Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pohjois-Tapiolan koulussa oppilailla on monia kanavia vaikuttaa koulun toimintaan. Koulussa toimii aktiivinen oppilaskunta, tukarit  ja verso.

Oppilaskunta

Peruskoulun 7.–10. luokkien oppilaat muodostavat koulun oppilaskunnan. Oppilaskunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta valitsee johtokuntaan oppilasjäsenet lukuvuodeksi kerrallaan.

Tukioppilaat eli tukarit

Tukioppilaat ovat oppilaita, jotka haluavat vaikuttaa koulun yhteishenkeen ehkäisemällä kiusaamista ja edistämällä suvaitsevaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tukarit edistävät sellaisen hengen syntymistä, että kaikkien on hyvä toimia yhdessä, ketään ei jätetä ulkopuolelle eikä ketään kiusata. Tukarit järjestävät mm. 7. luokkalaisten ryhmäytymiset sekä erilaisia teemapäiviä.

Versot

Pohjois-Tapiolan koulussa toimii Verso eli vertaissovittelu. Verso on vapaaehtoinen tapa ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulupäivän aikana. Sovittelutyötä ohjaavat koulun aikuiset, mutta itse sovitteluja hoitavat tehtävään koulutetut puolueettomat oppilaat. Heidän tehtävänään on auttaa ristiriitojen osapuolia löytämään itse ratkaisuja. Sovittelun lopuksi osapuolet tekevät sopimuksen, jonka noudattamista seurataan. Sovittelun osapuolia koskee vaitiolovelvollisuus eikä soviteltavista tapauksista tiedoteta koteihin.