Maksut varhaiskasvatuksessa

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Maksut vaihtelevat perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatusajan mukaan maksuttomasta varhaiskasvatuksesta enintään 288 euron kuukausimaksuun lasta kohden.  Perhe toimittaa tuloselvityksen bruttotuloistaan varhaiskasvatuspaikkaan. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun.
 

Korkein varhaiskasvatusmaksu on maksettava myös silloin, jos perhe ei toimita tarvittavia tulotietoja tai ne ovat puutteellisia. Maksun suuruuteen vaikuttaa myös varhaiskasvatusajan kesto sekä poissaolot. Huoltajat saavat varhaiskasvatuksen maksuista kirjallisen päätöksen. Maksut laskutetaan palvelun antamisesta seuraavan kuukauden puolivälissä. Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksut on selostettu tarkemmin sivun alalaidasta avautuvassa tiedotteessa. 

Maksut kesällä

Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos lapsen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään edellisen vuoden syyskuussa.

Jos varhaiskasvatus on alkanut myöhemmin, peritään myös heinäkuulta maksu. Heinäkuusta laskutetaan koko kuukauden maksu, jos lapsi on ollut heinäkuussa varhaiskasvatuksessa yhdenkin päivän. Jos lapsi on ollut poissa koko kuukauden, peritään puolet kuukausimaksun määrästä.

Loma-ajan varhaiskasvatuspaikan varauksen peruuttamatta jättäminen

  • Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä etukäteen määräaikaan mennessä, peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään puolet lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Näin toimitaan myös siinä tapauksessa, että kuukausimaksu varhaiskasvatuspaikasta peritään 11 kuukaudelta.
  • Perheiltä, joille tulojen perusteella ei ole määrätty kuukausimaksua lainkaan, peritään puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Asiakasmaksut ostopalvelu- ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Ostopalveluissa asiakasmaksut ovat samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa, joka ei ole ostopalvelua, maksuista päättää varhaiskasvatuspalvelun tuottaja. Yksityisessä päiväkodissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta varten voi myös halutessaan hakea palveluseteliä.

Palveluseteli

Palveluseteliä käytettäessä perheen varhaiskasvatusmaksu muodostuu palvelusetelin omavastuuosuudesta sekä yksityisen päiväkodin perimästä mahdollisesta lisämaksusta, joka on korkeintaan 50 €/kk. Omavastuuosuus lasketaan samoin kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu eli lapsen iän, varatun tuntimäärän, perheen koon, perheen bruttotulojen ja mahdollisen sisaralennuksen mukaan. Omavastuuosuus on 0 – 288 €/kk. Palveluntuottajat päättävät itse kesäajan maksun ja poissaolojen hyvitykset.

Perhe toimittaa palvelusetelin omavastuuosuuden laskentaa varten tuloselvityslomakkeen liitteineen osoitteeseen sito.talous@espoo.fi tai postitse. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun.

Palveluseteli on lapsikohtainen ja samanaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen ei voi saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea. Perhe saa tiedon palvelusetelin arvosta ja omavastuuosuudesta viimeistään varhaiskasvatuksen alkaessa.

Päiväkotikohtaiset lisämaksut löytyy Tietoa perheille -sivulta.

Maksut asukaspuistoissa

Asukaspuistoissa koululaiset voivat ilmoittautua maksulliseen välipalaan.

Kerhomaksut

Kerhotoiminta on maksutonta. Kerhotoimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tai palvelusetelin omavastuuosuuden alentaminen tai vapauttaminen

Varhaiskasvatusmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa perheen tulojen mukaisesta maksusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen 6.3.2017 vahvistamilla perusteilla.

Varhaiskasvatusmaksun alentamista tai vapauttamista tulee hakea kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää ne tositteet, joihin halutaan vedota. Päätös tehdään tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Maksua voidaan alentaa tai siitä voidaan vapauttaa seuraavilla perusteilla: 

  • Perhe saa lakisääteistä perustoimeentulotukea 

Mikäli perheen oikeus lakisääteiseen perustoimeentulotukeen loppuu esim. perheenjäsenen työllistyessä, perheen tulee ilmoittaa tulojen muutoksesta varhaiskasvatuksen laskutukseen.

Toimintatapa: Perhe hakee kirjallisesti varhaiskasvatusmaksun alentamista tai perimättä jättämistä. Perheelle tehdään kohdan 3. mukainen maksuvaralaskelma. Toimeentulotukipäätöksiä ei tarvitse liittää mukaan, koska ne saadaan Kelasta suoraan.

  • Varhaiskasvatus on lapselle lastensuojelun avohuollon tukitoimi

Lastensuojelulaki 36 §
Varhaiskasvatus lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä on maksutonta.

Toimintatapa: Perheen ei tarvitse hakea maksuttomuutta erikseen. Sosiaalityöntekijä toimittaa sovitut tiedot asiakassuunnitelmasta sivistystoimen talousyksikköön talousasiantuntijalle.

Huojennuksen edellytyksenä on, että asiakassuunnitelman laadintaan on osallistunut varhaiskasvatuksesta konsultoiva erityislastentarhanopettaja. Lisätietoja toimintaohjeesta saa johtavalta sosiaalityöntekijältä tai sivistystoimen talousasiantuntijalta.

  • Perheen maksukyky on heikentynyt muusta erityisen painavasta syystä

Tällainen syy voi olla esim. työttömyys tai muu tämänkaltainen yllättävä perheen taloudelliseen tilanteeseen vaikuttava seikka. Päätös tehdään erillisen maksuvaralaskelman pohjalta tapauskohtaisesti. Maksukyvyn laskentaperusteen lähtökohtana on toimeentulotuen perusosan suuruinen euromäärä perheenjäsentä kohden. Sen lisäksi laskelmassa otetaa