Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Sepon koulun toimintalinjat määrittelee koulun oma opetussuunnitelma.
Koulumme toiminnan peruspilarina on toiminta-ajatus, jonka mukaan koulussamme opiskellaan vankat perustiedot ja – taidot sekä kannustetaan ilmaisuun. Tärkeää on säilyttää oppimisen halu ja onnistumisen ilo.
Koulumme haluaa tukea oppilaan kasvua itsetunnoltaan terveeksi, yhteistyökykyiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi sekä hyvät tavat omaavaksi ihmiseksi.

Lähtökohtana on, että koulumme on turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, joka tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista. Koulumme on mukana KiVa-koulu hankkeessa, joka on Opetusministeriön tukema kiusaamista ennaltaehkäisevä ja vähentävä toimenpideohjelma.

Koulumme toimintakulttuuriin kuuluu yhtenä osana ilmaisun kehittäminen. Lukuvuoden aikana koulussamme järjestetään useita kertoja Luova Seppo tilaisuuksia, joissa oppilaat pääsevät esittämään omia esityksiään koko koululle.

Haluamme toimia yhteistyössä vanhempien ja huoltajien kanssa ja  koemme sen tärkeänä tukiverkkona koulutyölle. Toivomme avointa ja  luottavaista kanssakäymistä kodin ja koulun välillä. Luottamuksellinen suhde kotien ja koulun välillä parantaa koululaisen kouluviihtyvyyttä ja antaa turvallisuuden tunnetta sekä lisää vanhempien tietoa koulunkäynnistä. Opetuksemme on julkista, joten toivotamme huoltajat tervetulleiksi kouluun. Koulullamme on useita tilaisuuksia, joihin voi osallistua: vanhempainillat, luokkatoimikunnat, vanhempainvartit ja juhlat. Koulussamme on myös aktiivisesti toimiva vanhempainyhdistys, jonka toimintaan voi myös osallistua.

Tavataan koululla!