Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 31.3.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
31.3.2020 klo 19.08

Lautakunta käsitteli kokouksessaan varhaiskasvatuspaikkatakuun periaatteita ja yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuhyvitystä. Lisäksi lautakunta käsitteli kokouksessaan perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja valmiuslain käytössä oloaikana.

3 Varhaiskasvatuspaikkatakuuta koskevien periaatteiden muuttaminen väliaikaisesti

Lapsen varhaiskasvatuksen jatkuttua neljä kuukautta vanhemmat voivat keskeyttää varhaiskasvatuksen tilapäisesti äitiysloman, vanhempainloman, hoitovapaan, vuorotteluvapaan, sairausloman, työttömyysjakson, lomautuksen, tilapäisen muuton vuoksi tai muun syyn vuoksi. Keskeytyksestä laaditaan kirjallinen sopimus. Edellytyksenä on, että varhaiskasvatus keskeytetään yhtäjaksoisesti vähintään neljäksi kuukaudeksi. Espoon kaupunki sitoutuu osoittamaan lapsille paikan seuraavan toimintavuoden elokuussa entiseen päiväkotiin tai mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoitoon.

Tämän hetkisessä tilanteessa on tarkoituksenmukaista väliaikaisesti muuttaa varhaiskasvatuspaikkatakuuta koskevia periaatteita siten, että varhaiskasvatuspaikkatakuulle voi jäädä vähintään 1 kuukauden ajaksi 18.3.2020 alkaen takautuvasti.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että varhaiskasvatuspaikkatakuuta koskevia periaatteita muutetaan väliaikaisesti 18.3 - 13.4.2020 väliseksi ajaksi siten, että takuulle voi jäädä vähintään 1 kuukauden ajaksi 18.3.2020 alkaen takautuvasti. Takuusta sovitaan kirjallisesti varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa.

Nyt, kun varhaiskasvatuksen järjestämisvelvollisuutta koskevat väliaikaiset rajoitukset jatkuvat 13.4.2020 jälkeen ja valtioneuvosto suosittelee edelleen lasten pitämistä pois varhaiskasvatuksesta, varhaiskasvatuspaikkatakuuta koskevien periaatteiden väliaikaista muutosta jatketaan suosituksen päättymispäivään asti eli tällä hetkellä 13.5.2020 saakka.

4 Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuhyvitys valmiuslain 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytössä oloaikana

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajat sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajat ovat toivoneet Espoon kaupungilta lisätukea, jotta perheen palveluntuottajalle maksamaa maksuosuutta voitaisiin pienentää valmiuslain aikana myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa.  Yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa on noin 2600 espoolaislasta. Heistä noin 80 prosentin arvioidaan olevan poissa valmiuslain voimassa oloaikana vähintään osan toimintapäivistä.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten perheille maksettava hyvitys on luontevaa esittää ylimääräiseksi määräaikaiseksi kuntalisäksi, jonka maksatuksesta Espoon kaupunki huolehtii. Vastaavaa kuntalisää maksetaan jo tällä hetkellä perheen sisaruksista sekä 5-vuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatukseen.

Kuntalisän enimmäismääräksi (289 €/kk) esitetään vastaavaa euromäärää kuin on kunnallisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksu kuukaudessa. Myös päiväkohtaisen kuntalisän laskentaperusteet ovat vastaavat kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskennassa. Yksityisen hoidon tuen ylimääräisen kuntalisän kustannusten arvioidaan olevan valmiuslain nykyisen voimassa olon aikana enintään 441 000 euroa. Ylimääräisen kuntalisän kustannukset ovat enintään 548 000 euroa kuukaudessa.

Lautakunta päätti, että kaupunginhallitukselle esitetään, että se täydentää päätöstään 30.3.2020 § 10 siten, että yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien espoolaisten lasten varhaiskasvatusmaksuja voidaan hyvittää samoin periaattein kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa maksamalla hyvitys ylimääräisenä kuntalisänä ajalla 18.3.2020 -13.4.2020. Kuntalisä maksetaan tänä aikana lapsen poissaolopäiviltä sillä ehdolla, että palveluntuottaja pienentää perheeltä perimäänsä lapsen varhaiskasvatusmaksua kuntalisää vastaavalla euromäärällä.

Nyt, kun varhaiskasvatuksen järjestämisvelvollisuutta koskevat väliaikaiset rajoitukset jatkuvat 13.4.2020 jälkeen ja valtioneuvosto suosittelee edelleen lasten pitämistä pois varhaiskasvatuksesta, tämän esitetyn päätöksen voimassaoloa jatketaan enintään suosituksen päättymispäivään asti eli tällä hetkellä 13.5. 2020 saakka.

5 Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksut valmiuslain 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytössä oloaikana

Espoossa suomen- ja ruotsinkielisessä opetuksessa osallistuu lähiopetukseen tällä hetkellä (tilanne 30.3.2020) yhteensä 905 lasta (ruotsinkielinen opetus 96, suomenkielinen opetus 809). Lähiopetukseen osallistuvista lapsista iltapäivätoiminnan osallistumisoikeus on 417 lapsella (ruotsinkielinen opetus 67, suomenkielinen opetus 350), joista vain osa käy iltapäivätoiminnassa. Aiemmin iltapäivätoimintaan osallistui noin 4950 lasta (ruotsinkielinen opetus 600, suomenkielinen opetus 4350). Huoltajilta on tullut kyselyjä iltapäivätoimintamaksuista sekä toiveita niiden perimättä jättämisestä sinä aikana, kun lasten suositellaan olevan pois iltapäivätoiminnasta.

Keskimääräinen kustannusvaikutus tilanteessa, jossa asiakasmaksuja ei peritä, on suomenkielisen opetuksen osalta noin 480 000 € kuukaudessa ja ruotsinkielisen opetuksen osalta noin 68 000 € kuukaudessa. 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että perusopetuslain 8 a luvun mukaisesta iltapäivätoiminnasta peritään valmiuslain 109 §:n mukaisten rajoitusten käytössä oloaikana asiakasmaksuja seuraavasti:

1)     maaliskuun 2020 osalta asiakasmaksut peritään kokonaisuudessaan
2)     huhtikuun 2020 osalta ei asiakasmaksua peritä, jos lapsi ei ole osallistunut iltapäivätoimintaan huhtikuun aikana
3)     toukokuun 2020 osalta peritään asiakasmaksusta puolet, jos perusopetusta koskevat rajoitukset päättyvät 13.5.2020 ja jos lapsi ei ole osallistunut toukokuussa ennen rajoitusten päättymistä iltapäivätoimintaan

Niiden lasten osalta, jotka osallistuvat iltapäivätoimintaan, asiakasmaksut määräytyvät perusopetuslain 48 f §:n säännösten mukaisesti.

Lautakunta edellyttää, että virkamiehet käyvät keskustelua yrittäjien kanssa heidän tukemisestaan vaikeassa tilanteessa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta