Projekti- ja kehittämisavustukset

Hakukausi on avoinna 3.2.2020 - 31.8.2020 klo 15.45. Projekti- ja kehittämisavustusta voi hakea hakuvuoden tai sitä seuraavan vuoden aikana tapahtuvaan toimintaan.

Projekti- ja kehittämisavustukset kulttuuritoimintaan
Projekti- ja kehittämisavustusten hakeminen
Selvitys projekti- ja kehittämisavustuksen käytöstä

Projekti- ja kehittämisavustukset kulttuuritoimintaan

Projekti- ja kehittämisavustuksilla pyritään toteuttamaan erilaisia festivaaleja ja muita taidetapahtumia, järjestämään asukkaiden osallisuutta lisääviä kulttuuritapahtumia ja tukemaan taiteilijoiden työskentelyä. Avustusta voi hakea myös taideharrastamisen käynnistämiseen ja kehittämiseen. Projekti- ja kehittämisavustuksilla tuetaan sellaisia hankkeita, jotka uudistavat espoolaista kulttuuritoimintaa tai kehittävät tapahtuma- ja projektitoimintaa.

Lähikulttuuriavustukset

Kenelle: Avustus on tarkoitettu kulttuuritoimijoille, yhteisöille, työryhmille ja yksityishenkilöille.
Mihin tarkoitukseen: Kulttuuritapahtumien ja muiden kulttuuriprojektien toteuttamiseen sekä kuntalaisten osallisuutta lisäävien kulttuuritapahtumien toteuttamiseen ja alueellisen osallistavan kulttuurityön hankkeisiin.

Kehittämisavustukset

Kenelle: Avustus on tarkoitettu espoolaisille ammattimaisille taide- ja kulttuurialan yhteisöille.
Mihin tarkoitukseen: Uusien toimintamallien kehittämiseen taide- ja kulttuuriorganisaation sisällä tai alan toimijoiden yhteistyönä, voidaan käyttää myös hankerahoituksena monivuotisia EU-tukia haettaessa. Mikäli kehittämisavustusta haetaan EU-hankkeen hankerahoituksen osaksi, mukaan tulee liittää myös selvitys haettavasta EU-tuesta ja projektin hankemallista.

Avustukset taideharrastamisen käynnistämiseen ja kehittämiseen

Kenelle: Avustus on tarkoitettu kulttuuritoimijoille, yhteisöille, työryhmille ja yksityishenkilöille.
Mihin tarkoitukseen: Toiminnassa tulee huomioida harrastuksen taloudellinen ja maantieteellinen saavutettavuus, perheiden arki ja erilaiset taustat sekä monenlaiset oppimistavat. Taidesisältöjen tulee olla harrastuksen ytimessä ja harrastuksen ohjaajalla tulee olla asiantuntemus ao. taiteenlajiin. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan ensisijaisesti hankkeet, jotka kohdentuvat niille suuralueille, joilla taideharrastamisen tarjontaa on niukasti. Avustusta voidaan myöntää myös koulujen loma-aikoina tapahtuvaan toimintaan.

Projekti- ja kehittämisavustuksen hakeminen

Milloin: Projekti- ja kehittämisavustukset ovat haettavissa vuosittain helmikuun alusta elokuun loppuun saakka. Hakuaika päättyy elokuun viimeisenä päivänä klo 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45.

Kulttuurilautakunta päättää projekti- ja kehittämisavustuksista maalis-syyskuun kokouksissaan. Kulttuurilautakunnan kokousaikataulut >

Kulttuurilautakunta on delegoinut kulttuurijohtajalle projekti- ja kehittämisavustusten ja taideapurahojen (1 kk) päätösvallan niiden hakemusten osalta, joiden myöntösumma on korkeintaan 3000 euroa. Viranhaltijapäätöksiä avustuksista tehdään kuukausittain. 

Miten: Projekti- ja kehittämisavustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisessä palvelussa.  Avustuksia voi hakea myös hakulomakkeella, jonka liitteenä toimitetaan erillinen talousarvio projektista/hankkeesta. Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen.

Avustushakemukset toimitetaan määräaikaan mennessä sähköisen palvelun kautta tai Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 1, 02070 Espoon kaupunki. Hakulomakkeen voi toimittaa liitteineen kirjaamoon myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)espoo.fi. Sähköisen palvelun kautta jätettyä lomaketta ei voi lähettää kirjaamoon.

Avustuksen saaminen edellyttää, että hakemukset vaadittuine liitteineen on jätetty määräaikaan mennessä ja hakemus on asianmukaisesti täytetty. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Projekti- ja kehittämisavustuksen muut ehdot

  • Projekti- ja kehittämisavustus on käytettävä avustushakemuksessa esitetyn suunnitelman ja talousarvion mukaisesti.
  • Kulttuurilautakunta voi myöntää avustuksen esimerkiksi kulttuuritapahtuman toteuttamiseen myös tapahtuman toteutumisen jälkeen, mikäli kohdeavustushakemus on jätetty jo ennen tapahtuma-ajankohtaa.
  • Projekti- ja kehittämisavustusta voi käyttää hakemuksen mukaiseen toimintaan avustuksen myöntämisvuonna sekä sitä seuraavana vuonna.

Projekti- ja kehittämisavustusta ei myönnetä

  • Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen eikä peruskoululaisten iltapäivätoimintaan.
  • Pääsääntöisesti tilavuokriin.
  • Puoluepoliittisiin tai uskonnollisiin tilaisuuksiin
  • Jotakin ihmisryhmää syrjiviin tilaisuuksiin
  • Vanhempainyhdistysten järjestämiin tapahtumiin, yhteisöjen ja yhdistysten pikkujoulujuhliin tai vuosijuhliin.
  • Samassa haussa samalle hakijalle kahteen samansisältöiseen produktioon.
  • Samalle hakijalle, samantyyppisenä toistuvaan toimintaan ei pääsääntöisesti myönnetä projekti- ja kehittämisavustusta.

Hakemusten arviointiin ja kulttuurilautakunnan avustusperiaatteisiin voit tutustua verkkosivujen Avustukset-osiossa.

Selvitys projekti- ja kohdeavustuksen käytöstä

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava kulttuurin tulosyksikköön kolmen kuukauden kuluessa hankkeen/projektin päättymisestä. Selvitys tehdään selvityslomakkeella. Tarkemmat ohjeet ja selvityslomake löytyvät täältä.