Osallistuminen luo kestävää ja suvaitsevaa kaupunkiympäristöä - Espoon kulttuuripalveluissa huomioidaan väestörakenteen muutos

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.1.2020 klo 10.00

EspooCult-tutkimushankkeessa selvitettiin, kuinka kulttuuripalvelujen ja harrastustoiminnan kautta voidaan ja lisätä ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa, vahvistaa itsetuntoaan ja osallistua paikallisten yhteisöjen toimintaan. Monipuolinen kulttuuritarjonta ja tilaisuudet itseilmaisuun ovat osallistumisen ytimessä.

Väestömäärän kasvu ja kansainvälistyminen ohjaavat kulttuuritarjonnan kehitystä

Espoossa asui vuoden 2018 lopulla 283 632 ihmistä, ja se on Suomen toiseksi suurin kaupunki. Espoon väkiluku kasvaa nopeasti muihin kaupunkeihin verrattuna. Vuoden 2018 lopulla 17 prosenttia Espoon asukkaista oli muunkielisiä, ja Espoossa puhuttiin 118 eri kieltä. Yleisimmät kielet olivat venäjä, viro, arabia, englanti, somalia ja kiina. Kaupungin tuottamien palveluiden tuleekin uudistua ja elää toimintaympäristön nopeassa muutoksessa mukana.

Espoon kaupunki haluaa tuoda kulttuuritarjontaa entistä paremmin kaikkien kuntalaisten saataville. Osallistumisen esteiden tunnistaminen ja poistaminen ovat tärkeä osa kaikki asukkaat huomioivan kaupungin rakentamisessa. Kulttuurin saavutettavuuden parantaminen edellyttää aktiivista yhteistyötä eri toimialojen, kulttuuritoimijoiden ja maahanmuuttaja- ja vähemmistöryhmien edustajien välillä. Espoossa kehitetään myös edellytyksiä asukkaiden lähellä naapurustoissa ja matalan kynnyksen tiloissa tapahtuvaan toimintaan.

Espoossa kirjastot ja museot ovat tuottaneet palveluja vieraskielisille kuntalaisille. Sellosta löytyy esimerkiksi venäjänkielinen kirjasto ja museoissa järjestettiin Turvapaikkana museo -hanke, jolla pyrittiin parantamaan nuorten turvapaikanhakijoiden ja heidän perheidensä osallistumista ja hyvinvointia.

Kulttuuria kaikille -palvelut tuovat kulttuuripalvelut lähelle asukkaita

Kulttuuria kaikille -palvelu tuo kulttuuritarjontaa aidosti kaikkien kuntalaisten saavutettavaksi. Toimintaan kuuluu esimerkiksi Kaikukortti, jonka avulla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja kortin verkostoon kuuluviin kulttuurikohteisiin, -tapahtumiin ja -kursseihin. Kaikukortti on tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaille, joilla ei tiukan rahatilanteen takia ole varaa pääsylippuihin.

Toiminnassa on mukana myös KULPS! – kulttuuri- ja liikuntapolku, joka vie espoolaisia peruskoululaisia kotikaupunkinsa kulttuuri- ja liikuntapalvelujen äärelle. Maksuton KULPS! on osa peruskoulun oppilaiden opetussuunnitelmaa. Kulttuurikurkkauksessa taide ja kulttuuri jalkautuvat espoolaisen varhaiskasvatuksen arkeen. Syksyllä 2019 käynnistynyt Kulttuurikurkkaus kattaa jo tällä hetkellä kaikki Espoon 175 kunnallista päiväkotia.

Espoon kulttuuritarjontaa muokataan yhdessä asukkaiden ja yhteistyöverkostojen kanssa

Espoossa vaalitaan tulevaisuudessakin kulttuurien moninaisuutta ja pyritään varmistamaan kulttuuritarjonnan saavutettavuus. Asukkaita kannustetaan osallistumaan aktiivisesti kulttuuritoimintaan ja kulttuurien välisiin kohtaamisiin. EspooCult-tutkimuksessa kysyttiin asukkailta, millaista kulttuuritoimintaa he toivovat Espooseen tulevaisuudessa. Tärkeänä asukkaat pitivät esimerkiksi yhteisöllisten ja asukaslähtöisten kulttuuripalveluiden tarjontaa alueilla.

Asukkaat mukaan toimintaa suunnittelemaan ja toteuttamaan. Kaupungin tilat asukas- ja kulttuuritoiminnan käyttöön nykyistä laajemmin (mm. koulujen tilat). Alueellisesti kattavasti tarjontaa eri puolilla Espoota. (EspooCult – asukaskyselyn vastaus)

Toivoisin osallistavaa kulttuuritoimintaa, missä erilaisten ihmisten on luonteva kohdata toisia oman kuplan ulkopuolelta.  (EspooCult – asukaskyselyn vastaus)

Asukaskysely toteutettiin 4.6.-27.10.2019 ja siihen vastasi 232 henkilöä. Kulttuuritarjontaa kehitetään myös solmimalla uusia kumppanuussuhteita ja keräämällä aktiivisesti palautetta kuntalaisilta.

Kaksivuotinen tutkimushanke EspooCult  selvittää, minkälainen kulttuurikaupunki Espoo on. Tutkimus tarjoaa vankan tietopohjan kaupungin kehittämiseksi. Tutkimuksen tilaaja on Espoon kulttuurin tulosyksikkö ja toteuttaja  Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore . Tutkimushanke käynnistyi tammikuussa 2018. Tutkimuksen aikana julkaistaan yhteensä neljä tietokorttia. Ensimmäinen tietokortti ilmestyi 26.4.2018, toinen 11.12.2018, kolmas 28.5.2019 ja neljäs 16.1.2020. Neljäs tietokortti on tuotettu yhteistyössä KEA European Affairs -tutkimusinstituutin kanssa, joka on toiminut EspooCult-tutkimuksen kansainvälisenä kumppanina.

EspooCult tietokortti 4 (pdf, 353 Kt)

Lisätiedot

erikoistutkija, tutkimuskoordinaattori Anna Kanerva, kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore p. 050 302 1414 tai anna.kanerva@cupore.fi

kulttuurijohtaja Susanna Tommila, Espoon kaupunki, kulttuurin tulosyksikkö
p. 043 825 5074 tai susanna.tommila@espoo.fi

erityisasiantuntija Katja Koskela, Espoon kaupunki, kulttuurin tulosyksikkö
p. 043 827 1080 tai katja.koskela@espoo.fi