Kaupunginhallituksen päätöksiä 6.11.2017

6.11.2017 klo 18.13

Kaupunginhallitus päätti antaa muutetun lausunnon Kehä I tiesuunnitelmasta välillä Kalevalantie – Turunväylä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY). Kaupunki puoltaa tiesuunnitelman hyväksymistä ja hyväksyy tien osien rakentamisen suunnitelman mukaisesti siten, että Maarinsolmun eritasoliittymän osalta suunnitelmaan otetaan kantaa vasta Hagalundinkallion tunnelia koskevien suunnitelmien yhteydessä. Liikenne-ennusteiden mukaan ajoneuvoliikenne Kehä I:llä tulee huomattavissa määrin lisääntymään, joten tiesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet nykytilanteen parantamiseksi ovat tarpeelliset ja perustellut.

Koska Otaniemen ja Tapiolan välinen ajoneuvoyhteys nykyisen Tapiolantien risteyksen kohdalla on jatkossakin liikenteellisesti välttämätön, kaupunginhallitus kehottaa lisäksi teknisen toimen johtajaa neuvottelemaan liikenneviraston kanssa siitä, että Tapiolantien liikennevalo-ohjattu liittymä voitaisiin säilyttää tilapäisesti myös Keilaniemen tunnelin käyttöönoton jälkeen sekä sen rakentamisen eri vaiheissa. Tilapäisyys voi päättyä, kun tiesuunnitelman mukainen Kehä I:n ylittävä silta tai Hagalundinkallion tunneli on käyttöönotettu. Tapiolantie – Otaniemi yhteyden eri vaihtoehtojen hyödyt ja haitat selvitetään.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Viherlaakson koulun ja lukion elinkaariurakan 26.9.2017 tarkistetun hankesuunnitelman. Peruskorjaus- ja laajennushanke koostuu useammasta rakennuksesta: vuonna 1948 valmistuneesta säilytettävästä Aarne Ervin suunnittelemasta koulusta, vuonna 1955 valmistuneesta purettavaksi esitetystä rakennuksesta sekä uusista rakennuksista. Vuonna 2002 valmistunut osa säilytetään.

Kaupunginhallitus hyväksyi vastauksen valtuustokysymykseen kuljetuspalvelujen ongelmista. Henkilökuljetusten virheiden määrä on pienentynyt syksyn aikana. Reklamaatiomäärät ovat vähintään puolittuneet jokaisella palveluntuottajalla. Elokuussa reklamaatioaste oli 4,7 promillea ja lokakuussa 1,7 promillea. Vakavia virheitä ei ole ilmoitettu yhtään. Logistiikka, toimialat ja toimipisteet ovat käyneet ongelmia läpi yhteistyössä palveluntuottajien kanssa, esimerkiksi saattaen luovutettavien lasten prosessin ohjeita on päivitetty. Lisäksi palveluntuottajia on sanktioitu.

Kaupunginhallitus jätti ennakkosuunnitelman mukaisesti vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen pöydälle ja pyysi siitä valtuuston neuvottelutoimikunnan lausunnon siten, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 27.11.2017.

Muut asiat päätettiin esityksen mukaisesti.