Kielenkehityksen tukeminen kaksi/monikielisessä perheessä ja ympäristössä

Kaksi- ja monikielisyys

Lapsi voi oppia kaksi kieltä joko samanaikaisesti tai peräkkäin. Kun lapsi oppii kasvuympäristössään kaksi kieltä ennen kolmea ikävuotta, puhutaan simultaanisesta kielenoppimisesta. Tällöin kielet rakentuvat rinnakkain erillisiksi järjestelmiksi. Samanaikainen kahden kielen oppiminen on tyypillistä perheissä, joissa äidillä ja isällä on eri äidinkielet, esim. suomi-englanti, ja molemmat vanhemmat puhuvat lapselleen säännöllisesti omaa äidinkieltään.

Suuri osa lapsista oppii toisen kielen peräkkäin. Peräkkäisestä kaksikielisyydestä puhutaan, kun lapsi oppii toisen kielen kolmannen ikävuoden jälkeen. Tämä tilanne on usein esimerkiksi maahanmuuttajaperheissä, joissa lapsi oppii kotona ensin vanhempien yhteisen äidinkielen ja päivähoidon aloitettuaan viettää arkipäivät suomenkielisessä ympäristössä. Arkikommunikaation mahdollistava toisen kielen oppiminen vie kokopäivähoidossa olevalta lapselta noin 1,5-2 vuotta.

Lapsen kasvuympäristö voi joskus olla hyvin monikielinen. Tästä esimerkkinä voi olla perhe, jossa äiti puhuu saksaa, isä espanjaa, keskenään vanhemmat puhuvat englantia ja lapsi aloittaa vielä suomenkielisen päivähoidon.

Nykyisin ollaan sitä mieltä, että kaksikielisyydellä on positiivinen vaikutus lapsen kognitiiviseen kehitykseen. Kaksi- ja monikielisyys on etu, koska se lisää kielellistä tietoisuutta, herkkyyttä havaita kielen ilmiöitä ja analysoida kieltä.

Kielen kehityksen tukeminen

Hyvän pohjan kaksi- ja monikielisyydelle saa vahvasta äidinkielen osaamisesta. Äidinkieli opitaan kotona, joten vanhempien merkitys äidinkielen oppimisessa ja ylläpitämisessä on suuri. Äidinkielen tukeminen vaatii vanhemmilta määrätietoisuutta ja aikaa. Jos vanhemmilla on eri äidinkielet, kummankin tulisi käyttää omaa äidinkieltään puhuessaan lapselleen. Äidinkieli on myös tunteiden ja ajattelun kieli.

Hyvä äidinkielen taito helpottaa aina uuden kielen oppimista. Kun äidinkielen rakenteet, sana- ja käsitevarastot ovat hallussa, on helppoa oppia toisen kielen rakenteita (kielioppia), sanoja ja käsitteitä. Kun osaa käyttää omaa äidinkieltään kertomiseen, kuvailuun ja keskusteluun, on helpompaa oppia samoja asioita toisella kielellä.

Miten äidinkieltä voi vahvistaa?

  • puhu lapsen kanssa aina äidinkieltä
  • lue ja katsele sopivia TV-ohjelmia yhdessä lapsen kanssa, kerro tarinoita, pelaa pelejä, laula ja leiki omalla äidinkielellä
  • juttele arjen tapahtumista ja kysele päivän kuulumisia; kuuntele, mitä lapsi kertoo ja vastaa kysymyksiin
  • toista ja mallita tavallisiakin äidinkielen sanoja ja lauseita usein, sillä saatat olla ainoa, jolta lapsi kuulee äidinkieltään
  • pitäkää yhteyttä sukulaisiin ja ystäviin ja järjestäkää omaan kulttuuriin liittyviä aktiviteetteja yhdessä muiden kanssa
  • järjestä lapselle tilaisuuksia käyttää omaa äidinkieltä toisten lasten kanssa
  • osallistukaa äidinkieliseen harrastustoimintaan
  • ole ylpeä omasta äidinkielestäsi ja näytä se lapselle

Lapsi voi välillä kieltäytyä puhumasta äidinkieltä. Vanhemman tulisi silti johdonmukaisesti puhua äidinkieltä riippumatta siitä, millä kielellä lapsi vastaa. Vanhempi voi esimerkiksi olla ymmärtämättä lapsen puheenvuoroa ja pyytää lasta toistamaan asian omalla äidinkielellä. Vanhempi voi myös toistaa lapsen toiskielisen puheen omalla äidinkielellä.

Kielikylpy

Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa vierasta kieltä käytetään tarkoituksellisesti lapsen ympäristössä, yleensä päiväkodissa ja koulussa. Kielikylpy perustuu ajatukseen, että lapsi omaksuu kylpykielen samalla tavalla kuin äidinkielen eli kuulemalla sitä ympäristössään ja käyttämällä sitä arjen kommunikaatiotilanteissa.

Kielikylpyopetuksen tavoitteena on kaksikielisyys. Kielikylvyn alkaessa äidinkielen taitojen tulisi olla niin kehittyneitä, ettei uuden kielen oppiminen vaikuta kielteisesti äidinkielen kehitykseen. Kielikylpy kestää yleensä vuosia ja opettajien tulisi olla kaksikielisiä. Vanhempien tulisi puhua lapselle vain äidinkieltään. Koulun ja kodin yhteistyö on tärkeää.

Suomessa yleisin kielikylpykieli on ruotsi ja yleisin kielikylpyohjelma on ns. varhainen täydellinen kielikylpy. Kielikylpy aloitetaan 3-6 vuoden iässä ja se jatkuu päiväkodista peruskoulun loppuun.

Lisätietoja ja kannanottoja kielikylvystä puolesta ja vastaan löydät esim. googlaamalla: kielikylpy.