Lapsen elatus

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen.

Perheasioiden yksikön lastenvalvojat vahvistavat lapsen elatusta koskevat sopimukset, kun lapsen asuinpaikka on Espoo, tai jos lapsella ei ole kotipaikkaa Suomessa, mutta elatusvelvollisen kotipaikka on Espoo.

Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. 

Elatus käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon vanhempien ikä, työkyky, mahdollisuus osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä lakiin perustuva muu elatusvastuu. 

Oikeusministeriö on antanut ohjeen lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohje on luonteeltaan suositus, ja se on laadittu tavanomaisiin elatustilanteisiin, eikä siten välttämättä sovellu erityistilanteisiin. Ohjeen rahamääriä on korotettu vuoden 2019 alussa. Katso lisätietoa: Kuntainfo: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2019

Elatusavut on sidottu elinkustannusindeksiin. Elatusapuja nostettiin 1,5 prosentilla 1.1.2019. Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta. Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2019 lukien 158,74 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Perheasioiden yksikössä indeksitarkistusmerkintöjä hoitaa elatusapusihteeri. Mikäli elatusavun maksu on Kelan hoidossa, indeksitarkistusmerkinnät tehdään Kelassa.

Elatusapu 18 vuotta täyttäneelle eli ns. koulutusavustus

Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuneista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tällöin otetaan erityisesti huomioon lapsen taipumukset, koulutuksen kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aiheutuvista kustannuksista.

Koulutusavustukseen ei voida suoraan soveltaa elatusapua koskevia säännöksiä, vaan vanhempien vastuu koulutuskustannuksista on toissijaista ja harkinnanvaraista. Koulutusavustus koskee käytännössä lukio-opiskelua ja ammattiin valmistavaa koulutusta. Koulutuskustannuksiin luetaan myös koulutuksen aikaiset elinkustannukset.

Jos koulutusavustusta haetaan ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta, hakijana on lapsen vanhempi. Täysi-ikäinen lapsi vaatii koulutusavustusta itse, ja hän kohdistaa vaateensa kumpaankin vanhempaansa. Koulutusavustusta koskeva sopimus voidaan laatia ja vahvistaa lastenvalvojan luona.