Kehityksen, kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kehityksen, kasvun ja oppimisen edistäminen. Lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta on tärkeää, että hänen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain ja siihen vastataan heti.  Jos lapsen tuen tarve on tiedossa varhaiskasvatukseen haettaessa, siitä on hyvä mainita varhaiskasvatushakemuksessa.

Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tavoitteena on estää vaikeuksien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lasten tuen tarpeen arviointiin, tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan yhteistyössä kasvatushenkilöstön ja vanhempien kanssa.

Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa toteutuu pääsääntöisesti lapsen kotia lähellä olevassa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Tukitoimet toteutuvat lapsen arjessa osana varhaiskasvatuksen muuta toimintaa. Oppimisympäristöä muokataan tukemaan lapsen yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tukee lapsen kehitystä ja oppimista suunnitelmallisesti erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen. Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee lapsiryhmissä muun kasvatushenkilöstön rinnalla.

Tukea voidaan myös järjestää pedagogisesti vahvistetussa ryhmässä tai ryhmässä, jossa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Näissä ryhmissä osa hoitopaikoista on varattu tukea tarvitseville lapsille. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä terapiahenkilökunnan ja muiden asiantuntijoiden kanssa


Koordinoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteystiedot