Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetusta ja kasvatusta ohjaa opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma määrittelee perusopetuksen arvoperustan, laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet. Opetussuunnitelmassa oppilas nähdään aktiivisena toimijana ja oppimisen ilo häntä eteenpäin vievänä voimana.


Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen. 


Lintulaakson koulun tehtävä on edistää lasten hyvää elämää nyt ja tulevaisuudessa. Alakoulussamme opiskelee n. 530 oppilasta esikoululaisista kuudensiin luokkiin. Jokainen kouluun tuleva lapsi on tervetullut. Lapsia ohjataan kasvamaan yksilöinä yhteisön vastuullisiksi jäseniksi. Koulussamme monenlaiset oppijat opiskelevat yhdessä aikuisten johdolla. Aikuiset ovat koulussa lapsia varten.


Koulussamme annetaan hyvää perusopetusta. Lapsia rohkaistaan omiin oivalluksiin ja oppimaan yhdessä toisten kanssa. Oppilaskunta toimii koulussamme aktiivisesti. Lasten elämänhallintaa vahvistetaan opettamalla terveitä elämäntapoja, arjen rutiineja ja ajanhallintaa. Koulu tukee kotien kasvatustyötä. Kouluyhteisön toimintaa kehitetään tukemaan oppimista, yhteistyötä, iloa ja kaikkien hyvinvointia.