Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaan perustaitoja ja ennaltaehkäistä vaikeuksien syntymistä. Oppilaan kasvusta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on merkittävä osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. 
 
Oppilaan oikeus riittävään kasvun ja oppimisen tukeen varmistetaan oppilaanohjauksen, tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen, oppilashuollon palvelujen, tulkitsemis- ja avustajapalvelujen sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen avulla. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on oppilaan kasvun ja oppimisen kannalta ensisijaisen arvokasta ja tärkeää. 
 
Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahventuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Oppilaan tuki pyritään järjestämään yleisopetuksen yhteydessä aina kun se on oppilaan edun mukaista. 

Tukiopetus 

Tukiopetuksen keskeinen tavoite on ehkäistä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia ennakolta niin, ettei oppilas jää pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetusta voidaan antaa oppiaineissa tai oppiaineryhmissä edistymiseksi, tai oppilaan työskentelytaitojen vahvistamiseksi. Tukiopetusta voidaan antaa oppituntien ulkopuolella tai sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy. 

Osa-aikainen erityisopetus 

Osa-aikainen erityisopetus on oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa työtä, johon jokaisella oppilaalla on tarpeen vaatiessa oikeus. Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla vahvistetaan oppimisen ja koulunkäynnin perustaitoja ja ennalta ehkäistään vaikeuksien syntymistä.

Oppilaan saama osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan ja oppilaan oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä. Huoltajan tuki opetuksen toteuttamisessa on keskeinen ja siksi yhteistyö huoltajan kanssa on tärkeää. 

Osa-aikaisten erityisopetuksen toimintamuotoja ovat samanaikais-, pienryhmä- ja yksilöopetus sekä muita koulun opettajia konsultoiva tuki. Opetus- ja toimintamuotoja käytetään vaihdellen ja oppilaan tai hänen opetusryhmänsä erilaiset tuen tarpeet huomioiden.