Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Toiminta-ajatus

Koulumme on iloinen ja turvallinen koulu, jossa lapsi saa perustiedot ja -taidot elämäänsä varten omista tarpeistaan lähtien. Erityisen tärkeinä taitoina pidämme toisen kunnioittamista ja kannustamista sekä erilaisuuden hyväksymistä.

Yhteisin laulutuokioin, päivänavauksin ja tapahtumin sekä kummijärjestelmän ja koulun toimintaan osallistamisen avulla pyrimme luomaan yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunteen kaikkien kouluyhteisöön kuuluvien välille. Ympäristöystävällisyys on koulumme arkea.

Pakankylän koulussa tavoitteemme on, että oppilaalle kehittyy hyvä itsetunto ja hän pystyy yhteistyöhön muiden kanssa. Hän on suvaitsevainen ja osaa arvostaa toisia ihmisiä ja heidän ajatuksiaan. Oppilas saavuttaa perustiedot ja -taidot ja pystyy itse hankkimaan uutta tietoa. Hän pystyy ajattelemaan ja toimimaan itsenäisesti. Oppilas oppii ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja esiintymään erilaisissa tilanteissa. Koulussa on aloitettu ART-toiminta.

Kieliohjelma

A1-kieli kolmannelta luokalta englanti.
A2-kieli neljänneltä luokalta ruotsi.

Toimintakulttuuri

Pakankylän koulussa lasten oppimista ohjataan ja tuetaan koko peruskoulun ajan. Koulussa tämä näkyy kannustavana, kiireettömänä ja oppilaskeskeisenä ilmapiirinä. Lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja myös erilaiset oppimistavat voidaan ottaa huomioon. Lapsen yksilöllisiä tarpeita voidaan tukea joustavilla opetusjärjestelyillä.

Kodin ja koulun kasvatuksellisena yhteistyömuotona ovat vanhempien henkilökohtaiset tapaamiset ja yhteiset vanhempainillat. Vanhempien tuella ohjaamme lasta asettamaan tavoitteita ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Teemme yhteistyötä monisuuntaisesti muun muassa lähipäiväkotien ja –koulujen, kirjaston, seurakunnan ja poliisin kanssa.

Yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ylläpidämme ja kehitämme koulumme viihtyisyyttä, työrauhaa ja turvallisuutta.

Paikallisena yhteisönä Pakankylän koulu on osa pääkaupunkiseutua. Koulumme pihapiiristä avautuu yhteys ainutlaatuiseen Pohjois-Espoon luontoon.

Kirjastot, tietoverkot ja mediatekniikka ovat osa koulumme oppimisympäristöä. Niiden käytön opettelu aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla. Erilaisten työskentely- ja arviointitaitojen avulla oppilaita kannustetaan tutkivaan oppimiseen ja tiedonhallinta-taitojen kehittämiseen.

Yhteisöllisyys:

 • koko koulun yhteiset kuukaudenavaukset
 • ART
 • kansallisiin tai kansainvälisiin juhlapäiviin liittyvät yhteistilaisuudet
 • yhteiset toimintapäivät vanhempien kanssa
 • koulupihan siivoustalkoot
 • koulupihan kaunistaminen esim. istutuksin
 • seurakunnan päivänavaukset joka toinen viikko
 • yhteiset retket
 • taiteiden ilta
 • vanhempien ja oppilaiden järjestämät kerhot

Osallistaminen:

 • taiteiden ilta
 • keittiöapulaiset
 • kummitoiminta
 • oppilasparlamentti
 • järjestäjät