Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Kokouksia on kaksi/ kolme vuodessa.

Johtokunnan jäsenet 2017-2021:

Vesa Vuopala pj. / varalla Sami Marjokorpi

Rosa Puhakainen-Mattila varapj. / varalla Milla Wessman-Cederberg

Sanna Pigg / varalla Suvi Haukkala

Marjaana Siivola / varalla Anna Mason

Anssi Ikonen / varalla Markku Luoto

Mervi Pohja     hlökunta / varalla Johanna Toropainen

Janne Marin    hlökunta   / varalla Niko Varjola

sihteeri          Mimmu Hellsten

Karhusuon koulun johtokunnan pöytäkirjat

Johtokunnan kokous 28.1.2021 (doc, 130 Kt)

Johtokunnan kokous 12.11.2020 (docx, 68 Kt)

Johtokunnan kokous 30.9.2020 (docx, 65 Kt)

Johtokunnan kokous 28.5.20 pöytäkirja (doc, 126 Kt)

johtokunnan kokouksen pöytäkirja 30.9.2019 (docx, 63 Kt)lukuvuosisuunnitelma 2019-2020 (docx, 190 Kt)Ohjausuunnitelma 2019-2010 (docx, 164 Kt)

Johtokunnan kokous 30.1.2019 (doc, 122 Kt)

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 11.9.2018 (doc, 122 Kt) Liite: Lukuvuosisuunnitelma 2019-2020 (docx, 191 Kt)

Karhusuon koulu johtokunta 26.9.2017 kokous 3/3 (pdf, 214 Kt)

Karhusuon koulun johtokunta 29.1.2018 (doc, 123 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Karhusuon koulun järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Järjestyssäännöt on laadittu Opetushallituksen ohjeen 1/012/2016 mukaan. 

 1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää turvallisuutta, viihtyisyyttä ja opiskelun esteetöntä sujuvuutta koulussa. 

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun sisätiloissa ja välituntialueella sekä muussa koulun toiminnassa kuten luokkaretkillä tai leirikoulussa. 

 1. Oppilaan oikeudet 

Minulla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. Minulla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 

 1. Oppilaan velvollisuudet

Minulla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei lupaa poissaoloon ole myönnetty. 

Minulla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti, käyttäytyä asiallisesti ja toimia koulun järjestyssääntöjen mukaisesti.

 1. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

”Kaikki on kavereita, kaikki otetaan leikkiin mukaan, pyydetään anteeksi.

Noudatan hyviä käytöstapoja.

Käyttäydyn niin, etten aiheuta vaaraa tai vahinkoa kenellekään.

En koske muiden tavaroihin.”

HYVÄ KÄYTÖS

 • Noudatan annettuja ohjeita.

 • Annan työrauhan jokaiselle (itselle ja muille).

 • En hyväksy kiusaamista enkä fyysistä tai henkistä väkivaltaa. 

 • Tervehdin toisia ja puhun kohteliaasti.

 • Pyydän puheenvuoron ja kuuntelen toisia.

 • Syön purukumia ja välipaloja sovittuina aikoina sovituissa paikoissa.

 • Noudatan sovittuja aikatauluja.

 • Noudatan hyviä ruokailutapoja.

  OLESKELU JA LIIKKUMINEN: 

 • Toimin rauhallisesti ja käytän tavallista puheääntä.

 • Käyttäydyn niin, etten aiheuta vaaraa tai vahinkoa kenellekään.

 • Vietän välitunnit ohjeiden mukaan niille varatuilla alueilla.

SIISTEYDESTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

 • Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta.

 • Pidän kouluympäristön siistinä siivoamalla jälkeni ja auttamalla muita.

 • Pidän huolta omista ja yhteisistä tavaroista. 

 • Tiedän, että yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla.

 • Olen velvollinen korvaamaan tahallisesti, huolimattomuuttani aiheuttamani vahingon.

TURVALLISUUS

 • En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai haitallisia aineita.

 • Pysyn koulun alueella koulupäivän aikana.

TIETOKONEIDEN JA MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ:

 • Noudatan yhteisiä sääntöjä tietokoneiden ja mobiililaitteiden käytöstä.

 • Käytän omia laitteita yhdessä sovitulla tavalla oppimisen apuna.

 • Puhelinta säilytetään koulupäivän aikana repussa, oppilaslokerossa tai oppilaskaapissa. 

 • Oppilas saa opettajan luvalla tarvittaessa hoitaa omia asioitaan koulupäivän aikana.

 • Noudatan ohjeita yksityisyyden suojasta. Noudatan nettietikettiä. 

 • Merkitsen käyttämäni lähteet asian mukaisesti näkyviin, enkä plagioi toisten töitä. 

 1. < >Oppilasta, joka ei noudata koulun järjestyssääntöjä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan ohjata parantamaan käytöstään. Perusopetuslain 35-36§ mukaisia kurinpitokeinoja ovat kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja koulusta erottaminen. Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilla tai muusta tilaisuudesta. 

  Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarvittaessa tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa haltuunsa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet. Opettajalla ja rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta huoltajalle. 

  1. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

  Järjestyssäännöt käydään luokissa läpi lukukausien alkaessa.

  Järjestyssäännöt ovat saatavilla sähköisesti ja koulun seinällä. Asiasta tiedotetaan huoltajia syksyisin. 

  Järjestyssääntöjä tarkastellaan ja päivitetään tarvittaessa.