Joustava perusopetus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Joustava perusopetus, eli JOPO-opetus  järjestetään Espoossa pienryhmämuotoisena opetuksena ja JOPO-opetuksen tarkoitus on tukea oppilaan opiskelumotivaatiota, ehkäistä perusopetuksen keskeyttämistä sekä tukea siirtymää jatko-opintoihin. Opiskelussa tuetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta kouluyhteisössä sekä vahvistetaan huoltajien ja kaikkien joustavassa perusopetuksessa työskentelevien yhteistä kasvatustyötä.

Opetuksessa hyödynnetään aktiivisesti erilaisia oppimisympäristöjä kuten työpaikkoja, leirikouluja, kulttuurilaitoksia ja kansalaisjärjestöjä. Pienryhmien toiminnasta vastaavat tiimit, joihin kuuluvat opettajat ja jopo-ohjaaja. Jopo-ohjaajan tehtävänä on tarjota yksilöllistä tukea oppilaille ja osallistua oppilaiden huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Hän osallistuu laaja-alaisesti opetusryhmien toimintaan ja seuraa oppilaiden siirtymistä toiselle asteelle.

Opiskelija suorittaa osan oppiaineiden oppimistavoitteista työpaikkaopiskeluna. Työpaikoilla lähiohjauksesta vastaa työntekijä, joka toimii oppilaan opastajana ja tukena. Työpaikalla suoritettavista oppimistehtävistä sovitaan työpaikan kanssa. Opettaja ja jopo-ohjaaja vierailevat työpaikoilla ja seuraavat opiskelun sujumista. Työpaikkojen kanssa laaditaan kirjalliset sopimukset. Työpaikkaopiskelujaksoilla työpaikan vastuuhenkilö arvioi oppilaan suoritukset yhdessä oppilaan sekä opettajan tai jopo-ohjaajan kanssa.

Espoolaisen joustavan perusopetuksen oppilasvalinnassa arvioidaan oppilaan motivaatiota, opiskeluvalmiuksia ryhmässä työskentelyyn sekä halukkuutta osallistua työpaikkaopiskelujaksoille. Tarkemmat valintakriteerit päättää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta. Hakemusten käsittelyn jälkeen suoritetaan oppilashaastattelut. Oppilaan lisäksi haastatteluun kutsutaan hänen huoltajansa tai muu laillinen edustajansa sekä oppilaan sen hetkisen koulun kuraattori. Oppilaaksiottoehdotukset perustuvat oppilasvalintakriteereihin, hakemuksessa esiin tulleisiin seikkoihin ja haastatteluihin. Päätös joustavaan perusopetukseen ottamisesta on hallintopäätös, joka valmistellaan moniammatillisesti.

Joustavaa perusopetusta kehittää joustavan perusopetuksen koordinaatioryhmä.