Opiskelun tuki ja opiskeluhuolto

Opinto-ohjaus

Ohjaustoiminnan tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Lukion opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena sekä pienryhmä- ja luokkaohjauksena.

Opiskelija saa valmiuksia jatko-opintojen ja elämänuran suunnittelussa sekä tukea erilaisissa oppimis- ja elämäntilanteissa. Opiskelijan tulee saada opinto-ohjausta opiskelun tueksi ja valintojen tekemiseksi siten, että hän pystyy suunnittelemaan lukio-opintojensa sisällön ja rakenteen omien voimavarojensa mukaisesti. Opiskelijaa ohjataan tekemään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma lukio-opintojen sisällöstä ja aikataulusta sekä pohtimaan lukion aikana erilaisia jatko-opintovaihtoehtoja. Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada opintojensa tueksi tarvitsemaansa henkilökohtaista ohjausta kurssimuotoisen ja pienryhmäohjauksen lisäksi.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto tukee opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia oppilaitoksen arjessa sekä edistää kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollon palvelulla tarkoitetaan kuraattorin, psykologin ja opiskelijaterveydenhuollon palveluita, joita on tarjolla kaikissa Espoon oppilaitoksissa. Opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Opiskelija itse ja huoltajat voivat ottaa suoraan yhteyttä opiskeluhuollon asiantuntijoihin. Tarve opiskelijan tukeen voi tulla myös opettajan/ryhmänohjaajan kautta.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ennaltaehkäisevää, moniammatillista ja koko yhteisöä tukevaa. Jokaisessa oppilaitoksessa toimii yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, (jonka tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden ja koko oppilaitoksen hyvinvointia). Ryhmä vastaa yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Opiskelun kustannukset ja opintotuki

Lukio-opetus on opiskelijalle maksutonta, kun opiskelija suorittaa lukion koko oppimäärää. Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan. Henkilökohtaiset työvälineet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit opiskelija kustantaa itse.

Opiskelija voi hakea opintotukea täytettyään 17 vuotta. Opintotuki määräytyy oppilaitosmuodon, iän, siviilisäädyn ja asumismuodon mukaan. Opintotuen myöntämiseen ja tuen määrään vaikuttavat myös muut opiskelijan saamat taloudelliset etuudet, tulot ja perheettömillä opiskelijoilla 20 ikävuoteen asti vanhempien tulot. Lisätietoja opintotuesta www.kela.fi/opintotuki

Opiskelija voi saada koulumatkatukea, kun koulumatkan pituus on vähintään 10 km, ja kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Lisätietoja koulumatkatuesta www.kela.fi/koulumatkatuki