Kaupunginhallituksen päätöksiä 12.2.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.2.2018 klo 17.49

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän esittämät Etelä-Espoon linjastoon kohdistuvat korjausesitykset. Niiden mukaan HSL: a) perustaa linjan 544 Espoonlahti – Leppävaara, b) perustaa linjan 104 Haukilahti - Westend – Lauttasaari c) jatkaa linjan 125B reittiä Latokaskeen ja d) toteaa, että linjojen 158, 164, 165 ja 543 suunnittelua jatketaan osana helmi-toukokuussa käynnissä olevaa vuotuista aikataulusuunnitteluprosessia.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti täydentää aikaisempia päätöksiään seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää, että HSL selvittää perustettavan linjan 104 Haukilahti - Westend - Lauttasaari jatkamista Lauttasaaresta Kamppiin.

Kaupunginhallitus esittää, että HSL käynnistää alustavasti tutkimansa Espoonlahden aluetta palvelevan neljän suoran ruuhkalinjan (Kivenlahti-Kamppi, Soukka-Kamppi, Latokaski-Kamppi ja Saunalahti-Kamppi) suunnittelun siten, että linjat voivat aloittaa liikennöinnin mahdollisimman pian. Lisäksi esitetään, että HSL kiirehtii linjoja 158, 543, 164 ja 165 koskevien korjaustoimien suunnittelua ja toteutusta sekä toteuttaa linjan 158 mahdollisen haaroittamisen siten, ettei Tillinmäen palvelu heikkene uuden Kattilalaaksoa palvelevan reittihaaran takia.

Matinkylän terminaalin ruuhkaisuuteen liittyen vuorovälin tihentäminen ruuhka-aikana esitetään toteutettavaksi heti kun se on teknisesti mahdollista.

Kaupunginhallitus edellyttää, että HSL valmistelee viipymättä konkreettiset ehdotukset parannustoimiksi myös niihin Espoon esille nostamiin linjastomuutosten ongelmiin, joihin 13.2.2018 HSL hallitukseen esitetyt korjaustoimet ja tässä päätöksessä esitettävät lisätoimet eivät vielä vastaa. Erityisesti kohtuuttomasti kasvaneiden matka-aikojen osalta tarvitaan toimia Matinkylästä länteen varmistamaan joukkoliikenteen toimivuus myös ruuhka-aikojen ulkopuolella ja kaikilla Matinkylän liityntäliikenteen kattamilla alueilla.

Lisäksi on ratkaistava Espoon esille nostamat sisäisen liikenteen ongelmat. Näistä esitetään tuotavaksi kaupunginhallitukselle selvitys kesäkuun loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus esittää, että Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjaston kokonaistarkastelu tuodaan Espoon kaupunginhallituksen käsittelyyn ennen kuin HSL hyväksyy linjastosuunnitelman.

Kaupunginhallitus kehottaa HSL:ää jatkamaan Etelä-Espoon joukkoliikenteen tilannekuvan muodostamista ja sujuvampien yhteyksien edellyttämien toimenpiteiden valmistelua, selvittämään Espoon liityntäliikenteen keskeiset ongelmat ja etsimään niihin ratkaisuja, korjaamaan havaitut ongelmat erityisesti siellä, missä palvelutaso ja matka-ajat ovat heikentyneet eniten sekä pikaisesti korjaamaan Reittiopas palvelua niin, että se tuo esiin liityntälinjastoon sisältyvät uudet tiheävuoroiset ja nopeat vaihtoyhteydet.

Muissa asioissa kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2017 tilinpäätöksen ennakkotiedon. Espoon kaupungin toimintatuotot kasvoivat vertailukelpoisesti 3,8 prosenttia. Toimintakulut ilman valmistusta omaan käyttöön kasvoivat vertailukelpoisesti 2,3 prosenttia. Henkilöstökulut laskivat Kikystä johtuen -2,2 prosenttia.

Verotulot kasvoivat ennakoitua paremmin. Valtionosuuksia saatiin 40 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna toimeentulotuen Kela siirrosta johtuen. Verorahoitus yhteensä kasvoi 1,3 prosenttia.

Rahastojen kirjanpidollinen tulos oli 38,6 milj. euroa, kun talousarvioon oli budjetoitu 15,2 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostui 228,3 milj. euroa. Tilikaudentulos tulee asettumaan reilun 80 milj. euron tasolle. Investointeja toteutettiin 266 milj. eurolla, joista tulorahoituksella rahoitettiin 86 prosenttia. Loput investoinneista rahoitettiin kassavaroilla.

Kaupungin lainakanta ei kasvanut vuonna 2017, budjetoiduista 179 milj. euron talousarviolainoista nostettiin vain 30 milj. euroa ja lainoja lyhennettiin 58 milj. eurolla. Kaupungin lainakanta pieneni 28 milj. eurolla ja oli vuoden lopussa 686 milj. euroa. Konsernilainojen kasvu jatkui vuonna 2017.

Kaupunginhallitus hyväksyi poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmat ja merkitsi tiedoksi vuoden 2018 kärkiprojektit ja -toimenpiteet. Valtuustokauden mittaiset poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat alustoja, joissa kehitetään kokeillen ja pilotoiden innovatiivisia ratkaisuja Espoo-tarinan mukaisesti yhdessä kumppanien kanssa, ja niitä tuetaan EU-ohjelmien avulla. Kehitysohjelmat ovat: Hyvinvoiva Espoo, Innostava elinvoimainen Espoo, Kestävä Espoo sekä Osallistuva Espoo.

Kaupunginhallitus päätti, että Espoo liittyy Covenant of Mayors for Climate & Energy -Energia- ja ilmastosopimukseen, jossa kaupunki sitoutuu vähintään 40 % päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä.

Kaupunginhallitus päätti, että englannin kieltä lisätään julkisten palveluiden opastuksissa. Tätä pilotoidaan Otaniemessä yhteistyössä Aalto-yliopistoyhteisön ja muiden toimijoiden kanssa.

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017-2026 jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 12.2.2018