Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 11.12.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.12.2019 klo 19.42

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 11.12.2019 erityisen tuen lähikoulupilotin järjestämisestä, taiteen perusopetuksen avustuksista ja tuista sekä Kalajärven koulun perusopetuksen järjestämisestä Kalajärven koulu ja päiväkoti -hankkeen aikana v. 2020-2023. Ennen kokousta lautakunta kuuli selostuksen Pohjois-Tapiolan koulun tilanteesta ja kävi yhteisen keskustelun Tila- ja asuntojaoston kanssa asiasta.

Lautakunta ilmaisi huolensa ja totesi, että on tärkeää, että lapsille ja koulujen henkilökunnalle taataan terveet tilat. Pohjois-Tapiolan koulurakennuksen sisäilmaolosuhdeseurantaa jatketaan ja kohteessa tehdään tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Yläkoulun osalta valmistellaan väistö muihin tiloihin. Pohjois-Tapiolan koulun osalta varmistetaan terveet ja turvalliset tilat alakoululaisten käyttöön. Näin mahdollistetaan alueellinen alakoulu. Lue Tilapalveluiden tiedote (11.12.2019) Pohjois-Tapiolan koulun tilaratkaisuista.

Erityisen tuen lähikoulupilotti lukuvuosina 2019-2020 ja 2020-2021 (3) 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi selostusosan mukaisen selvityksen erityisen tuen lähikoulupilotista. Erityisen tuen lähikoulupilotti toteutetaan lukuvuosina 2019-2020 ja 2020-2021. Lähikoulupilottiin ilmoittautui 28 koulua. 

Pilottiprojekti koskee syksyllä 2019 vuosiluokilla 1 ja 7 aloittaneita oppimisen erityisvaikeuksien opetukseen hakeneita oppilaita. Heidät ohjataan nyt lähikouluihinsa. Pilotti ei koske kaupunkitasoista erityisopetusta tai vammaisopetusta eikä autismin kirjon opetusta. 

Pilotin aloittamiseen ovat vaikuttaneet mm. lainsäädännön muutokset, YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus sekä erityisen tuen oppilasmäärän kasvu Espoossa. Lisäksi on huomioitu, että viimeaikaiset tutkimustulokset eivät puolla erityisen tuen järjestämistä erityisluokissa, päinvastoin. Jokainen oppilas on oikeutettu koulunkäyntiin lähikoulussaan. 

Taiteen perusopetuksen avustukset ja tuet vuodelle 2020 (4) 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta myönsi taiteen perusopetuksen toiminta-avustuksen osan vuodelle 2020. Sisäisten vuokrien osalta lautakunta jätti asian pöydälle. Vuokra-avustukset päätetään, kun sisäisten vuokrien taso täsmentyy.
 
Taiteen perusopetus on tavoitteellista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka antaa oppijoille valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetus on osa yleissivistävää koulutusjärjestelmää. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan myöntämillä toiminta-avustuksilla luodaan edellytyksiä taiteen perusopetustarjonnalle Espoossa.  

Kalajärven koulun perusopetuksen järjestäminen (6)  

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti Kalajärven koulun oppilaiden perusopetuksen järjestämisestä selostusosaan kirjatun mukaisesti. Kalajärvellä käynnistyy kesällä 2020 Kalajärven koulu ja päiväkoti -hanke, joka kestää tämän hetkisen arvion mukaan vuoden 2023 loppuun saakka.  

Hanke suoritetaan kolmivaiheisesti siten, että sen  

  1. ensimmäisessä vaiheessa Kalajärven koulun nykyiset A- ja B-rakennukset puretaan ja näiden tilalle rakennetaan uudisrakennus (arvioitu valmistumisaika kesällä 2022).  
  1. Toisessa vaiheessa koulun C- ja D-rakennukset peruskorjataan ja tilat tulevat päiväkodin käyttöön.  
  1. Kolmannessa vaiheessa vanha päiväkoti puretaan ja osittain sen paikalle rakennetaan liikuntakenttä. 

Vuosiluokkien 1-6 oppilaiden opetus järjestetään hankkeen ajan Kalajärven koulussa. Vuosiluokkien 7-9 oppilaiden opetus järjestetään pääosin Järvenperän koululla.  

Muut asiat: 

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen mukaisesti kohdat 5,7, 8-11 sekä merkitsi tiedoksi päätökset ja kirjelmät 11-13. 

Lisätietoja:  
Marika Niemi, lautakunnan puheenjohtaja, puh. 040 822 8822, marika.k.niemi@gmail.com 
Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi 
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi 
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö, puh.050 354 6840, ilpo.salonen@espoo.fi 
Tapio Erma, toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö, puh. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi 

Esityslista 

Lautakunnan jäsenet