Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Yleinen tuki  

Yleinen tuki on osa päivittäistä koulutyötä, ja sen perustana on jokaisen oppilaan oikeus saada laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea kaikkina koulupäivinä. Oppimisen ja koulunkäynnin eri tukimuotoja ovat mm. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, ohjaus, avustajan työpanos, opetuksen eriyttäminen, samanaikaisopetus ja opetusryhmien joustava ryhmittely. Tukimuotoja käytetään joustavasti. Oppilaalle voidaan laatia myös henkilökohtainen oppimissuunnitelma. 

Tehostettu tuki   

Tehostettu tuki on luonteeltaan intensiivisempää ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Käytössä olevat tukimuodot ovat samoja kuin yleisen tuen aikana. Ennen tehostetun tuen alkamista oppilaalle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa pedagoginen arvio. Tehostetun tuen ensisijainen tavoite on ohjata ja opettaa oppilasta siten, että hän voi saadun tuen jälkeen palata yleisen tuen piiriin. Tehostetulla tuella pyritään ehkäisemään ongelmien kasvaminen, monimuotoistuminen ja kasautuminen. 

Oppimissuunnitelma  

Oppilaalle laaditaan pedagogisen arvion pohjalta henkilökohtainen oppimissuunnitelma aina sen jälkeen, kun hänelle on päädytty antamaan tehostettua tukea. Oppimissuunnitelma voidaan myös laatia yleisen tuen oppilaalle. Oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaalle annettava tuki kokonaisuutena. Oppimissuunnitelma tukee opiskelun ja tukitoimien järjestelmällistä suunnittelua ja auttaa oppilaan oppimista, kasvua ja kehitystä sekä niiden seuraamista. 
 
Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Samalla mietitään miten huoltaja voi auttaa oppilasta saavuttamaan tavoitteet. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille luokille. 

Erityinen tuki  

Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen tavoitteena on tukea oppilasta kokonaisvaltaisesti ja suunnitelmallisesti niin, että hän voi suorittaa oppivelvollisuutensa sekä saada jatko-opintokelpoisuuden. 
 
Polku erityiseen tukeen kulkee pääsääntöisesti niin, että oppilas on sitä ennen saanut yleistä ja tehostettua tukea. Ennen erityisen tuen päätöstä oppilaan oppimisen etenemisestä laaditaan pedagoginen selvitys. Pedagogisen selvityksen pohjalta laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka ohjaa oppilaalle annettavaa opetusta ja muuta tukea. 
 
Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetus ja tukitoimet voidaan järjestää joko yleisopetuksen luokassa tai erityisluokalla tai erityiskoulussa. Oppilaan etu, oppimisvalmiudet ja opiskelupaikalle asetettavat erityisvaatimukset huomioidaan erityisen tuen järjestämisessä ja toteuttamisessa. Espoossa on tarjolla erilaisia erityisluokkia. Erityisluokka voi toimia oppilaan omassa lähikoulussa, oppilasalueen koulussa tai toisen oppilasalueen koulussa. Erityisen tuen opetusjärjestelyistä päätetään oppilaalle tehtävässä erityisen tuen päätöksessä.

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen  

Jos oppilas ei saamastaan tuesta huolimatta kykene saavuttamaan jonkin oppiaineen (tai useamman oppiaineen) ydinsisältöihin liittyviä tavoitteita, voidaan kyseisen aineen oppimäärä yksilöllistää. Oppiaineen yksilöllistäminen edellyttää pedagogista ja psykologista sekä tarvittaessa myös lääketieteellistä selvitystä. Yksilöllistämisen yhteydessä oppilaalle laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt niihin oppiaineisiin, joissa hänellä on yksilölliset oppimäärät. Nämä kirjataan oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS).  

Pidennetty oppivelvollisuus  

Pidennetty oppivelvollisuus koskee lapsia, joiden ei ole mahdollista saavuttaa perusopetukselle säädettyjä tavoitteita yhdeksässä vuodessa vammaisuuden tai sairauden vuoksi. Pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään hallinnollinen päätös, pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. 

Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle lapsella kestää 1-2 vuotta. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa lapselle tehdään myös päätös erityisestä tuesta. Huoltaja päättää osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen viisivuotiaana. Kuusivuotiaana lapsi on oppivelvollinen. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluva esiopetus järjestetään yhteistyössä suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Opetus toteutetaan oppilaalle laaditun henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. Suunnitelman laativat esiopetusta opettava lastentarhanopettaja ja opetustoimen erityisopettaja yhdessä. 

Toiminta-alueittain opiskelu  

Opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain silloin, kun sitä ei voi oppilaan vaikean vamman tai sairauden vuoksi järjestää oppiaineittain eikä yksilöllisesti laaditun oppimäärän mukaisesti. 

Toiminta-alueet voivat sisältää yksittäisen oppiaineen sisältöjä ja tavoitteita oppilaiden vahvuuksien mukaisesti. Samassa opetusryhmässä voi olla oppilaita useilta eri luokka-asteilta. 

Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.