Lapsi esiopetuksessa

Esiopetus on suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta

Esiopetuksen tehtävänä on ohjata lapsen kasvua eettisesti vastuulliseen toimintaan, toisten ihmisten arvostamiseen ja yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen noudattamiseen.

Esiopetus on lapsen oppimista, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia. Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen samanikäisten kanssa.

Tavoitteena on edistää lasten joustavaa siirtymistä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen kouluun. Esiopetus rakentuu oppimiskäsitykselle, jonka mukaan lapsen oppiminen perustuu aiempaan tietoon ja oppimiskokemuksiin. Näin lapsi löytää omat tapansa käsitellä uutta tietoa. Kunkin lapsen oppimistyylin tunnistaminen ja tukeminen ovat opettajan keskeisiä tehtäviä hänen vahvistaessaan lapsen oppimisvalmiuksia ja minäkuvaa. Esiopetuksessa opettaja on oppimisen ja toiminnan ohjaaja, kannustaja ja oppimisympäristön luoja.

Opetuksen sisältöjä ovat kieli ja vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö- ja luonnontieto, terveys, fyysinen ja motorinen kehitys, taide ja kulttuuri.