Esiopetuksen oppilaaksioton periaatteet

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt (17.11.2011 § 155), että esiopetuksen oppilaaksiotossa noudatetaan seuraavia valintaperusteita:

1. Ensin osoitetaan esiopetuspaikka lapsille, joilla on tehostetun- tai erityisen tuen tarve tai muita erityisiä syitä, joilla on suoranaista vaikutusta esiopetuksen järjestämiseen. Tehostetun ja erityisen tuen tarpeella tarkoitetaan sellaisten tukitoimien tarvetta, jotka on osoitettu asiantuntijalausunnoin. Muilla erityisillä syillä tarkoitetaan asioita, joilla on suoranaista vaikutusta esiopetuspaikan osoittamisessa ja joista on asiantuntijalausunto sekä suomenkielen oppimisen tukemiseen liittyvää perusopetukseen valmistavan opetuksen tarvetta.

2. Seuraavaksi osoitetaan esiopetuspaikka mahdollisuuksien mukaan joko nykyisen päiväkodin esiopetusryhmästä tai koulun tiloissa toimivasta esiopetusryhmästä.

2.1. Näistä edellä mainituista ensin osoitetaan esiopetuspaikka lapsille, joilla on sisarusperuste.

Esioppilaalla on sisarusperuste
a) oman palvelualueen päiväkotiin, jossa esioppilaalla on sisko tai veli, jolla on päätöksentekohetkellä voimassaoleva ja tulevana esiopetusvuonna jatkuva hoitosuhde esiopetuspäiväkotiin
b) kunnan osoittamaan lähikouluun, jota esioppilaan sisko tai veli käy tulevana lukuvuonna
Huoltaja voi valita, käyttääkö hän sisarusperustetta ja käyttääkö hän sitä kohdan a) vai kohdan b) mukaisesti, jos esioppilaalla on sisarusperuste molempien kohtien mukaan.

2.2. Seuraavaksi osoitetaan esiopetuspaikka muille lapsille siten, että kaikki lapset huomioiden matkat esiopetukseen ovat mahdollisimman lyhyitä ja turvallisia. Matkan turvallisuutta arvioidaan siitä näkökulmasta, että huoltajat kuljettavat lapsen esiopetukseen.

Lisäksi esiopetuspaikkaa osoitettaessa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan lapsen varhaiskasvatuksen tarve ja huoltajien toiveet sekä yhtenäinen koulupolku.

Linjaukset tulivat voimaan valittaessa oppilaita esiopetukseen lukuvuodeksi 2012–2013 ja ovat voimassa edelleen.