Opiskelu koulussamme

Lukuvuoden 2020 - 2021 työpäivät:

syyslukukausi 13.8. - 22.12.2020

  • syysloma 12. - 16.10.2020

joululoma 23.12.2020 - 6.1.2021 

kevätlukukausi 7.1. - 5.6.2021

  • talviloma 22. - 26.2.2021

Jaksot (vuosiluokat 7-9)

1. jakso: torstai 13.8 - maanantai 5.10 (38 pv)

2. jakso: tiistai 6.10 - keskiviikko 2.12 (37 pv)

3. jakso: torstai 3.12 - maanantai 8.2 (38 pv)

4. jakso: tiistai 9.2 - maanantai 12.4 (38 pv)

5. jakso: tiistai 13.4 - lauantai 5.6 (38 pv)

Viherlaakson koulu koostuu kahdesta yksiköstä: Viherlaakson väistökoulusta (Lukionahde 1, vuosiluokat 7-10, oppilaita 390) ja entisestä Viherkallion koulusta (Kievarinraitti 1-3, vuosiluokat 1-6, oppilaita 350). 

Alakoulussa A kieliä ovat A1- englanti ja A2- ruotsi, sekä uutena alkava A2- saksa.

Yläkoulussa on A1- englanti ja A2- ruotsi sekä A2- ranska.

Vuosiluokilla 7-9 on kuvataidepainotteisuus. Kuvataidepainotteisille luokille oppilaat valitaan 6. luokan kevätlukukauden alkupuolella järjestettävässä valintakokeessa. Valintakoe kuvataidepainotteiselle luokalle suunnitellaan yhteistyössä Kaitaan kuvataidepainotteisen yläkoulun kanssa kaupungin ohjeistuksen mukaan. Kahdelle kuvisluokalle valitaan yhteensä 44 oppilasta (22 opp./ luokka). Kuvataidepainotteisilla luokilla opiskellaan kuvataidetta 3 vvt koko yläkoulun ajan ( 7.-9.lk). Tällöin kuvataide muodostuu vahvimmaksi valinnaksi kaikista tarjolla olevista taide- ja taitoaineista. Kuvataidepainotus ops

Viherlaakson koulun vuosiluokilla 1-6 on puolestaan ilmaisupainotteisuus.

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Koulun opetussuunnitelmassa käsitellään kasvatus- ja opetustyön kannalta keskeisiä asioita. Opetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön, valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin sekä Espoon kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelman perusteet on koulun toimintaa ohjaava normi, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään opetussuunnitelmaansa opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat laaditaan valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on hyvän ja turvallisen koulupäivän varmistaminen jokaiselle oppilaalle. Viherlaaksossa kasvatus- ja opetustyössä korostetaan yhteisöllisyyden ja ihmisen oman vastuunottamisen merkitystä oppimisympäristönsä viihtyisyyden ja vastaanottavuuden luomisessa. Ympäristön riskitekijöihin puututaan välittömästi ja koulun henkilöstö pyrkii toiminnallaan kasvattamaan ja ohjaamaan oppilaita ottamaan ja kantamaan vastuun omasta ja kanssatoverin hyvinvoinnista.

Viherlaakson koulussa hyvä perusopetus, sen suunnittelu ja arviointi, yhdessä oppimisympäristön kanssa luovat suotuisat puitteet kasvulle ja oppimiselle. Viherlaaksossa arvostetaan oppilaiden, opettajien ja muiden henkilökunnan jäsenten ja asiantuntijoiden sekä perheiden merkitystä toiminnassa. Tämä näkyy oppilaiden osallistamisena, pedagogisena johtamisena, jolla lisätään opettajien ja henkilökunnan sisäistä ammatillista vuoropuhelua, yhteistyönä alakoulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä erityisesti huoltajien kanssa tehtävänä yhteistyönä ja huoltajien osallistamisen lisäämisenä lastensa koulutyössä.

Huom.Osoitteenmuutoksista ja muutoksista huoltajatiedoissa teidän tulee lähettää sähköpostiviesti oppilasrekisteri@espoo.fi -osoitteeseen. Koulu ei voi päivittää tietoja. Saamme päivitetyn tiedon kyllä sitten, kun muutokset näkyvät Väestörekisterikeskuksessa. Yhteystietojen oikeellisuus on tärkeää jo turvallisuussyistä ja koululla tulee olla voimassa olevat yhteystiedot mahdollista pikaistakin yhteydenottoa varten.

Alakoulun järjestyssäännöt (pdf, 1746 Kt)

Yläkoulun valinnaisaineet