Kaupunginhallituksen päätöksiä 25.3.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.3.2019 klo 18.52

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi henkilöstötunnusluvut vuodelta 2018. Kaupungin palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 14 282 henkilöä, mikä on 278 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana eniten sivistystoimessa. Henkilöstö- ja vuokratyövoimakustannukset kasvoivat 3,9 prosenttia vuonna 2018.

Kaupunginhallitus allekirjoitti Espoon kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen ja merkitsi tiedoksi raportit strategisten ICT linjausten ja strategisten hankintalinjausten toteuttamisesta 2018. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy toimenpideohjelman lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi vuosille 2019 - 2021. Ohjelma lisää tietoisuutta ja ymmärrystä lapsiperheköyhyydestä ja sisältää toimenpiteitä, joilla pystytään vähentämään ja ennaltaehkäisemään lapsiperheköyhyyttä sekä kavennetaan espoolaisten terveys- ja hyvinvointieroja. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä kohtuuhintaisten asuntojen määrän lisäämistä Espoossa.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle Kaskenkaatajan asemakaavan muutoksen hyväksymistä Tapiolassa. Kaskenkaataja on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja osa Tapiolan alkuperäistä miljöötä. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on säilyttää Kaskenkaatajan kaupunkirakenne sekä suojella alueella olevat kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaat rakennukset. Kaavatasolla osoitetaan kortteleiden katuyhteydet sekä autopaikkojen sijoittelu.

Kaupunginhallitus päätti Suurpelto IV:n ja Suurpelto V:n asemakaavaehdotusten jatkokehittämiselle seuraavat lähtökohdat: Alue asemakaavoitetaan vaiheittain yhteistyössä maanomistajien kanssa ottaen huomioon kaupunkirakenteen painopisteissä tapahtuneet muutokset sekä joukkoliikennejärjestelmän kehittämismahdollisuudet. Ensimmäisenä vaiheena asemakaavoitetaan alueen keskeisimmät kokoojakadut ja muut yleiset alueet, joiden toteuttaminen on edellytyksenä alueiden asuinrakentamiselle, toteutuksen vaiheistamiselle ja joukkoliikennelinjaston kehittämiselle. Alueiden kehittämisessä on huomioitava alkuperäiset korkeat kaupunkikuvalliset tavoitteet, palveluiden kytkeytyminen osaksi kaupunkirakennetta sekä rakentamisen sovittaminen kulttuurimaisemaan. Alueen suunnitteluratkaisuissa otetaan huomioon kadunvarsipysäköinti.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankesuunnitelmassa liikuntatilan kokoa on kasvatettu ja päiväkoti suunniteltu 12 ryhmäisenä.

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkitekniikan keskusta yhdessä HSY vesihuollon kanssa käynnistämään pikaisesti huhtikuun 2019 aikana toimet vesihuollon toteuttamiseksi Mustanpurontien asuinalueelle ja valmistelemaan siihen vaadittavat muut päätökset ja mahdollisesti tarvittavat määrärahaesitykset. Kaupunginhallitus myös valtuutti teknisen toimen johtajan tekemään Espoon kaupungin nimissä Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallintopakkopäätöksestä ja uhkasakon asettamisesta. Ely-keskus on hallintopakkopäätöksellään määrännyt kaupungin toteuttamaan Mustanpurontien alueelle vedenjakelun ja viemäröinnin kehittämissuunnitelman mukaisesta toteutusaikataulusta (2024) poikkeavasti 31.12.2020 mennessä. Ely-keskuksen asettamassa määräajassa hankeen toteuttaminen on käytännössä mahdotonta. Koska päävastuu vesihuollon järjestämisestä on HSY:llä, on kaupungin valituksen mukaan kyseenalaista, että hallintopakkopäätös kohdistuu Espoon kaupunkiin.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 25.3.2019