Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Toiminta-ajatus

Koulun toiminta perustuu yksilön kunnioittamiseen yhteisön jäsenenä ja yksilöllisen oppimisprosessin tukemiseen. Tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisimman vahvat tiedot ja taidot elämää ja jatko-opintoja varten. Koulu pyrkii yhteistyössä kotien kanssa kasvattamaan oppilaistaan hyväkäytöksisiä, suvaitsevaisia, omiin kykyihinsä luottavia, yhteistyökykyisiä ja omasta itsestään ja ympäristöstään vastuunsa tuntevia nuoria.

Kieliohjelma

Espoonlahden koulussa voi opiskella A-kielinä englantia, ruotsia, saksaa ja espanjaa. A1 ja A2-kielten lukijat voivat olla samoissa ryhmissä. B-kielinä Espoonlahden koulussa voi opiskella ruotsia, englantia, ranskaa ja saksaa. Näistä ranska ja saksa alkavat kahdeksannella luokalla. Lisäksi yhdeksännellä luokalla on tarjottu englannin kulttuuripainotteista valinnaiskurssia.

Painotukset ja kielikylpyopetus

Espoonlahden koulussa annetaan painotettua matemaattis-luonnontieteellistä opetusta.  Matemaattis-luonnontieteelliseen painotukseen valituilla (valintakoe) oppilailla on seitsemännellä luokalla yksi kurssi enemmän fysiikkaa ja kemiaa, kahdeksannella luokalla yksi kurssi enemmän matematiikkaa ja yhdeksännellä luokalla yksi kurssi enemmän biologiaa kuin muilla oppilailla. 

Espoonlahdessa on ruotsinkielistä kielikylpyopetusta. Lukuvuosittain pyritään kielikylpykielellä järjestämään 30 % opetuksesta. Kielikylpyopetuksessa ruotsin kieltä käytetään opiskelun välineenä. Kurssikohtaiset tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin suomen kielellä opiskelevilla oppilailla. Ruotsin kieli on myös kielikylpyoppilaiden A-kieli. Ruotsia opiskellaan A1- kielen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että oppilaat saavat vankan ruotsin kielen taidon ja että he oppisivat käyttämään ruotsin kieltä luontevasti sekä kouluelämässä että arkielämän eri tilanteissa. Päättötodistukseen liitetään diplomi oppiaineista, jotka on annettu kielikylpyopetuksena.

Valinnaisaineiden opetus

Espoonlahden koulussa 2+2 tunnin valinnaisina aineina tarjotaan teknistä työtä, tekstiilityötä, kuvataidetta, kotitaloutta, saksaa, ranskaa, liikuntaa, tietotekniikkaa ja musiikkia. 1+(1) tunnin valinnaisaineina tarjotaan musiikkia, ilmaisutaitoa, kuvataidetta, teknistä työtä, tekstiilityötä, kotitaloutta, liikuntaa, tietotekniikkaa, ja englantia. Oppilaat valitsevat näitä valinnaisaineita kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa varten. Oppilaalla on yläkoulun aikana yhteensä 13 tuntia valinnaisia aineita. Näihin tunteihin kuuluvat painotuskurssit ja A2-kieli.
Valinnaisainekurssit on esitelty kunkin oppiaineen kohdalla luvussa 7.

Niveltäminen Espoonlahden koulussa

Oppilashuoltoryhmä huolehtii alakoulusta yläkouluun siirtymiseen liittyvästä niveltämisestä. Oppilashuoltoryhmän jäsenet tapaavat alakoulujen luokanopettajia ja erityisopettajia keväällä. Näissä tapaamisissa siirretään oppimisen kannalta tärkeitä tietoja ja keskustellaan mm. oppilaiden luokkasijoittelusta ja erityisen tuen tarpeesta.Kuudensien luokkien oppilaat tutustuvat uuteen kouluunsa kevään aikana ja heille esitellään koulurakennus ja koulun toimintakulttuuria. Lisäksi oppilashuoltoryhmän edustajat voivat vierailla alakoulussa esittelemässä yläkoulun toimintaa. Tulevat luokanvalvojat esitellään oppilaille mahdollisuuksien mukaan. Seitsemänsien luokkien luokanvalvojat tapaavat alakoulun luokanopettajia mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella. Tapaamisessa keskustellaan oppilaiden sopeutumisesta kouluun ja opiskelusta.

Kuudensien luokkien oppilaiden huoltajat kutsutaan alkuvuodesta vanhempainiltaan, jossa esitellään opiskelua yläkoulussa, koulun toimintakulttuuria ja painotuksia.

Yhdeksänsien luokkien oppilaille järjestetään mahdollisuus tutustua toisen asteen oppilaitoksiin. Oppimisen kannalta olennaiset tiedot siirtyvät Espoonlahden lukioon jatkavista oppilaista tarvittaessa luontevasti luokanvalvojien ja lukion ryhmänohjaajien välillä. Oppilaanohjaaja antaa kysyttäessä yksilöllisesti tietoja jatko-opintopaikoista.