Lastenneuvolakäynnit

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat perheitä ikäkausitarkastuksissa ja seuraavat lapsen kehitystä ja perheen tilannetta monipuolisesti.

Kehityksen edistyminen on usein tärkeämpää kuin se, mitä lapsi kulloisessakin yksittäisessä tilanteessa osaa. Terveydenhoitaja suunnittelee tarkastuksiin liittyvän terveysneuvonnan perheen tarpeiden perusteella.

Kaikkiin ikäkausitarkastuksiin liittyy olennaisena osana myös lapsen kasvun seuranta.

 

Synnytyksen jälkeinen puhelinkontakti

Neuvolaan kannattaa olla yhteydessä heti, kun kotiutumisaika sairaalasta on tiedossa. Soita neuvolan puhelinpalveluun ajan varaamiseksi. Puhelun aikana sinulta kysytään synnytyksen kulusta, sinun ja vauvasi voinnista sekä vauvan syntymätiedot. Mikäli teillä on vielä käyntejä synnytyssairaalaan, kerro siitä puhelun yhteydessä.

Ensisynnyttäjille varataan ensisijaisesti kotikäyntiaika, uudelleensynnyttäjän käynti on neuvolassa.

Synnytyksen jälkeinen kotikäynti ensisynnyttäjälle tai käynti neuvolassa uudelleensynnyttäjälle 

Tapaatte terveydenhoitajan tavallisimmin viikon sisällä sairaalasta kotiutumisen jälkeen.

Käynnillä käydään läpi synnytyskokemusta, äidin ja vauvan vointia, perheen jaksamista sekä perheelle tärkeitä asioita.

Vauva tutkitaan ja punnitaan. Vanhempia tuetaan ja ohjataan vauvan hoitoon liittyvissä asioissa. Vauvan imuote tarkistetaan ja tarvittaessa annetaan ohjausta imetyksessä.

2–4 viikon ikäisen lapsen terveystarkastus

Käynnillä huomioidaan vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta sekä äidin palautumista synnytyksestä.

Keskustelun teemoina voivat lisäksi olla vauvan vatsavaivat, itkuisuus, rokotukset, vanhemmuus, parisuhde, seksuaalisuus sekä ehkäisy tai muut perheen esille ottamat asiat.

Jokaisella käynnillä havainnoidaan vauvan terveydentilaa, kasvua ja kehitystä.

THL: Lasten ja nuorten rokotusohjelma
Rokotusohjelma neuvolassa 0–7-vuotiaat (pdf, 419 Kt)

6 viikon ikäisen lapsen terveystarkastus lääkärillä

Kuuden viikon iässä tehtävä lääkärintarkastus täydentää synnytyssairaalassa tehtävää ensimmäistä lääkärintarkastusta.

Käynnin yhteydessä vauva saa ensimmäisen rokotusohjelmaan kuuluvan rokotuksen.

Käynnin tärkeitä teemoja ovat vuorovaikutus ja katsekontakti sekä imetyksen tukeminen.

Rokotusohjelma 0-7-vuotiaille (pdf, 444 Kt)

Laaja terveystarkastus terveydenhoitajan vastaanotolla 3kk iässä ja lääkärin vastaanotolla 4kk iässä

Käynnillä keskustellaan perheen toivomista teemoista liittyen koko perheen elämäntapoihin ja hyvinvointiin.

Voitte valmistautua käyntiin keskustelemalla kotona perheenne voimavaroista ja terveystottumuksista voimavaralomakkeen avulla. Voimavaralomakkeen saatte edellisellä neuvolakäynnillä.

Äidin hyvinvoinnin ja mielialan arvioinnin tukena käytetään EPDS-kyselyä.

Käynnillä havainnoidaan vauvan terveydentilaa, kasvua ja kehitystä. Tarvittaessa saatte tukea imetykseen.

Vauva saa käynnillä rokotusohjelman mukaiset rokotteet.

Lääkärin tekemään terveystarkastukseen kuuluu kasvun ja kehityksen lisäksi ikävaiheen neurologis-kognitiivisen kehityksen, verenkiertoelimistön toiminnan ja kehon rakenteiden sekä mahdollisten terveysriskien seulominen.

EPDS-Mielialalomake (pdf, 75 Kt)
Vauvaperheen voimavaralomake (pdf, 21 Kt)

THL: Lasten ja nuorten rokotusohjelma
Neuvolan rokotusohjelma 0–7-vuotiaille (pdf, 419 Kt)

5kk ikäisen lapsen terveystarkastus

Viiden kuukauden käynti painottuu kasvun ja kehityksen seurantaan.

Käynnillä keskustellaan kiinteiden ruokien aloituksesta, imetyksen jatkumisesta sekä muista perheen esille tuomista asioista.

Käynnillä annetaan rokotusohjelman mukaiset rokotteet.

Neuvolan rokotusohjelma 0–7-vuotiaille (pdf, 419 Kt)

6kk ikäisen lapsen terveystarkastus/ryhmäneuvola 

Kuuden kuukauden käynti on tavallisimmin ryhmäneuvolakäynti. Ryhmässä voi tavata muita vanhempia ja vauvoja sekä saada vertaistukea ajankohtaisiin kysymyksiin.

Ryhmäneuvolassa keskustellaan mm. ravitsemuksesta, lapsen liikkumisesta, kodin turvallisuudesta sekä suun terveydenhoidosta.

Ryhmäneuvolan yhteydessä kasvun seuranta toteutetaan yksilövastaanotolla, jossa on mahdollisuus keskustella myös asioista, joita ei halua tuoda ryhmässä esille.

8kk ikäisen lapsen terveystarkastus lääkärillä

Käynnin aluksi tapaat terveydenhoitajan, joka tarkistaa lapsen kasvun. Samalla voit keskustella toivomistanne teemoista, kuten ruoka- tai uniasioista.

Lääkärin tekemään terveystarkastukseen kuuluu kasvun ja kehityksen lisäksi ikävaiheen neurologis-kognitiivisen kehityksen, verenkiertoelimistön toiminnan ja kehon rakenteiden sekä mahdollisten terveysriskien seulominen.

1-vuotiaan lapsen terveystarkastus

Käynti painottuu kasvun ja kehityksen seurantaan.

Käynnillä keskustellaan perheen esiin tuomista asioista. Lisäksi teemoina voivat olla mm. lapsen kielellinen ja motorinen kehitys, ravitsemus ja päivärytmi.

Käynnillä annetaan rokotusohjelman mukaiset rokotteet.

Jos sinulla on ollut raskausdiabetes, muistathan varata ajan laboratorioon 2-tunnin sokerirasitukseen viimeistään lapsesi 1-vuotissyntymäpäivään mennessä. Sokerirasitusvastaukset saat omalta terveysasemaltasi.

Neuvolan rokotusohjelma 0–7-vuotiaille (pdf, 419 Kt)

Laaja terveystarkastus 1,5 vuoden iässä terveydenhoitajan ja lääkärin erillisillä vastaanotoilla

Laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Tarkastuksessa painotetaan kunkin perheen yksilöllisiä tarpeita.

Keskeisiä aihealueita ovat vanhemmuus, lapsen motorinen ja kielellinen kehittyminen sekä oman tahdon lisääntyminen ja siisteyskasvatus.

Voitte valmistautua käynnille keskustelemalla perheenne voimavaroista ja terveystottumuksista voimavaralomakkeen avulla, jonka saatte postitse kotiinne.

Käynnillä annetaan rokotusohjelmaan kuuluva rokote.

Lääkärin tekemään terveystarkastukseen kuuluu kasvun ja kehityksen lisäksi ikävaiheen neurologis-kognitiivisen kehityksen, verenkiertoelimistön toiminnan ja kehon rakenteiden sekä mahdollisten terveysriskien seulominen.

Neuvolan rokotusohjelma 0–7-vuotiaille (pdf, 419 Kt)

2-vuotiaan lapsen terveystarkastus

Tarkastuksen keskeisenä aihealueena on kasvun ja kehityksen lisäksi vanhemmuuden ja perheen tukeminen lapsen oman tahdon kehittyessä.

Keskustelun aiheina ovat perheen esille nostamat asiat, kasvatus ja puheen kehitys.

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus

Tarkastus painottuu kasvun ja kehityksen seurantaan sekä perheen esille nostamiin asioihin.

Keskeisinä aiheina on mm. puheen ja motoriikan kehittyminen, ruokailu, wc-tavat sekä ruutuaika.

Laaja terveystarkastus 4-vuotiaana terveydenhoitajan ja lääkärin erillisillä vastaanotoilla

Tarkastuksessa tehdään laaja-alainen arvio lapsen sekä koko perheen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Tarkastuksessa painotetaan kunkin perheen yksilöllisiä tarpeita.

Päivähoidossa olevasta lapsesta hoitopaikka lähettää neuvolaan perheen kanssa yhdessä täytetyn Hyve-lomakkeen. Kotihoidossa olevien lasten vanhemmille postitetaan kotiin lomakkeita, joiden avulla voi pohtia lapsen kehitystä.

Lapsi tekee tarkastukseen kuuluvia tehtäviä yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Lisäksi lapselta tutkitaan kasvu ja näkö sekä mitataan verenpaine.

Tarkastuksessa annetaan rokotusohjelmaan kuuluva rokote.

Lääkärin tekemään terveystarkastukseen kuuluu kasvun ja kehityksen lisäksi ikävaiheen neurologis-kognitiivisen kehityksen, verenkiertoelimistön toiminnan ja kehon rakenteiden sekä mahdollisten terveysriskien seulominen.

Neuvolan rokotusohjelma 0–7-vuotiaille (pdf, 419 Kt)

5-vuotiaan lapsen terveystarkastus

Kasvun ja kehityksen seurantakäynti.

Keskeisiä aiheita ovat mm. perheen esiin nostamat asiat, lapsen sosiaaliset taidot, kaverisuhteet, vihan ja kiukun tunteiden säätely sekä liikkumisen ja hyvän kunnon merkitys.

Lapsen kuulo tutkitaan audiometrillä.

6-vuotiaan lapsen terveystarkastus

Kasvun ja kehityksen seurantakäynti.

Keskeisiä aiheita ovat perheen esille nostamat asiat, lapsen sosiaaliset taidot sekä tunteiden säätely.

Lapsi saa rokotusohjelmaan kuuluvan rokotteen.

Rokotusohjelma 0-7-vuotiaille (pdf, 444 Kt)

Yksilöllisen tarpeen mukaan suunnitellut käynnit

Neuvolaan voidaan järjestää yksilöllisiä lisäkäyntejä lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. Käynnit suunnitellaan yhdessä perheen kanssa.