Koulun toiminta ja painopistealueet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Koulussa rakennamme aktiivisesti yhteisöllistä toimintakulttuuria ja oppilaan yhtenäistä koulupolkua. Koulun oppilaille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kokea olevansa arvostettu kouluyhteisön jäsen. Haluamme olla koulu, jossa sekä oppilaat ja että henkilöstö oppivat ja viihtyvät, ja joka toimii läheisessä yhteistyössä huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa.

Koulun opetus- ja kasvatustyössä pidämme tärkeänä elämässä tärkeiden perustietojen ja -taitojen oppimista sekä ihmisenä kasvua. Edellä mainittuja tavoitteita pyrimme toteuttamaan yhteisöllisin menetelmin ja oppilaita koulun toimintaan osallistaen. Tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä pidämme yhteistyötä kotien kanssa eli käytännön kasvatuskumppanuutta.

Koulun painopistealueet ilmaisevat ne asiat, joita pidämme tärkeänä ja joita kohti toiminnallamme pyrimme. Koulun arvot ovat yhteisöllisyys, ihmisenä kasvu, kestävä elämäntapa ja luovuus.

Yhteisöllisyydellä tarkoitamme sitä, että edistämme oppilaiden ja henkilökunnan yhteisöön kuulumisen tunnetta, sitoutumista sekä viihtyvyyttä. Yhteisöllisyys on keskeinen painopistealue, ja sen kautta tarkastellaan muita koulun painopisteitä ja koko toimintaa. Yhteisöllisyyteen kuuluu myös yhteistyö huoltajien, lähiyhteisön ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Siihen kuuluu yksilön huomioiminen. Yksilön hyvä on sidoksissa yhteiseen hyvään ja päinvastoin. Yhteisöllinen koulu on avoin ja siellä ymmärretään ja arvostetaan erilaisuutta. Pohjan sille muodostaa toisten kunnioittaminen.

Ihmisenä kasvaminen on kokonaisvaltaista oppimisesta ja kasvamista niin tiedollisesti, psyykkisesti, fyysisesti kuin sosiaalisesti. Ihmisenä kasvu toteutuu parhaiten kodin, koulun ja ympäröivän yhteiskunnan toimivan yhteistyön kautta kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti. Ihmisenä kasvamisen tavoitteena on, että oppilas saavuttaa koulussa riittävät perustiedot ja –taidot. Tiedollisten tavoitteiden lisäksi ovat muun muassa sosiaaliset taidot, hyvä itsetuntemus, hyvät käytöstavat ja vastuuntunto.

Kestävä elämäntapa on ajattelutapa ja toimintamalli, jossa keskeisellä sijalla on tietoisuus yksilön omista rajoista ja sen kautta myös muiden ihmisen, yhteisöjen, yhteiskunnan ja ympäristön rajoista. Koulu tukee toiminnallaan kaikkien jäsentensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistää tietoista ja kestävää vastuunottamista itsestä, toisesta, ympäristöstä ja tulevaisuudesta.

Luovuuden ymmärrämme oppilaan omina persoonallisina kykyinä ilmaista ja toteuttaa itseään sekä löytää luovia ratkaisuja. Luovuuden avulla ylläpidetään oppimisen iloa ja kannustetaan ennakkoluulottomaan itsensä kehittämiseen sekä rohkeuteen.