Avustukset

Yleiset ohjeet

Liikuntalautakunta voi myöntää avustuksia espoolaisille rekisteröidyille liikuntaseuroille, jotka kuuluvat jäsenenä valtakunnalliseen liikuntajärjestöön tai yhdistykselle, joiden toiminta on pääasiassa liikuntatoimintaa.

Perusavustusta voidaan myöntää myös yhdistykselle, jonka liikuntatoiminta on merkittävän laajaa. Avustuksen myöntäminen edellyttää, että seura/yhdistys on rekisteröity edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Jäsenistä enemmistön tulee olla espoolaisia.

Avustusta ei myönnetä työpaikkaurheiluseuralle, jonka liikuntatoiminta on suunnattu yrityksen henkilökunnalle.

Avustusanomukset on jätettävä kuulutuksen mukaisesti määräaikaan mennessä kaupungin kirjaamoon tai asiointipisteisiin. Yhdistykselle myönnetyt avustukset maksetaan yhdistyksen tilille, jonka se ilmoittaa perustietolomakkeessaan.

Kaupungilla on oikeus tarkastaa yhteisön hallinta ja kirjanpito siltä osin, kuin avustusten käytön valvonta edellyttää. Perusavustuksista päättää liikuntalautakunta. Kohdeavustuksista ja menestyksen palkitsemisesta päättää liikuntajohtaja lautakunnan hyväksymien jakoperusteiden mukaisesti.


PERUSAVUSTUKSET:

Avustus on tarkoitettu liikuntatoiminnan järjestämisestä aiheutuneisiin kuluihin. Avustus myönnetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen perusteella toimintasuunnitelmakauden toimintaa varten.

Perusavustushakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:
- toimintasuunnitelma
- talousarvio
- perustietolomake
- toimintakertomus
- tilinpäätös
- tilintarkastuskertomus

Talousarviossa tulee eritellä liikuntatoiminnan kulut (koulutus-, kilpailu-, valmennus- ja harjoitustoiminnan kulut). Perusavustushakemusten liitteet tulee toimittaa liikuntapalveluihin marraskuun loppuun mennessä. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, järjestölle jo myönnetty avustus perutaan ja käytetään loppuvuoden kohdeavustuksiin.

1. Liikuntatoiminta-avustus

Avustusta päätettäessä arvioidaan tärkeysjärjestyksessä seuraavia asioita:

1. Lasten ja nuorten (alle 20-vuotiaat) harrastajien määrä säännöllisessä (yli 3 kk) harjoitustoiminnassa sekä lisenssien määrä.
2. Lasten ja nuorten (alle 20-vuotiaat) liikuntatoiminnan harjoituskulut.
3. Lasten ja nuorten (alle 20-vuotiaat) valmentajien ja ohjaajien lukumäärä.
4. Seuran toiminnassa tapahtuvat muutokset.

Lisäksi toimintasuunnitelmassa sekä toimintakertomuksessa on tultava ilmi:
a. Miten seurat huomioivat maahanmuuttajien sekä vähävaraisten nuorten aktivoinnin liikunnan järjestämisessä.

b. Miten seurat huomioivat toiminnassaan sen, että nuori, joka on tippumassa pois joukkueesta tai seuran toiminnasta, löytää harrastusmahdollisuuden seuran muussa joukkueessa tai toisessa seurassa.

c. Kumppanuushankkeet kaupungin kanssa esim. matalan kynnyksen liikuntakerhot.

Avustuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että seurassa/yhdistyksessä on vähintään 20 alle 20-vuotiasta säännöllisessä harjoitustoiminnassa olevaa. Pienin myönnettävä avustus on 200 euroa. Avustus voi olla korkeintaan 1/3 seuran liikuntatoimintaan käyttämistä menoista.

2. Erityisryhmien liikuntatoiminta-avustus
 

Avustusta päätettäessä arvioidaan seuraavia asioita: - järjestön järjestämä säännöllinen liikuntatoiminta, leiritoiminta sekä yksittäiset liikuntatapahtumat tai vastaavanlainen toiminta.

KOHDEAVUSTUKSET:
 

Liikuntatilojen vuokra-avustus
Avustusta voidaan myöntää seuroille, joilla on ollut säännöllisiä koko kauden kestäviä harjoitusvuoroja yksityisten ja yhteisöjen liikuntatiloissa metropolialueen kunnissa. Harjoitusten tulee olla ohjattuja ja nuorten alle 20-vuotiaita. Avustusta voidaan myöntää harkinnan mukaan myös aikuisjoukkueille (Oy taikka ry), mikäli liikuntapalveluilla ei ole mahdollista tarjota tiloja harjoitteluun. Avustusta myönnettäessä käytetään harkintaa huomioiden lajin olosuhteet, liikuntatilojen saatavuus ja käytettävissä oleva määräraha. Avustusta ei myönnetä kaupungilta vuokrattavista liikuntatiloista aiheutuneisiin kustannuksiin.

Koulutusavustus
Avustus on tarkoitettu espoolaisten urheiluseurojen juniori valmentajien ja ohjaajien koulutuskuluihin. Koulutusavustusta myönnetään seurassa toimiville valmentajille ja ohjaajille, liittojen sekä ESLU:n koulutusjärjestelmiin kuuluvista valmennuskursseista. Avustusta myönnettäessä huomioidaan kuluneen vuoden valmentajakurssien toteutuneet kustannukset. HUOM. Koko vuoden, myös marras- ja joulukuun koulutukset on anottava määräaikaan mennessä.


Suunnistuskartta-avustus
Avustus on tarkoitettu seurojen suunnistuskarttojen hankkimisesta ja valmistamisesta aiheutuneisiin kuluihin. Uusista laadituista kartoista on 10 karttaa toimitettava liikuntatoimen keskukseen.

Urheilijastipendit
Avustus on tarkoitettu espoolaisille 15 - 22 -vuotiaille (kalenterivuonna täyttävät) niin yksilö- kuin joukkuelajien urheilijoille vuoden aikana saavutetusta yhdestä (parhaimmasta)  menestyksestä edellyttäen vähintään Suomen mestaruutta ja/tai maaotteluedustusta. Stipendi myönnetään urheilijalla tulevan kauden harjoitus- ja kilpailukulujen kattamiseksi. Seuran on pyydettäessä annettava selvitys stipendin käytöstä liikuntapalveluille. HUOM. Koko vuoden, myös marras- ja joulukuun urheilijastipendit on anottava määräaikaan mennessä. Kilpailutulokset on ilmoitettava tulosten selvittyä os. liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi.

Stipendin saajan on oltava espoolainen, jonka kotipaikka on Espoo ja edustaa, mikäli lajin olosuhteet ovat olleet riittävät, espoolaista seuraa. Joukkueen, jolle stipendi myönnetään, on edustettava espoolaista seuraa, joka täyttää avustusten jakoperusteiden yleiset ohjeet.