Espoon oppimisen digitaalista ekosysteemiä kehitetään ja parannetaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.10.2020 klo 15.32

Espoon sivistystoimi on lähtenyt kehittämään ja parantamaan Espoossa käytössä olevaa oppimisen digitaalista ekosysteemiä. Tätä työtä tehdään Oppimisen digitaalinen ekosysteemi eheäksi ja oppimiseen innostavaksi! -hankkeessa. Tavoitteena on arvioida ekosysteemin epäkohtia sekä tehdä toimenpiteitä ekosysteemin toimivuuden parantamiseksi. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Esi- ja perusopetuksen opetushenkilöstö sekä lapset ja oppilaat toimivat monimuotoisessa digitaalisessa oppimisympäristössä. Siinä työskentely edellyttää osaamista ja laitteita sekä digitaalisia työkaluja ja sisältöjä, kuten sähköisiä oppimateriaaleja. Tätä infrastruktuurin, osaamisen, sisältöjen ja palveluiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan oppimisen digitaaliseksi ekosysteemiksi. 

Espoon oppimisen digitaalinen ekosysteemi on kohtalaisen hyvällä tasolla. Siinä on kuitenkin todettu haasteita, jotka kuormittavat opetushenkilöstöä ja estävät teknologian täysipainoisen hyödyntämisen opetuksessa ja opiskelussa. Lisäksi ekosysteemissä on huomattu katkospisteitä siirryttäessä esimerkiksi esiopetuksesta perusopetukseen. 

"Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä on tehty arvio ekosysteemin epäkohdista sekä laadittu suunnitelma kehittämistoimenpiteistä. Arvion tuloksena huomasimme muun muassa, että opetushenkilöstömme kokee sovellusten tilausprosessin vaikeaksi ja aikaa vieväksi", kertoo Elli-Noora Lassy, hankkeen projektikoordinaattori.

Sovelluksien tilausongelmien ratkaisemisen lisäksi hankkeessa lähdetään kehittämään käyttäjätunnushallintaa sekä löytämään ratkaisut eri ekosysteemeistä tulostamiseen. Yksi konkreettinen tavoite on lisätä perusopetuksen henkilöstön tietoisuutta esiopetuksen digipedagogisesta toiminnasta. 

"Sujuvasti toimiva ja eheä digitaalinen ekosysteemi on edellytys sille, että päiväkodeissa ja kouluissa voidaan keskittyä digitaalisten työvälineiden käyttöön pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Opetushenkilöstön käyttökokemukset ovat antaneet meille tärkeää palautetta ekosysteemin nykytilasta. Tämän hankkeen myötä pystymme kehittämään kokonaisuutta paremmaksi", kertoo sivistystoimen digikehittämispäällikkö Harri Luttinen.

Ekosysteemin kehittäminen tapahtuu tulosyksiköiden, teknologian palveluntarjoajien, Tietohallinnon sekä opettajien, lasten ja oppilaiden yhteistyönä. Lisäksi hankkeessa kuvataan ja mallinnetaan Espoon esi- ja perusopetuksen oppimisen digitaalinen ekosysteemi sekä levitetään toimintatapoja, ratkaisuja ja malleja Espoon sisäisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Lisätietoja:

Elli-Noora Lassy
Projektikoordinaattori
elli-noora.lassy@espoo.fi
040 507 2514

Hanke pähkinänkuoressa:

Oppimisen digitaalinen ekosysteemi eheäksi ja oppimiseen innostavaksi! on Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka toteutusaika on 1.8.2019-31.7.2021. Hankkeessa kuvataan ja mallinnetaan Espoon esi- ja perusopetuksen digitaalisen ekosysteemin eri osa-alueet ja niiden sidokset sekä jatketaan digitaalisen ekosysteemin kehittämistä ja parantamista. 

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat seuraavat: 1) Arvioidaan ja analysoidaan ekosysteemin kriittisimmät epäkohdat. Analyysin tuloksena syntyy selvitysraportti sekä ekosysteemin kehittämisen tiekartta. 2) Kuvataan ja mallinnetaan Espoon esi- ja perusopetuksen digitaalinen ekosysteemi. 3) Päivitetään ekosysteemin kuvaus tvt:n opetuskäytön strategiaan. 4) Skaalataan ja levitetään mallinnusta ja malleja kansallisesti ja kansainvälisesti.