvolan ryhmävastaanottoja. Lisäksi ensimmäistä lasta odottaville perheille järjestetään perhevalmennusta ja kotikäynti vauvan synnyttyä. Neuvolakäynneillä asioidaan pääasiassa oman tutun terveydenhoitajan vastaanotolla sekä myös lääkärin vastaanotolla.

vauvan päänmittaus

Molemmat vanhemmat ovat aina tervetulleita neuvolaan, mutta erityisesti laajoihin terveystarkastuksiin kutsutaan molemmat vanhemmat / huoltajat. Laajoissa terveystarkastuksissa käsitellään koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Äitiysneuvolan laajassa terveystarkastuksessa käsitellään yhteistyönä perheen kanssa raskaana olevan naisen ja sikiön terveyden lisäksi koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eri näkökulmista. Vastaanotolla keskustellaan mm. terveystottumuksista, voimavaroista ja vanhemmuudesta. Laajan terveystarkastuksen tekee terveydenhoitaja yhteistyössä lääkärin kanssa.

Lastenneuvolan laajoissa terveystarkastuksissa selvitetään ja arvioidaan lapsen ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti. Laajat terveystarkastukset toteutetaan lapsen, vanhempien tai huoltajien, terveydenhoitajan ja lääkärin sekä tarvittaessa päivähoidon tai muiden toimijoiden yhteistyönä avoimen vuorovaikutuksen periaatteella.

Äitiysneuvolan määräaikaiskäynnit

Rv 6–8                                 Ensikontakti neuvolaan, puhelinkontakti                       E,U

Rv 8–10                               Ensikäynti neuvolassa / th                                             E,U

Rv 14–16                             Laaja terveystarkastus / th                                             E,U

Rv 17–18                             Laaja terveystarkastus / lääkäri                                     E,U

Rv 22–24                             Käynti / th                                                                       E,U

Rv 26–28                             Kaynti / th                                                                       E

Rv 30–32                             Käynti / th                                                                       E,U

Rv 35                                  Käynti / lääkäri                                                               E,U

Rv 37, 39, 41                      Käynti joka toinen viikko / th                                          E,U

1–7 vrk kotiutumisesta        Kotikäynti (E) tai vastaanottokäynti (U) /th                   

5–12 vkoa synnytyksestä   Äidin jälkitarkastus / lääkäri                                           E,U

Rv = raskausviikko, th = terveydenhoitaja E = ensisynnyttäjä, U = uudelleensynnyttäjä

Lastenneuvolan määräaikaiskäynnit

0–1 vkoa                             Kotikäynti tai vastaanottokäynti / th

2–4 vkoa                             Käynti / th

4–6 vkoa                             Käynti / th ja lääkäri

3kk                                      Laaja terveystarkastus / th

4kk                                      Laaja terveystarkastus / th ja lääkäri

5kk                                      Käynti / th

6kk                                      Ryhmäneuvolakäynti tai vastaanottokäynti / th

8kk                                      Käynti / th ja lääkäri

1v.                                       Käynti / th

1v 6kk                                  Laaja terveystarkastus / th ja lääkäri

2v.                                       Käynti / th

3v.                                       Käynti / th

4v.                                       Laaja terveystarkastus / th ja lääkäri

5v.                                       Käynti / th

6v.                                       Käynti / th

Mikä on avoneuvola?

Terveydenhoitajan vastaanoton lisäksi monessa Espoon neuvolassa toimii avoneuvola, jonne voi tulla lyhyelle käynnille ilman ajanvarausta. Avoneuvolapalvelussa voi hoitaa mm. verenpaineen seurantaa tai vauvan sydänäänten kuuntelua (odottavat äidit), rokotusasioita, vauvan/lapsen paino- ja pituusseurantaa, iho-ongelma-asioita ja kuulon/näön seurantaa. Avoneuvolapalvelua ei ole tarkoitettu äkillisesti sairastuneille asiakkaille.

Omahoitopiste Omahoitopiste

Neuvolan omahoitopisteessä odottava äiti mittaa oman verenpaineensa ja punnitsee itsensä ennen vastaanottoa. Lisäksi odottajat tutkivat virtsanäytteensä itsenäisesti joka käynnillä neuvolan vessassa. Tämä aktivoi äitiä seuraamaan ja havainnoimaan paremmin omaa vointia ja ottamaan vastuuta omasta terveydestä.

Pohdittavaa:

 • Onko sinulla muistikuvia omasta neuvola-ajastasi?
 • Mitä odotatte neuvolakäynneiltä?
 • Onko neuvolaan mukava tulla?
 • Käyttekö vastaanotolla yhdessä?
 • Miten puolisosi otetaan huomioon vastaanotolla?

Rokotusohjelma

Yksi lastenneuvolajärjestelmän keskeisiä tehtäviä on ehkäistä tarttuvia tauteja ja siksi huolehtia rokotuskattavuudesta. Rokotukset ovat tehokas ja turvallinen tapa suojata lapset vakavilta tartuntataudeilta. Kansallisen rokotusohjelman ansiosta monet tarttuvat taudit, niihin liittyneet jälkitaudit ja komplikaatiot ovat käyneet hyvin harvinaisiksi tai hävinneet Suomesta kokonaan. Rokotusohjelman rokotusten kattavuus on Suomessa erinomainen. Perheet kieltäytyvät lapsuusajan rokotuksista harvoin. Suomessa toteutettavan rokotusohjelman kehittämisestä vastaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Rokotukset ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia. Neuvolasta annetaan tietoa rokotuksista, rokotuksin ehkäistävistä taudeista, rokottamatta jättämisen vaaroista ja rokotteiden turvallisuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista. Saamansa tiedon perusteella vanhemmat tekevät ratkaisun lapsensa rokottamisesta. Rokotukset ovat maksuttomia.

Rokotusaikataulun laadinnassa päämääränä on saavuttaa riittävä suojateho oikeaan aikaan mahdollisimman vähillä rokoteannoksilla ja haittavaikutuksilla. Kuumeen tai kuumeisen infektiotaudin aikana ei rokoteta, vaan silloin rokotusta siirretään myöhemmäksi. 

Neuvolan rokotusohjelma, aikataulu

Ikä Tauti, jolta rokote suojaa Rokote
2 kk Rotavirusripuli Rotavirus
3 kk Aivokalvontulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus Pneumokokkikonjugaatti
(PCV)

3 kk Rotavirusripuli Rotavirus
3 kk Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys  Viitosrokote
(DTaP-IPV-Hib)
5 kk Aivokalvontulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus Pneumokokkikonjugaatti
(PCV) 
5 kk Rotavirusripuli Rotavirus
5 kk Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys   Viitosrokote
(DTaP-IPV-Hib)
12 kk Aivokalvontulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus  Pneumokokkikonjugaatti
(PCV)  
12 kk Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys   Viitosrokote
(DTaP-IPV-Hib) 
12-18 kk Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko  MPR
6 - 35 kk Kausi-influenssa (vuosittain) Kausi-influenssa
4 v Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio DTaP-IPV
6 v Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko MPR 

11-15 v tytöt 6. - 9. -luokalla

Kohdunkaulan syöpä HPV
14 - 15 v Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä dtap


Lue lisätietoa lasten ja nuorten rokotuksista THL:n nettisivulta: Lasten ja nuorten rokotusohjelma

Influenssarokotus annetaan maksutta kaikille raskaana oleville äideille sekä 6–35 kk ikäisille lapsille. Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmään kuuluvat lapset ovat myös oikeutettuja maksuttomiin influenssarokotuksiin. Ilmaisen influenssarokotteen saavat myös ne, joiden lähipiirissä on vakavalle influenssalle altis henkilö. Rokote ehkäisee influenssatartuntoja, joten rokottaminen suojaa rokotetun lisäksi hänen perheenjäseniään ja muita läheisiään. Rokotus annetaan vuosittain ennen epidemiakauden alkua.

Pohdittavaa:

 • Oletko itse saanut rokotusohjelman mukaiset rokotukset?
 • Kuinka hyvin tiedät sairauksista, joita vastaan Suomessa väestö rokotetaan?
 • Mitä ajatuksia rokottaminen sinussa herättää?

Lisätietoa rokotuksista saa neuvolasta.