Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Oppilasmäärä lukuvuonna 2020-21 on n. 385 oppilasta, luokka-asteet 7– 9.

Luokkamuotoinen erityisopetus EAUT (autismikirjon opetus).

Opetettavat kielet

A-kielet: EN, SA (A1 ja A2 yhdistetty)
B1-kieli: RU; B2-kielet: RA, SA

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

Koulussa on matemaattis-luonnontieteellinen painotusluokka. Luokalla syvennetään matemaattisluonnontieteellisiä tietoja ja taitoja perustuntien lisäksi yhden viikkotunnin puitteissa. Valintaperusteena on Espoon yhteinen, kirjallinen pääsykoe.

Tavoitteemme:

- Elinikäiseen oppimiseen kannustava asenne.
- Korkea motivaatio viihtyisässä ilmapiirissä.
- Valmiuksia tietotaitoon, sosiaalisiin taitoihin sekä henkisesti ja fyysisesti rikkaaseen elämään.

Toimintaperiaatteemme:

- Itsenäisyys kykyjen mukaan; koululla on jo vuosien kokemus projektityöskentelystä, koulun sisäisestä integraatiosta ja luokka-asteittain tapahtuvasta osastotoiminnasta. Opiskelu on jaksotettu kaksoistunneiksi.
- Kansainvälistyminen ja verkostoituminen; kansainvälisiä projekteja ja yhteistyökumppaneita eri puolilla maailmaa, lisää tietoa koulun omilla kotisivuilla.
- Yhteistoiminnallisuus; oppilaiden omaehtoisuuteen perustuva laaja oppilaskuntatoiminta, sosiaalisten taitojen kehittäminen ja yhteisökasvatus.