Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoitusohjelman lähivuosille

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.11.2013 klo 16.48

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon kaavoitusohjelman vuosille 2014 – 2017. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto oikeutettiin muuttamaan ohjelman ajoitusta ja sisältöä, mikäli siihen on elinkeino- ja asuntopoliittisin syin tarvetta.

Asemakaavoituksen painopistealueita kaavoitusohjelmakaudella ovat täydennysrakentamiskohteet metroradan ja kaupunkiradan vaikutuspiirissä sekä pientalovaltaisten uudiskaavojen tekeminen yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnissa.

Metroradan varrella tärkeimmät suunnittelukokonaisuudet ovat Otaniemi, Tapiolan keskusta, Niittykumpu, Matinkylän ja Olarin yhdistävä välialue, Finnoo sekä länsimetron jatkeen asemanseutujen kehittäminen. Kaupunkiradan varren tärkeimpiä kohteita ovat Vermo, Leppävaaran keskusta, Kera ja Espoon keskus. Uusien pientalokaavojen kaavoitus jatkuu Kauklahden, Vanhan-Espoon ja Pohjois-Espoon suunnittelualueilla. Myös Suurpelto-projektin asemakaavoittamista jatketaan.

Kaavoitusohjelmakauden liikennesuunnittelussa painottuu joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen Länsimetron, Kaupunkiradan ja Raide-Jokerin myötä. Myös pyöräilyn edistäminen tulee näkymään tulevan kauden liikennesuunnittelussa. Lisäksi tie- ja katuverkkoa kehitetään. Merkittävimpiä kohteita tie- ja katuverkolla ovat Espoonväylä, Kauklahdenväylä, Turuntie, Vihdintie, Kehä II:n jatke sekä Kehä I.

Kehittämisen painopistealueet ovat energiatietoisuus kaavoituksessa, tietomallintaminen, pientalojen rakentaminen, puurakentaminen ja osallistuminen lähiöiden kehittämiseen sekä täydennysrakentamiseen.

Kaavoitusohjelmakaudella 2014-2017 aloitetaan Espoon pohjoisosien yleiskaavojen tarkistaminen. Voimassa olevia Pohjois-Espoon yleiskaavoja tarkistetaan siten, että ne täyttävät uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset sisältövaatimukset ja sisältävät riittävät vaikutusten arvioinnit. Rinnalla jatketaan alueen käynnissä olevaa asemakaavoitusta.

Kaavoitusohjelman 2014-2017 lähtökohtia ovat mm. valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Uudenmaan maakuntakaavat sekä valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimus 2012-2015. Valmisteilla on Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ2015 sekä uusi MAL-aiesopimus.

Espoon kaupunki on sitoutunut seudun kuntien ja valtion väliseen aiesopimukseen, jonka mukaan keskimääräinen asuntotuotantotavoite on 2 500 asuntoa vuodessa. Aiesopimuksen mukaisen valtion tuella rakennetun vuokra-asuntotuotannon (ARA - vuokra-asuntotuotanto) tulee olla vähintään 20 % eli noin 500 asuntoa vuodessa koko tuotannosta. Jotta haasteeseen pystytään vastaamaan, on kaavoitustavoitteena kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston hyväksymänä uuden asuntorakennusoikeuden osalta 350 000 k-m² vuodessa.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja