Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Pj Kaj Hagros  kaj@hagros.com  varajäsen nähtävissä Wilmassa

Vpj Sanna Haimi-Ilvonen sanna.haimiilvonen@gmail.com varajäsen nähtävissä Wilmassa

Johtokunnan pöytäkirjat

Niittykummun koulun johtokunnan pöytäkirja 28.9.2020 (pdf, 163 Kt) 

Niittykummun koulun johtokunnan pöytäkirja 25.5.2020 (pdf, 165 Kt)

Niittykummun koulun johtokunnan pöytäkirja 30.9.2019 (pdf, 171 Kt)

Liite: Niittykummun koulun lukuvuosisuunnitelma 2019-2020 (pdf, 389 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

1. Sääntöjen tarkoitus ja soveltamisalue
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 §:n (13.6.2003/477) mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Niittykummun koulun johtokunta on 14.3.2005 vahvistanut koululle alla olevat järjestyssäännöt.
Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi mm. järjestyslain (612/2003) ja vahingonkorvauslain (412/1974) säädöksiä. Koululla on myös turvallisuus-, päihteiden ehkäisy-, oppilaiden hyvinvointi- ym. suunnitelmat, joissa käsitellään osittain samoja kysymyksiä kuin järjestyssäännöissäkin. Suunnitelmat ovat nähtävänä ja saatavissa koululta.
Järjestyssääntöjä noudatetaan koulussa, sen piha-alueella kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa (retket, leirikoulut, museokäynnit, urheilukilpailut yms.)
Järjestyssäännöt koskevat soveltuvin osin myös oppilaskerho- ja iltapäivätoimintaa sekä koulun ulkopuolista käyttöä.
Koulun opettajisto antaa näiden sääntöjen sovellusohjeet. Viimekädessä rehtori päättää tulkinnasta.

2. Sisäinen järjestys
Epäasiallinen kielenkäyttö ja käyttäytyminen, kuten metelöinti ja riehuminen on kielletty.
Oppitunneille pitää saapua ajoissa.
Välitunnit vietetään ulkona ellei toisin ilmoiteta.
Koulun alueelta ei saa poistua ilman opettajan lupaa.
Ruokailussa käyttäydytään rauhallisesti, siististi ja hyviä ruokailutapoja noudattaen.
Päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty.
Koulun alueella ei saa liikkua polkupyörillä, potkulaudoilla yms. Polkupyörät säilytetään niille varatuilla paikoilla.
Kännykät tulee pitää suljettuina koulupäivän ajan.
Hyvän käytöksen mukaisesti koulun sisätiloissa ei käytetä päähinettä tai huppua.

3. Opiskelun esteetön sujuminen
Oppilaiden on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 §).
Jokaisella on oikeus työrauhaan.
Koulusta poissaoloon pitää pyytää etukäteen lupa kirjallisesti. Luokanopettaja antaa luvan enintään 1 viikon mittaiseen poissaoloon. Pitempiin poissaoloihin luvan myöntää rehtori. Huoltajan velvollisuus on huolehtia siitä, että oppilas ei jää jälkeen opinnoissa.
Sairauspoissaolosta on ilmoitettava kouluun mahdollisimman pian.
Jokaisella tulee olla tarvittavat oppikirjat ja muut varusteet mukanaan.

4. Turvallisuus ja viihtyvyys
Vaarallisten ja vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tuominen kouluun on kielletty (järjestyslaki 10 §).
Kukin oppilas on velvollinen korvaamaan koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Oppilasta voidaan velvoittaa siistimään aiheuttamansa sotku. Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.
Jokaisella on oikeus turvalliseen koulumatkaan ja opiskeluympäristöön (perusopetuslaki 29 §). Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty.

5. Järjestyksen valvonta ja seuraamukset
Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.
Rangaistusta määrättäessä tai muista toimenpiteistä päätettäessä noudatetaan perusopetuslain 36-36 c §:n säädöksiä. Perusopetuksen oppilaan ojentamistoimenpiteitä ovat oppilaan määrääminen tekemään tehtäviä koulupäivän jälkeen, oppilaan poistaminen luokasta tai muusta opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, oppilaan poistaminen koulun järjestämästä tilaisuudesta, opetukseen osallistumisen epääminen oppilaalta jäljellä olevan työpäivän ajaksi ja oppilaan määrääminen jälki-istuntoon. Perusopetuksen oppilaan kurinpidollisia rangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja koulusta erottaminen.