Opetussuunnitelma ja tuntijako

Lukioiden uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuonna 2021 

Espoossa lukioiden opetussuunnitelmatyössä painopiste on opiskelijoiden osallisuudessa ja hyvinvoinnissa. Uusi opetussuunnitelma hyväksyttiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 16.9.2020.

Lukiokoulutuksen uudistamisen tavoitteena on edistää lukiolaisten hyvinvoinnin lisäksi opiskelijalähtöisyyttä sekä vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Tulevaisuuden lukiolainen kerää kurssien sijaan opintopisteitä, tutustuu yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin jo lukion aikana ja saa opinto-ohjausta vielä lukion jälkeenkin. Espoossa korkeakouluopintoja on voinut tehdä tähänkin saakka, mutta nyt kurkistus korkeakouluun tarjoillaan opiskelijoille entistäkin järjestäytyneemmin.

Kurssimuotoisuus siis väistyy ja tilalle nousevat opintojaksot. Kaksi opintopistettä vastaa uudessa opetussuunnitelmassa yhtä kurssia eli opintojen laajuus on kokonaisuudessaan jatkossa vähintään 150 opintopistettä, kun se nyt on ollut vähintään 75 kurssia. Opintopisteiden tarkoitus on helpottaa eri oppiaineiden yhdistelyä toisiinsa. Yhdistämällä esimerikiksi yhteiskuntaopista 2 opintopistettä taloustietoa ja 1 opintopiste talousmatematiikkaa voidaan paikalliseen opetussuunnitelmaan muodostaa 3 opintopisteen talousteemainen opintojakso. Nykyinen opetussuunnitelma on vielä tämän vuoden voimassa ja uusi astuu voimaan 1.8.2021.

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

Opetushallitus laatii valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Espoon lukiokoulutuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien.

Lukiokoulutuksen tuntijako

Lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta eli opetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä opinto-ohjaukseen päätetään valtioneuvoston asetuksella.

Uusi tuntijako otettiin käyttöön 1.8.2016.