Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelmaa päivitetty

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.2.2018 klo 8.00

Suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluverkosta ja sen muutoksista valmisteltua tilankäyttösuunnitelmaa on päivitetty kuntalaisten palautteiden ja saatujen lausuntojen pohjalta. Keskeisimmät päivitykset koskevat lukioverkkoa sekä Tapiolan alueen perusopetusta.

Päivitetty suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2018–2027 (pdf, 1597 Kt)

Suunnitelma on osa valtuuston hyväksymää Koulut kuntoon -hanketta. Suunnitelmassa huomioidaan sekä koulujen korjaustarpeet että väestömuutokset.


Päätöksentekoprosessi ja osallistaminen


Tilankäyttösuunnitelma julkaistiin 11.1. Kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmasta 11.–23.1. ja palautteita saatiinkin yli tuhat. Ne toimitettiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle. Koulujen ja lukioiden johtokunnilta sekä nuorisovaltuustolta pyydettiin suunnitelmasta lausunnot. Palautteiden ja lausuntojen pohjalta suunnitelmaa päivitettiin.  

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää suunnitelmasta kokouksessaan 14.2. Esittelijän ehdotus opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle on nähtävillä Espoon verkkosivuilla (Espoon kaupunki > Päätöksenteko > Lautakunnat ja johtokunnat > Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta) viimeistään perjantaina 9.2. Siltä osin kun on kyseessä vuoden 2018 talousarviossa avoimeksi jääneistä asioista, asia menee myös kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Tilankäyttösuunnitelmaan sisältyviä yksittäisiä koulujen siirtymisiä, lakkauttamisia tai yhdistämisiä ei päätetä tämän suunnitelman hyväksymisellä, vaan niistä jokaisesta päätetään erikseen. Opetuksen järjestämisestä päättää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta. Tilojen korjaamisesta, vuokraamisesta ja rakentamisesta päättää tila- ja asuntojaosto ja investointiohjelmasta päättää valtuusto.

Palveluverkon kehittämisen päälinjoja tilankäyttösuunnitelmassa 2018–2027


Valtuuston investointikatto asettaa reunaehdot palveluverkon muutoksille ja kehittämiselle. Suunnitelmassa on kaupungin investointiohjelma hyödynnetty täysimääräisesti valtuuston hyväksymän investointikaton puitteissa. Jos suunnitelmaan lisätään kohteita, on sieltä vastaavasti poistettava muita kohteita, jotta investointikatossa pysytään.

Kouluyksikköjen kokoa kasvatetaan palvelutarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Suurempi kouluyksikkö pystyy tarjoamaan paremmat mahdollisuudet valinnaisuuteen, joustavaan ryhmittelyyn ja muihin pedagogisiin ratkaisuihin. Lisäksi opiskeluhuollon palvelut ovat niissä saatavissa useammin kuin pienissä kouluissa. Myös käyttökustannukset ovat suuremmissa yksiköissä edullisemmat. 

Aivan pienimmistä kouluista joko luovutaan, ne yhdistetään toiseen yksikköön tai niitä kasvatetaan. Mahdollisuuksien mukaan muodostetaan yhtenäisiä peruskouluja, jotka sisältävät kaikki perusopetuksen vuosiluokat 1–9. Peruskouluilla ja lukioilla on erilaiset tavoitteet. Siksi niitä pyritään erottamaan eri kiinteistöihin. Palveluverkkoa kehitetään myös niin, että erityisoppilailla on mahdollisuus edellytystensä mukaiseen integraatioon yleisopetuksen oppilaiden kanssa. Tämä tarkoittaa joistakin erityiskouluista luopumista itsenäisinä yksikköinä.