Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Lukuvuosiopas 2019-2020 (pdf, 552 Kt)  löytyy lukuvuoden 2019-2020 tärkeitä yhteystietoja ja asioita. Opas julkaistaan vain sähköisesti.

Vuorovaikutussopimus (pdf, 476 Kt) on laadittu yhteistyössä henkilökunnan, lasten ja huoltajien kanssa. Sopimus ohjaa yhteistyötämme ja on tavoite siihen millaiseen yhteistyöhön pyrimme.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Alun perin vuonna 1953 rakennettu Mankkaanpuron koulu on toiminut tammikuusta 2009 alkaen uudessa lisärakennuksessa ja täysin peruskorjatussa vanhassa päärakennuksessa. Kouluumme ajan myötä syntynyt viihtyisä, ajanmukainen ja turvallinen oppimisympäristö luo Mankkaanpuron hengen.
 

  • Mankkaanpuron koulun omaleimaisuuteen kuuluu tietokoneiden systemaattinen käyttö opetus- ja oppimisvälineenä sekä koulukirjaston hyödyntäminen kirjallisuuden ja tiedonhankinnan opetuksessa.
  • Koulussamme on annettu jo usean vuoden ajan Netlibris –verkkokirjallisuusopetusta.
  • Monikulttuurisuus on rikkautemme, kahden pitkän kielen opettaminen ylpeytemme. 
  • Plan-kummeina toimimme Sapana-tytölle Nepaliin. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty myös mm. kahden Comenius-projektin sekä Comenius-apulaisopettajuuden myötä. Parhaillaan olemme mukana Erasmus-hankkeessa (opettajien koulutus).
  • Oppilaskuntatoiminta sekä muu monipuolinen oppilaiden osallistaminen on tärkeässä roolissa koulun arjessa.
  • Toimimme kiusaamistilanteissa KiVa Koulu -periaatteiden mukaisesti.


Jatkuva yhteistyö vanhempainyhdistyksen, Koti- ja kouluyhdistyksen kanssa on oleellinen osa koulumme toimintaa.

Toimimme aktiivisesti Mankkaan lähialueen kasvatusverkostoyhteistyössä.

Koulun maskotin on luonut ja piirtänyt luokanopettaja Miia Ahola. Maskotin nimi, McPuro, on valittu koulun lasten ja aikuisten äänestyksellä. McPuro -nimen on keksinyt Max Porra.


Mankkaanpuron päivittäiset työajat

8.15-9.00-9.45        Oppitunti
9.45-10.15               Välitunti
10.15-12.00             Oppitunti + Ruokailu
12.00-12.30             Välitunti
12.30-13.15             Oppitunti
13.15-13.30             Välitunti
13.30-14.15             Oppitunti
14.15-14.30             Välitunti
14.30-15.15             Oppitunti

Mankkaanpuron toiminta-ajatus

Mankkaanpuron koulu on turvallinen, iloinen ja oppimiseen innostava kasvu- ja oppimisympäristö. Hyödynnämme vahvuuksia, iloitsemme onnistumisista.

Yhteistyö on toimintamme perusta. Yhteistyö-, vuorovaikutus-, tunne- ja esiintymistaitoja harjoitellaan tavoitteellisesti. Mankkaanpurossa toimitaan yhdessä sovittujen toimintatapojen mukaisesti, yhteisöllisyyttä vaalien. Mankkaanpuro on monikulttuurinen ja kansainvälinen kouluyhteisö.

Mankkaanpurossa opitaan taitoja ja tietoja. Oppimaan oppimisen taidot ovat koulun arjessa keskeisiä. Työtavat ovat monipuolisia ja lapsilähtöisiä. Mankkaanpurossa lapset osallistuvat aktiivisesti oppimisen ja koulutyön suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Arkeemme kuuluu systemaattinen tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja tiedonhallintataitojen harjoittaminen osana oppimista. Koulussamme ohjataan vastuullisen ja kestävän elämäntavan valintoihin.

Omat päätelaitteet opetuksessa

Mankkaanpuron koulussa oppilaiden omia mobiililaitteita (pääsääntöisesti kännyköiden) hyödynnetään osana opetusta. Omien laitteiden käyttö koulussa (Bring Your Own Device, BYOD) perustuu näkökulmaan, jossa tulevaisuudessa on oppilaitosten mahdoton pysyä laitteiden hankinnassa ajan tasalla, koska personoidut laitteet, älypuhelimet ja tabletit valtaavat alaa. Lisäksi BYOD:ssa on huomattu valtava oppimismotivaation kasvu, kun lapsille ja nuorille on sallittu heille tärkeä ja heidän elämäänsä oleellisesti liittyvä tapa tehdä ja oppia. Oleellista on myös, että laite on oppimisväline siinä missä kynä ja kumikin – ei itse tarkoitus. Laitteita käytetään, kun ne palvelevat oppimisprosessia/opetusta, sallitusti ja ikärajojen puitteissa. Esimerkkinä kännyköitä on hyödynnetty mm. bongaamalla/taltioimalla pihamaan lintuja, äänittämällä haastatteluja, kuvaamalla uutisia, tallentamalla tuotoksia, tietolähteenä, karttana, sanakirjana jne. Aikuisen asiantuntemus ei usein riitä laitteiden teknisiin koukeroihin. BYOD -näkökulmassa riemuitaan lasten osaamisesta ja osallistetaan heitä myös esim. toisten ohjaajina ja tuomaan asiantuntemustaan koko luokka- tai jopa kouluyhteisölle.

Mankkaanpurossa emme käytä kännyköitä välitunneilla, ne pyhitämme leikkiin, pelaamiseen ja muihin aktiviteetteihin.

Vaikka opetuksessa joissain tilanteissa hyödynnetäänkin nyt oppilaiden omia laitteita, ei missään nimessä tarvitse tehdään mitään laitehankintoja. Opetus suunnitellaan siten, että lapsi voi täysipainoisesti osallistua tehtäviin, vaikkei omaa laitetta olekaan tai sitä ei hyödynnetä oppimiskäytössä. Koulullamme on laitteita, joita voi näissä tilanteissa myös käyttää.

Jokainen huoltaja päättää itse, saako repusta tai taskusta löytyvää laitetta hyödyntää opetus- ja oppimistilanteissa. Tämä lupa tullaan kysymään lukuvuosittain.