Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Tuomarilalogo.jpg

Tuomarilan koulun arvot

Tuomarilan koulun arvot ja niiden mukainen toiminta nojaa Espoon kaupungin arvoihin ja perusopetuksen yleiseen arvopohjaan. Koulu nähdään oppimisen ja kasvamisen ympärille syntyneenä arvoyhteisönä. Koulussa pidetään kaiken lähtökohtana oppilaita (vrt. asiakaslähtöisyys). Koulu on olemassa oppilaita varten. Kaikki muut koulun arvot nojaavat tähän arvoon. Lapsia kasvatetaan yhdessä elämisen ja toisten arvostamisen taitojen omaksumiseen (vrt. suvaitsevaisuus ja tasa-arvo), omien ratkaisumallien löytämiseen ja itsensä ilmaisemiseen (vrt. luovuus ja innovatiivisuus), yhteisöllisyyteen (vrt. kumppanuus ja yhteisöllisyys) ja kestävän elämäntavan ja kohtuullisuuden periaatteen oppimiseen (vrt. kestävä kehitys). Koulu organisaationa ja myös suhteessa oppilaisiin pyrkii tulokselliseen opetus- ja kasvatustoimintaan (vrt. tuloksellisuus ja vaikuttavuus).

Arvot ymmärretään tavoitetiloina, joihin pyritään toiminnan kautta. Arvot myös suuntaavat toimintaa. Arvojen avulla pyritään ennen kaikkea hyvään elämään. Arvot saavat paikallisen ilmiasunsa koulun yksilöllisistä painotuksista. Painotuksissa pyritään käytännöllisyyteen. Tuomarilan koulussa pyritään sen arvojen suuntaisesti toteuttamaan mm. seuraavia asioita: työn tekemisen kulttuuri, opetus- ja kasvatustyön jatkuvuus, yhteiskunnan jäsenyyteen ja osallistumiseen kasvattaminen, terveen kehityksen tukeminen, yleinen turvallisuus ja kodin- ja koulun välinen yhteistyö.

Tuomarilan koulun toiminta-ajatus

Koulu tarjoaa opetussuunnitelman mukaista, laadukasta perusopetusta. Lisäksi koulu tukee omalta osaltaan kodin tekemää kasvatustyötä kyläkoulumaisessa ilmapiirissä. Yhdyssiteenä vanhempien ja koulun välillä toimii Tuomarilan Koti- ja Kouluyhdistys. Koulun toiminnassa korostetaan oppilaiden yhteisöllisiä taitoja ja valmiuksia kuten hyviä käytöstapoja ja suvaitsevaisuutta. Koulun tavoitteena on, että oppilas oppii arvostamaan itseään ja toisia sekä omaa ja toisten työtä mukaan lukien työn tulokset. Lisäksi tavoitteena on, että oppilas omaksuu ajanmukaiset tiedot ja taidot toimia tietoyhteiskunnassa. Toiminnastaan oppilas saa kannustavaa ja todenmukaista palautetta.

Kasvatustavoitteet Tuomarilan koulussa

Koulun kasvatustavoitteena on eettisesti ja käytännöllisesti ajatteleva ihminen, joka ottaa huomioon toiset ihmiset ja ympäristön hyvinvoinnin. Kasvamista tuetaan kannustamalla oppilaita, antamalla heille todenmukaista palautetta heidän toiminnastaan sekä ohjaamalla heitä oppijoina ja ihmisinä. Koulun kasvatustyön tavoitteena on ohjata oppilaat suhtautumaan itseensä ja elämään positiivisesti ja luottavaisesti. Kasvatus nähdään osana oppimista ja toisinpäin. Tavoitteena on, että oppilas oppii ottamaan vastuun omasta oppimisestaan ja omasta toiminnastaan ihmisenä. Koulu näkee toimintansa osana paikallista mutta myös laajempaa ihmisyhteisöä. Näin kotona ja koulutasolla opitut eettiset periaatteet heijastuvat laajemmallekin.

Kasvatuksen tavoite voidaan ilmaista myös hyvien käytöstapojen oppimisena erilaisissa elämän tilanteissa. Lisäksi koulu painottaa oppilaiden osallistamista mm. oppilaskuntatoiminnan kautta.

Tuomarilan koulun kieliohjelma

Tuomarilan koulussa opiskellaan kaikille oppilaille yhteisenä A1-kielenä englannin kieltä. A1-kielen opiskelu aloitetaan ensimmäisellä vuosiluokalla. Oppilaalle vapaaehtoisen A2-kielen, koulussamme saksa, opiskelu aloitetaan neljännellä vuosiluokalla (suomenkielisen opetuslautakunnan päätös 15.3.2007).

Tuntikehyksen puitteissa pyritään järjestämään kielen opetusta kielikerhossa. Kielikerhon järjestäminen vahvistetaan vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa

Tuomarilan koulun toimintakulttuuri

Koulun toimintakulttuurissa korostetaan sekä oppilaan yhteisöllisiä taitoja että työskentelytaitoja. Koulussa pyritään lisäämään yhteistyömuotoja yli luokkarajojen yhteistoiminnallisia oppimistapoja ja -tilanteita järjestämällä. Koulun toimintaa pyritään kehittämään tästä näkökulmasta lähtien erityisesti alkuopetuksessa. Lisäksi oppilaiden osallistumista koulun jokapäiväiseen toimintaan ja päätöksentekoon pidetään tärkeänä. Tätä edistää mm. oppilaskuntatoiminta.

Koulu arvostaa juhlakulttuuria ja pitää sen mukaista pukeutumista tärkeänä. Yhteisissä juhlissa odotetaan oppilaalta hyvää käytöstä sekä juhlaan osallistuvien kunnioittamista. Juhlat ovat koko koulun yhteinen tapahtuma yhteislauluineen, koristeluineen ja esiintymisineen. Lukuvuoden päättäviin juhliin varataan harjoitusaikaa koulupäivien aikana.

Koulu vaatii oppilailta hyvää käytöstä sekä ruokalassa että vaihtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Oppilaita ohjataan syömään monipuolisesti, käyttämään aterimia oikein ja hallitsemaan sivistyneen ruokapöytäkeskustelun.

Myös täsmällisyys ja vastuu omasta opiskelusta on asia, jota lapsille opetetaan. On tärkeää, että oppilaat tulevat oppitunneille valmistautuneina. Heillä tulee olla mukana tarvittavat opiskeluvälineet ja liikuntatunneilla asiallinen varustus. Vapautuksista ja koulun toiminnasta poikkeavista järjestelyistä tulee sopia koulun kanssa erikseen.