Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun välisen yhteistyöllä tuetaan oppilaiden kasvatusta ja opetusta sekä rakennetaan keskinäistä luottamusta. Yhteistyö on arvostavaa, monipuolista ja aktiivista kasvatuskumppanuutta. Se lisää myös turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ehkäisee kiusaamista. Koulu rakentaa aloitteellisesti yhteistyötä ja kehittää sen edellytyksiä. Yhteistyön sujumisesta vastataan yhdessä.

Kouluilla on erilaisia toimintatapoja ja välineitä yhteistyö toteuttamiseen.

Wilma-järjestelmä

Wilma on keskeinen kodin ja koulun viestinnän väline kaikissa Espoon kouluissa. Wilman avulla huoltajat voivat

  • seurata oppilaan oppimista sekä opintosuorituksia
  • tarkastella ja selvittää oppilaan poissaolotietoja
  • lähettää viestejä opettajille
  • lukea opettajien lähettämiä viestejä
  • seurata koulun lähettämiä tiedotteita
  • vastata palautekyselyihin.

Huoltajien tapaamiset ja vanhempainillat

Koulut kutsuvat huoltajat tapaamisiin, joissa on mahdollisuus tutustua opettajiin ja saada tietoa lapsensa oppimisesta ja koulutyöstä. Ensimmäisen kouluvuoden aikana huoltajilla on oikeus vähintään kahteen ja sen jälkeen lukuvuosittain vähintään yhteen tapaamiseen lapsensa opettajan kanssa. Lisäksi koulut järjestävät luokkakohtaisia sekä koko koulun yhteisiä vanhempainiltoja erilaisista ajankohtaisista teemoista. Huoltajia tiedotetaan kielivalinnoista, yläkouluun hakemisesta sekä jatko-opiskelumahdollisuuksista ja jatko-opintoihin hakeutumisesta.

Eri kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaat

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla kodin ja koulun välisessä yhteistyössä tutustutetaan huoltajat suomalaiseen koulujärjestelmään ja sen käytänteisiin, mikä antaa tasavertaiset lähtökohdat kodin ja koulun väliselle yhteistyölle sekä kasvatusvastuun jakamiselle. Tarvittaessa yhteistyötilanteissa käytetään tulkkia.

Vanhempainyhdistykset ja luokkatoimikunnat

Vanhempainyhdistysten ja luokkatoimikuntien toiminta edistää huoltajien yhteistyötä ja antaa tilaisuuksia toinen toisiinsa tutustumiseen. Yhteistyön tuloksina on monissa kouluissa järjestetty erilaisia teemapäiviä, tapahtumia, esityksiä ja talkoita. Huoltajia kannustetaan osallistumaan ja kehittämään koulun toimintakulttuuria.

Espoossa toimii myös kaupunkitason vanhempainyhdistys: KoKoEspoo ry on kodin ja koulun yhteistyöfoorumi. Yhdistys toimii vanhempainyhdistysten ja vanhempien vaikuttamis- ja tietokanavana.