Kohdeavustukset

Vuoden 2018 kohdeavustusten hakuaika on päättynyt 31.8.2018. Kohdeavustukset vuodelle 2019 ovat haettavissa helmikuusta 2019 alkaen.  

Kohdeavustuksilla pyritään muun muassa toteuttamaan erilaisia festivaaleja ja muita taidetapahtumia, järjestämään asukkaiden osallisuutta lisääviä kulttuuritapahtumia ja tukemaan taiteilijoiden työskentelyä. Kohdeavustusta voi hakea myös taideharrastamisen käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Kohdeavustukset kulttuuritoimintaan
Kohdeavustuksen hakeminen
Selvitys kohdeavustuksen käytöstä

Kulttuurilautakunta voi vuosittain päättää kohdeavustusten suuntaamisesta ennen avustusten julistamista haettaviksi. 

Kohdeavustukset kulttuuritoimintaan

Lähikulttuuriavustukset
Kenelle:Avustus on tarkoitettu espoolaisille, yhteisöille, järjestöille ja työryhmille.
Mihin tarkoitukseen: Festivaalien ja muiden taidetapahtumien ja kulttuuriproduktioiden toteuttamiseen sekä kansalaisten osallisuutta lisäävien kulttuuritapahtumien toteuttamiseen.

Taideapurahat
Kenelle: Avustus on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille.
Mihin tarkoitukseen: Taiteelliseen työskentelyyn.
Huom! Taideapurahaa ei pääsääntöisesti myönnetä samalle taiteilijalle kahtena peräkkäisenä vuotena.

Kehittämisavustukset
Kenelle: Avustus on tarkoitettu espoolaisille ammattimaisille taide- ja kulttuurialan yhteisöille.
Mihin tarkoitukseen: Uusien toimintamallien kehittämiseen taide- ja kulttuuriorganisaation sisällä tai alan toimijoiden yhteistyönä, voidaan käyttää myös hankerahoituksena monivuotisia EU-tukia haettaessa.

Kansainväliset matka-avustukset
Kenelle:Avustus on tarkoitettu espoolaisille taiteen ammattilaisille ja ammattimaisille kulttuurialan yhteisöille.
Mihin tarkoitukseen:Espoosta ulkomaille suuntautuvien kutsuvierailujen matkakuluihin sekä kansainväliseen toimintaan, joka edistää hakijan ammattitaitoa, luo uusia verkostoja ja lisää kansainvälistä kanssakäymistä.

Avustukset taideharrastamisen käynnistämiseen ja kehittämiseen 3.4.2018 alkaen
Kenelle:Avustus on tarkoitettu kulttuuritoimijoille, yhteisöille, työryhmille ja yksityishenkilöille.
Toiminnassa tulee huomioida harrastuksen taloudellinen ja maantieteellinen saavutettavuus, perheiden arki ja erilaiset taustat sekä monenlaiset oppimistavat. Taidesisältöjen tulee olla harrastuksen ytimessä ja harrastuksen ohjaajalla tulee olla asiantuntemus ao. taiteenlajiin.
Lue lisää: Avustusperiaatteet (pdf, 226 Kt) sivu 3 >

Kohdeavustuksen hakeminen

Milloin: Vuoden 2018 kohdeavustusten hakuaika on päättynyt 31.8.2018 klo 15.45. Kohdeavustukset vuodelle 2019 ovat haettavissa helmikuusta 2019 alkaen. 

Miten: Kohdeavustuksia haetaan hakulomakkeella. Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen.

Avustushakemukset toimitetaan kuulutuksessa mainittuun määräaikaan mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 1, 02070 Espoon kaupunki. Hakulomakkeen voi toimittaa liitteineen kirjaamoon myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)espoo.fi.

Avustuksen saaminen edellyttää, että hakemukset vaadittuine liitteineen on jätetty määräaikaan mennessä kuulutuksessa mainittuun paikkaan ja hakemus on asianmukaisesti täytetty. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Kohdeavustushakemukseen tarvittavat liitteet

 • Kohdeavustushakemukseen on liitettävä projektin toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Ammattitaiteilijoiden taideapurahahakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelman ja talousarvion lisäksi ansioluettelo, josta käy ilmi hakijan toiminnan ammattimaisuus.
 • Kehittämisavustukseen tulee liittää projektin toiminta- ja taloussuunnitelma. Mikäli kehittämisavustusta haetaan EU-hankkeen hankerahoituksen osaksi, mukaan tulee liittää myös selvitys haettavasta EU-tuesta ja projektin hankemallista.
 • Kansainvälisen matka-avustuksen hakemukseen tulee liittää toiminta- ja taloussuunnitelman lisäksi mahdollinen kansainvälinen kutsu.

Kohdeavustuksen muut ehdot

 • Kohdeavustus on käytettävä avustushakemuksessa esitetyn suunnitelman ja talousarvion mukaisesti.
 • Kulttuurilautakunta voi myöntää kohdeavustuksen esimerkiksi kulttuuritapahtuman toteuttamiseen myös tapahtuman toteutumisen jälkeen, mikäli kohdeavustushakemus on jätetty jo ennen tapahtuma-ajankohtaa.
 • Kohdeavustusta voi käyttää hakemuksen mukaiseen toimintaan avustuksen myöntämisvuonna sekä sitä seuraavana vuonna.

Kohdeavustusta ei myönnetä

 • Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen eikä peruskoululaisten iltapäivätoimintaan.
 • Pääsääntöisesti tilavuokriin.
 • Puoluepoliittisiin tai uskonnollisiin tilaisuuksiin, vanhempainyhdistysten järjestämiin tapahtumiin, yhteisöjen ja yhdistysten pikkujoulujuhliin tai vuosijuhliin.
 • Samassa haussa samalle hakijalle kahteen samansisältöiseen produktioon.

Selvitys kohdeavustuksen käytöstä

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava kulttuurin tulosyksikköön seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Selvitys tehdään selvityslomakkeella. Lomakkeen vuosiluvun voi korjata tarvittaessa vastaamaan kuluvaa vuotta 2018.

Selvityksen sisältö

 • Selostus avustuksella toteutetusta toiminnasta
 • Yksilöity talousselvitys avustuksen käytöstä
 • Toiminnan vaikuttavuuden arviointi
Selvitykseen ei liitetä tositteita avustuksen käytöstä, mutta avustuksen saajan tulee säilyttää tositteet siltä varalta, että kaupunki pyytää ne erikseen tarkastusta varten.