Uusia oivalluksia, käytänteitä ja mahdollisuuksia – Pandemia-ajan elämää taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.4.2021 klo 9.48

Pandemia-aika on tuonut taiteen perusopetuksen järjestämiseen uudenlaisia, ennen kokemattomia haasteita. Syksyn 2020 aikana Espoon taiteen perusopetuksen oppilaitokset ovat tuoneet eri yhteyksissä esille pandemia-ajan ja etä- ja hybridiopetusjaksojen mukanaan tuomia haasteita ja toisaalta myös niiden ansiosta syntyneitä uusia ideoita ja toiminnan järjestämisen tapoja.

Mitä positiivista haastava aika on tuonut mukanaan? Mitä on oivallettu ja mitä oppimastamme voimme ottaa mukaamme myös tulevaisuuden taiteen perusopetukseen?

Kohtaaminen ja yhteisöllisyys tuloksellisen opetuksen avaimina

Etäopetusaika on lisännyt ymmärrystämme kohtaamisen ja yhteisöllisyyden merkityksellisyydestä opetuksessa. Reaaliaikainen etäopetus mahdollistaa sen, että kohtaamme, näemme ja kuulemme toisemme. Vaikka osana etäopetusta käytetään valmiiksi kuvattuja videoita ja itsenäisiä tehtäviä, oivallettiin etäopetukseen siirryttäessä nopeasti, etteivät ne voi korvata yhteistä oppimisen iloa, jaettuja ahaa-elämyksiä, tsemppaamista, yhdessä jaettuja onnistumisia ja naurua. Yhteinen tekeminen ja vuorovaikutteisuus tehostaa oppimista ja tekee siitä mielekästä. 

Opettajien keskinäisen yhteistyön on koettu jopa lisääntyneen ja tiivistyneen pandemia-ajan myötä. Yhteisen ison haasteen edessä on puhallettu yhteen hiileen, ja kun luovia ratkaisuja on keksitty ja asiat ovat hoituneet, on tästä myös iloittu yhdessä.

Etäyhteyksien avulla ovet oppilaiden koteihin ovat avautuneet uudenlaisella tavalla. Oppilaantuntemus on saattanut lisääntyä, kun tutuiksi ovat tulleet niin oppilaiden kodit, sisarukset kuin lemmikkieläimet. Toisaalta etäyhteys on avannut kotien ikkunoita ulospäin, kun esimerkiksi sukulaiset ja tuttavat toisella puolen maailmaa ovat saaneet mahdollisuuden päästä mukaan striimattuihin konsertteihin ja nauttimaan oppilaiden tuotoksista ja esityksistä videoyhteyden välityksellä.

Digiosaaminen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia

Niin oppilaiden kuin opettajien digitaidot ovat viime kuukausien aikana ottaneet suuren loikan. Enää laitteiden ja ohjelmistojen maailmaan uppoutumista ei pelätä, vaan asiaan suhtaudutaan positiivisen tutkivalla otteella. Teknologian mukanaan tuomia mahdollisuuksia on alettu oivaltaa ja ottaa haltuun yhä syvällisemmin. 

Joidenkin taidelajien kohdalla videoyhteydet ovat tarjonneet uudenlaisia mahdollisuuksia oppimisen tehostumiseen. Esimerkiksi tallentaminen on mahdollistanut opettajalle oppilaan suorituksen tarkan havainnoinnin, sekä paluun tallenteen pariin myöhemmin. Myös oppilas itse on voinut nähdä suorituksensa ulkopuolisen silmin ja palata tallenteen pariin kerta toisensa jälkeen.

Etäyhteyksin toteutettu opetus on myös saattanut vaikuttaa poissaolojen määrään niitä vähentäen, kun opetus ja siihen osallistuminen on ollut mahdollista oman kodin olohuoneesta käsin. Myös viestintä ja oppilaitosten välinen yhteistyö on tehostunut ja saanut uusia muotoja etäyhteyksien luodessa nopeita ja tehokkaita tiedonvaihdon väyliä.

Kohti uusia opetuksen tapoja ja mahdollisuuksia

Vaikka etänä tapahtuva koulunkäynti on tuonut mukanaan monia haasteita, toisaalta joidenkin oppilaiden kohdalla se saattoi tarkoittaa, että taideharrastukseen käytetty aika jopa lisääntyi. Muiden sosiaalisen menojen ollessa pitkälti tauolla taideharrastukseen ehdittiin panostaa entistä enemmän.  

Oppilaitosten edustajat kokevatkin, että etäopetukseen siirtyminen ja sen joustava hyödyntäminen on ainakin joidenkin taidelajien opetuksessa mahdollista. Ehkäpä opetus voidaan tulevaisuudessa tarpeen mukaan rakentaa joustavasti entistä paremmin vastaamaan yksilöllisiä ja opetusryhmien tarpeita, sekä lähi- että etäyhteyksiä yhdistäväksi kokonaisuudeksi.

Keskusteluissa esille on noussut myös ajatus taiteen perusopetuksesta mahdollisuutena osallistaa tulevaisuudessa yhä suurempaa määrää espoolaisia lapsia ja nuoria. Etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen voi nähdä jossakin määrin madaltavan opetukseen osallistumisen kynnystä. Voisiko tämä avata ovia esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten saamiselle mukaan taiteen perusopetuksen pariin?   

Espoossa voi opiskella kaikkia taiteen perusopetuksen taidelajeja.