Kaupunginhallituksen päätöksiä 25.5.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.5.2020 klo 18.57

Kaupunginhallitus päätti osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä, että kaupunki laatii Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelman. Tavoitteena on parantaa suunnitelmallisesti Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa seuraavan valtuustokauden loppuun asti. Euromääräinen sopeutus päätetään elo-syyskuussa, kun koronan talousvaikutuksista on enemmän tietoa ja valtion päätökset rajoitusten kestosta sekä kuntien tulomenetysten ja menolisäysten kompensaatiosta ovat selvillä.

Valtuuston neuvottelutoimikunta toimii ohjelman seurantaryhmänä ja käy talousarvioneuvotteluja vastaavat neuvottelut elo-syyskuussa. Ohjelmasta päätetään valtuuston kehys- ja veroprosenttipäätöksen yhteydessä lokakuussa 2020. Ohjelman tavoitetasot ja toimenpiteet sisällytetään kehykseen ja taloussuunnitelmaan 2021-2023 sekä valtuustokauden tavoitteisiin. Ohjelman valmistelusta raportoidaan kaupunginhallitukselle kesä- ja elokuussa.

Ohjelmaan valmistellaan toimenpiteitä mm. seuraavista teemoista: tulopohja ja verotus, palveluverkon tarkastelu ja kehittäminen, palvelujen järjestäminen, palvelutarjonta, laatu ja laajuus, prosessien kehittäminen ja palvelutuotanto, maksujen ja taksojen tarkastelu, henkilöstöohjelma, verkostojen hyödyntäminen ja poikkihallinnollinen yhteistyö, investointiohjelman tarkastelu sekä väestörakenteen muutosten tarkastelu.

Espoon taloustilanne oli ongelmallinen jo ennen koronavirusta ja viruksen aiheuttamien kulujen ja tulonmenetysten vuoksi tilanne on edelleen heikentynyt.  Huhtikuun ennusteen mukaan verotulot tulevat alittamaan talousarviossa oletetun lähes 100 miljoonalla eurolla ja nettomenot kasvavat 8 prosenttia ja ylittävät talousarvion 50 miljoonalla eurolla. Vuosikate putoaisi 67 miljoonaan euroon. Koronapandemian kokonaisvaikutukset Espoon talouteen ovat vielä suuremmat. Valtio on päättänyt kompensoida koronapandemian kunnille aiheuttamaa tulojen laskua ja menojen kasvua. Näiden päätösten vaikutukset huomioidaan seuraavassa ennusteessa.

Koronan vaikutus investointihankkeiden toteutukseen ja ajoituksiin on toistaiseksi ollut vähäinen, sillä voimakkaasti kasvavien kuntien on edelleen investoitava koulu-, päiväkoti-, sote-, joukkoliikenne ja infrarakentamiseen, vaikka tulorahoitusnäkymät heikkenevät. Espoon nettoivestointien arvio on 319 miljoonaa euroa. Valtion tulisi paremmin huomioida kasvavien kuntien tarpeet valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmissä sekä osallistua nykyistä enemmän erityisesti MAL-sopimuksen mukaisten joukkoliikenne- ja muiden merkittävien investointien rahoittamiseen.

Kaupunginhallitus palautti Kaitaan metrokeskuksen asemakaavan muutoksen uudelleen viimeisteltäväksi siten, että osa asuinkortteleista voidaan säilyttää metsäisenä kaupunkialueena ja parantaa koko alueen kaupunkikuvallista ilmettä.

Kaupunginhallitus hyväksyi Tapiolan keskuksen asemakaavan muutoksen. Muutoksella osoitetaan rakennuspaikat kolmelle uudelle rakennukselle Tapiolan keskustassa. Merituulentien päälle esitetty palvelu- ja toimistorakennus rajaa Merituulentoria sen länsireunalla. Merituulentien eteläpuolelta puretun liikerakennuksen paikalle osoitetaan kaksi asuinrakennusta. Kaavamuutoksella järjestetään myös uusi kevyen liikenteen yhteys Tapiolan keskuksen länsireunaan ja pyöräily-yhteydet metroaseman polkupyöräpysäköintiin pohjoisesta ja etelästä. Pyöräilyreittien toimivuuteen kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota. Ainoan kannella, Merituulentien päällä sijaitseville ulkokuntosalilaitteille sekä koripallokentille etsitään uusi sijainti Tapiolasta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Valokeilan asemakaavan muutoksen, jolla mahdollistetaan osittain tyhjänä olevan alueen täydennysrakentaminen Keilaniemen metroaseman välittömässä läheisyydessä. Raide-Jokerin päätepysäkin ympäristöä täydennetään ja lisärakentamisella vahvistetaan Karhusaarentien varrella sijaitsevan yrityskeskittymän toimintaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi viisivuotisen 25 000 euron lahjoituksen Aalto-yliopistolle, yhteensä 125 000 euroa, tienrakennustekniikan professuurin perustamiseen.

Muut asiat päätettiin esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista 25.5.2020