Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset:
Opetuksen painotukset, kielikylpy, kaksikielinen ja englanninkielinen opetus
 
Painotetussa opetuksessa oppilas voi opiskella painotusainetta, aineryhmää tai muuta sisältöaluetta enemmän ja vaativammin tavoittein kuin ei-painotetussa opetuksessa olevat oppilaat. Tällaisia painotusalueita ovat mm. musiikki, kuvataide, matemaattis-luonnontieteelliset aineet, liikunta, ilmaisutaito ja informaatioteknologia. Painotettu opetus voi perustua myös erityiseen pedagogiseen järjestelmään, periaatteeseen tai maailmankatsomukseen. Espoossa järjestetään montessoriopetusta vuosiluokilla 1-6 erikseen nimettyjen peruskoulujen yhteydessä. Steinerpedagogiikan mukaista opetusta antaa Espoon Steinerkoulu. Kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvaa opetusta annetaan Espoon kristillisessä koulussa.
Sekä kielikylpy- että kaksikielisessä opetuksessa kieltä käytetään opetuksen välineenä ja tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylpyopetusta annetaan ruotsin kielellä ja kaksikielistä opetusta englannin kielellä.
Englanninkielinen opetus toteutetaan kokonaan englanniksi. Tämän lisäksi oppilaat opiskelevat äidinkieltä ja kirjallisuutta joko suomi äidinkielenä tai suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan.
Suomenkielinen koulutuslautakunta päättää kouluissa annettavasta painotetusta opetuksesta, kielikylpyopetuksesta, kaksikielisestä ja englanninkielisestä opetuksesta sekä niihin liittyvistä oppilaaksioton periaatteista. Koulun johtokunta voi tarkentaa perusteita, joilla oppilaat valitaan painotettuun opetukseen. Myös muut koulut voivat toteuttaa omaleimaisuuttaan käytettävissä olevan tuntivälyksen sekä valinnaisten aineiden tarjonnan puitteissa.


Nöykkiön koulun täsmennykset opetussuunnitelmaan:

Nöykkiön koulu
Opetussuunnitelma
Nöykkiön koulun johtokunnan hyväksymä

Opetuksen painotukset Nöykkiön koulussa

MATEMAATTIS - LUONNONTIETEELLISESTI PAINOTETTU LUOKKA

Nöykkiön koulussa on yksi matemaattisia aineita ja luonnontieteitä painottava luokka luokkatasoa kohti. Opetuksessa hyödynnetään tietotekniikkaa sekä muita teknisiä apuvälineitä. Painotetussa opetuksessa laajennetaan ja syvennetään matematiikan, fysiikan ja kemian sekä biologian ja maantieteen tietoja ja taitoja. Oppilaita rohkaistaan myös jatko-opinnoissa valitsemaan näiden aineiden laajoja oppimääriä.

Kaikki painotetulla luokalla opiskelevat oppilaat opiskelevat englannin kieltä syventävien ryhmien opetussuunnitelman mukaisesti. Englannin kielen oppimateriaalin valinnassa otetaan huomioon painotettujen aineiden sisältöjä sekä laajennetaan erityisesti luonnontieteiden opiskeluun liittyvää sanastoa. Syventävään englantiin kuuluvien esitelmien aihepiirien valinnassa otetaan huomioon painotus.

OPISKELU PAINOTETULLA LUOKALLA

Painotetun luokan opetus noudattaa Nöykkiön koulun voimassaolevaa tuntijakoa seuraavin täsmennyksin:

Painotetun luokan oppilailla on kaikilla vuosiluokilla yhden  vuosiviikkotunnin laajuinen science - kurssi, jonka sisältö koostuu luonnontieteiden ja englannin kielen lisäopinnoista. Tämä tunti on  osa valinnaisuutta yhden A - kielen opiskelijoilla ja lisätunti niillä oppilailla, joilla on opinto-ohjelmassaan kaksi A- kieltä. Tämän lisätunnin sisältö määritellään tarkemmin painotetun opetuksen omassa opetussuunnitelmassa.

Painotteisuuden näkyminen koulun toimintakulttuurissa