Koulun oppilashuolto uudistui - oppilaan oikeus oppilashuoltoon vahvistui

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
28.10.2014 klo 10.00

Koulun oppilashuolto uudistui - oppilaan oikeus oppilashuoltoon vahvistui

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Uudessa oppilashuollossa painopiste on siirretty aikaisempaa enemmän yhteisölliseen ja ongelmien syntyä ehkäisevään työhön. Oppilashuoltoa toteuttavat kaikki oppilaiden kanssa työskentelevät aikuiset. Huoltajien osallisuudella on merkittävä vaikutus oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa.

Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Oppilashuollolla ehkäistään ongelmien syntymistä, turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville ja edistetään kouluyhteisön yhteisöllistä toimintaa, oppilaiden osallisuutta sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.
Yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen kuuluu kaikille koulussa työskenteleville
Koulussa oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä oppilashuoltona. Jokaisessa koulussa toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on vahvistaa oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Ryhmä vastaa yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmä laatii koulun oppilashuoltosuunnitelman, joka tehdään yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa edustajien kanssa.
Hyviä keinoja yhteisöllisyyden kehittämiseen ovat esim. sosiaalisten taitojen oppimista ja ryhmäyttämistä tukevat toimintatavat sekä ohjatun välituntitoiminnan kehittäminen. Eri toimintamuotoja kehitetään ja toteutetaan yhdessä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa. Yhteisöllinen oppilashuolto luo kouluun yhteenkuuluvuuden ja avoimen vuorovaikutuksen ilmapiirin, jossa kaikilla on hyvä olla ja oppia.

Oppilaalla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon
Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluu kouluterveydenhuollon palvelut sekä oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut. Oppilaan asian käsittelemiseksi voidaan lisäksi koota tapauskohtainen asiantuntijaryhmä, kun asia vaatii eri asiantuntijoiden osaamista.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy on tärkeää. Lähtökohtana on oppilasta arvostava, hänen mielipiteitään kuunteleva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus. Koulun ja oppilashuollon henkilökunnalla on velvollisuus ohjata oppilasta hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja.
Oppilaalla on oikeus päästä keskustelemaan psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa keskustelumahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä myös esim. huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella. Oppilas voi hakeutua kouluterveydenhoitajan avovastaanotolle. Koulukohtaiset avovastaanottojat löytyvät koululta ja ne ilmoitetaan vanhemmille lukukauden alkaessa.

Uudistuksen myötä opetuksen toteuttamiseen ja oppimisen tukitoimiin liittyvät asiat eivät enää kuulu oppilashuollon tehtäviin. Ne käsitellään koulun oppimisen tuen ryhmässä.


Harri Rinta-aho                                               Merja-Riitta von Schantz
vs. opetustoimen johtaja                             Opiskeluhuollon ja erityisen tuen vastuualuepäällikkö

Lisätietoa saa oppilashuollon henkilöstöltä sekä koululta.
Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman / Oppilashuolto

www.espoo.fi/opetussuunnitelmat


Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on luettavissa

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287