Kaupunginhallituksen päätöksiä 12.11.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.11.2018 klo 15.35

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen Espoon konsernijohtoon kuuluvien henkilöiden toimimisesta konserniyhtiöiden hallitustehtävissä sekä selvityksen Espoon kaupungin hankinnoista Kuntien Tiera Oy:ltä sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden toimimisesta konserni- ja muiden yhtiöiden hallituksissa.

Kaupunginhallitus päätti asian jatkovalmistelusta, että kun asia tuodaan loppuvuoden aikana kaupunginhallituksen päätettäväksi, siihen liitetään ulkopuolinen kokonaisselvitys liittyen Kuntien Tieraan ja ERP:iin Espoolle parhaiten sopivan ratkaisun löytämiseksi. Kaupunginhallitus päätti tehdä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden asemaa tarkentavan selvityspyynnön ulkopuoliselta asiantuntijalta keskustelussa esille nousseista kysymyksistä. Kaupunginhallitus edellytti, että Espoon kaupungin eettisiä ohjeita esteellisyyden käytännöissä tarkennetaan ja että viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaation arvioimisen ja kehittämisen yhteydessä selkeytetään Espoon konserniohjausta esteellisyysriskin pienentämiseksi.

Espoo on ostanut palveluja Kuntien Tiera Oy:ltä 1.1.2013- 30.9.2018 välisenä aikana yh-teensä 10,3 milj. eurolla. Vastaavana aikana Espoon kaupungin keskitetyt tietohallintokustannukset ovat olleet noin 300 milj. euroa. Tiera ERP investoinniksi kirjattua hankintamenoa on yhteensä 5,9 milj. euroa. Investointimenot koostuvat käyttövaltuuksien eli lisenssien hankinnasta 2,9 milj. euroa sekä lisenssien käyttöönottomaksusta 0,7 milj. euroa.

Tiera ERP hankinnan jatkamisesta tai päättämisestä ei ole tehty päätöstä, koska Sote- maakuntavalmistelu on pitkittynyt sekä monimutkaistunut ja samanaikaisesti Espoo on selvittänyt Tieran uuden teknologian SAP S/4 - ja muiden ratkaisujen kykyä vastata Espoon kaupungin nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Mikäli Espoo päättää hankkia Kuntien Tieralta SAP 4/S Hana kokonaisuuden, voidaan em. lisenssit hyödyntää täysimääräisesti.

Espoon kaupunki on valmistelemassa esitystä talouden tietojärjestelmäkokonaisuuden uudistamisesta, joka olisi osa laajempaa tiedolla johtamisen kokonaisratkaisua. Esitys asiasta tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi vuoden 2018 loppuun mennessä ja se valmistellaan Espoon kaupungin ICT-linjausten mukaisesti.

Kaupunginhallituksen saaman selvityksen mukaan rahoitusjohtaja Ari Konttas ei ole tehnyt hankintapäätöksiä Kuntien Tiera Oy:ltä eikä Konttaksen estyneenä ollessa myöskään kukaan hänen suorista alaisistaan ole tehnyt hankintapäätöksiä yhtiöltä. Konttas on aloittanut kaupungin palveluksessa 1.11.2015. Espoon tekemät selvitykset ja taustatyö järjestelmähankinnasta ovat alkaneet vuonna 2014 eli ennen Konttaksen siirtymistä kaupungin palvelukseen. Rahoitusjohtaja Konttas on valittu Kuntien Tiera Oy:n hallitukseen 29.4.2016 pidettävässä yhtiökokouksessa.

Kaupunginhallitus päätti antaa muutetun lausunnon Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) ehdotuksesta pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yhteisten jätehuoltomääräysten tarkistamiseksi. Espoon kaupunki pitää tärkeänä, että kiinteistönomistajille tarjotaan riittävästi neuvontaa muutosten toteuttamiseen.

Kaupunginhallitus päätti, että Espoon kaupungin edustajana China International Friendship CIties konferenssissa toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula.  Espoo on valittu Shanghain vuoden 2018 ystävyyskaupungiksi ja palkinto jaetaan 14. - 16.11.2018 Wuhanissa Kiinassa. Markkulalla on tilaisuudessa myös esitys kaupunkien roolista kestävän kehityksen edistäjinä.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja